W ustawie budżetowej na 2022 r. zmniejszono o 39,8 mln zł wydatki w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na nauczanie języka mniejszości narodowych i etnicznych.  Pieniądze te przeznaczono na rzecz zwiększenia rezerwy celowej, w nowo utworzonej pozycji „Środki na nauczanie języka polskiego w Niemczech”. W lutym minister edukacji zmienił rozporządzenie dotyczące wymiaru zajęć z języka mniejszości - od 1 września 2022 r. mniejszość niemiecka ma prawo tylko do jednej godziny zajęć, podczas gdy pozostałe do trzech.

Sprawdź w LEX: Jakie dodatkowe zajęcia można wpisywać do świadectwa szkolnego? >

Skarga do Komisji Europejskiej za zmniejszenie liczby zajęć z języka niemieckiego>>

Minister: Przekonajcie rodaków, żeby nie dyskryminowali Polaków

- Jeżeli 120 mln złotych rocznie na naukę niemieckiego jako ojczystego to dyskryminacja, to jak nazwać 0 euro od RFN na naukę polskiego jako ojczystego dla Polaków w Niemczech - napisał minister. - Deklaracja jest w realizacji - jeśli Państwo przynajmniej spróbujecie przekonać swoich niemieckich rodaków w Niemczech, że nie godzi się dyskryminować Polaków, to ja będę podejmował dalsze działania. Taka była umowa - podkreślił.

Sprawdź w LEX: Czy organ prowadzący szkołę może dodatkowo przeznaczyć jedną godzinę tygodniowo w danym oddziale na zwiększenie liczby godzin języka mniejszości narodowej? >

 

W ocenie ministra, nie można mówić o utracie pracy przez germanistów, ponieważ przyznana przez resort kwota 120 mln złotych na naukę języka niemieckiego jako ojczystego powinna być wystarczająca. Zdaniem Czarnka, argument o znaczeniu nauki języka niemieckiego jako ojczystego dla rozwoju zawodowego i przyszłości młodzieży nie ma większego uzasadnienia.

- Praca w Polsce jest dla każdego. Stąd rozwój Branżowych Centrów Umiejętności i szkolnictwa wyższego zawodowego. Dostępne w równej mierze także dla mniejszości niemieckiej - napisał minister Czarnek.

Sprawdź w LEX: Czy uczniowie objęci dobrowolną dodatkową nauką języka mniejszości narodowej w liceum mają obowiązek zdawania egzaminu maturalnego z tego języka? >