Zmiany mają związek z dodaniem do systemu oświaty branżowych centrów umiejętności - BCU posiada status placówki systemu oświaty na równi z innymi placówkami określonymi w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Stąd zastąpienie dotychczasowej kwalifikacji rynkowej kwalifikacją wolnorynkową oraz wprowadzenie nowej kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, tj. kwalifikacji sektorowej.

 

Branżowe centra umiejętności zorganizują turnusy dla młodocianych pracowników>>

 

W rozporządzeniu dodano informację o funkcjonujących w systemie oświaty nowych placówkach, tj. branżowych centrach umiejętności, do zadań których – zgodnie z art. 4 pkt 30a ustawy – należy m.in. integrowanie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, uczelni, pracodawców, organizacji pracodawców, samorządów gospodarczych lub innych organizacji gospodarczych, stowarzyszeń lub samorządów zawodowych, sektorowych rad do spraw kompetencji oraz Rady Programowej do spraw kompetencji, które prowadzą działalność w zakresie jednej z dziedzin zawodowych określonych w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki z 27 września 2023 r. w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 2059).

 

Pozostałe zmiany:

  1. dotychczasowe określenie „kwalifikacja rynkowa” zostało zastąpione określeniem „kwalifikacja wolnorynkowa” – zmiana ma na celu dostosowanie terminologii stosowanej w rozporządzeniu nowelizowanym do terminologii stosowanej w art. 2 pkt 11 ustawy o ZSK;

  2. uwzględniono nowy rodzaj kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, tj. kwalifikację sektorową, o której mowa w art. 2 pkt 11b ustawy o ZSK, oraz uzupełniono informację o możliwości przeznaczenia przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego na przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji sektorowej. Dotychczas godziny te mogły być przeznaczone w szczególności na przygotowanie uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych, dodatkowych uprawnień zawodowych lub kwalifikacji rynkowych (obecnie kwalifikacji wolnorynkowych);

  3. wśród czynników wpływających na zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczo-społecznym, które warunkują zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe uwzględniono nowy czynnik, tj. „transformację ekologiczną i cyfrową”. Powyższa zmiana wynika z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w którym wśród reform kluczowych w ramach Filaru VI Polityki na rzecz następnego pokolenia dzieci i młodzieży, wskazano reformę kadry dla nowoczesnej gospodarki zakładającą poprawę dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją. Dodać należy, że do zadań nowej placówki, tj. branżowego centrum umiejętności należy prowadzenie działalności innowacyjno-rozwojowej upowszechniającej wiedzę i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową;

  4. uzupełniono informację o miejscu realizacji praktycznej nauki zawodu o nowy rodzaj placówki, tj. branżowe centrum umiejętności – zmiana ma na celu dostosowanie rozporządzenia nowelizowanego do brzmienia przepisu art. 120 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym praktyczna nauka zawodu może odbywać się również w branżowych centrach umiejętności;

  5. wskazano – obok branżowej szkoły I stopnia – szkołę policealną jako szkołę, w której są nauczane zawody. Zmiana ta wynika z nowelizacji art. 121 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym zawody mogą być nauczane również w szkołach policealnych;

  6. wprowadzono informację o możliwości uzyskania tytułu „technik”, tj. tytułu nadawanego absolwentom branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej, którzy zdali egzamin maturalny i zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie – zmiana ta wynika z nowelizacji art. 121 ust. 1a ustawy;

  7. wprowadzono informację o możliwości uzyskania świadectwa dojrzałości na podstawie zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.