Weszły w życie nowe przepisy regulujące organizację wycieczek szkolnych. Zmiany dotyczą zasad wyznaczania opiekunów, którzy pojadą z uczniami.

Kurs to za mało

Dotychczas dyrektor szkoły mógł wyznaczyć na kierownika wycieczki osobę niebędącą pracownikiem pedagogicznym szkoły, która ukończyła odpowiedni kurs.

Resort edukacji stwierdził jednak, że obowiązujące przepisy pozwalają na zbyt dużą dowolność w kwestii organizacji takich szkoleń - brakuje możliwości potwierdzenia ich zakresu oraz skuteczności, czy sprawdzenia treści i jakości ich programu.


Finansowanie na zasadach ogólnych

Chociaż nowe rozporządzenie nie zawiera przepisu, który mówiłby o finansowaniu wycieczek ze środków pozabudżetowych, pozwalają na to zasady ogólne - przede wszystkim przepisy w sprawie finansów publicznych i prawo cywilne.

Organizowanie dla uczniów różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki może być wspierane przez radę szkoły lub radę rodziców z gromadzonych funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Liczba uczestników w karcie wycieczki

W załączniku do rozporządzenia określono wzór karty wycieczki – zawiera ona:

  1. program wycieczki,
  2. oświadczenie zobowiązujące do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie wycieczki składane przez kierownika i opiekunów wycieczki.

Do karty dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce zawierająca imię i nazwisko ucznia oraz numer telefonu rodzica lub rodziców.

Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM [PRZEDSPRZEDAŻ] Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM>>