Sytuację prawną dyrektora wygaszanego gimnazjum reguluje art. 231 p.w.p.o., zgodnie z którym zajmuje on swoje stanowisko do końca okresu, na jaki zostało mu powierzone w drodze konkursu, jednak nie dłużej niż do 31.08.2019 r. Jeżeli okres pięcioletniego powierzenia wykraczałby poza tę datę, wówczas ulegnie ono skróceniu.
A co, jeśli okres powierzenia kończy się wcześniej, czyli przed 31.08.2019 r.? W takim wypadku na podstawie art. 231 ust. 2 p.w.p.o. można przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora, oczywiście na okres nie dłuższy niż do czasu zakończenia działalności gimnazjum, czyli do 31.08.2019 r. Organ prowadzący nie jest wówczas obowiązany do przeprowadzenia konkursu na dyrektora, który będzie zarządzał gimnazjum aż do jego wygaszenia. Oczywiście przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy wyrazi on zgodę na takie rozwiązanie – nie można tego zrobić wbrew woli samego zainteresowanego.
 

Prof. Jeżowski: reforma wprowadzana bez spójnej wizji>>

Również z tej przyczyny przywołany art. 231 ust. 2 p.w.p.o. nie został sformułowany kategorycznie i wskazuje, że organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora gimnazjum.
W związku z tym przedłużenie powierzenia do czasu wygaszenia gimnazjum nie jest jedyną możliwością, jaką dysponuje organ prowadzący. Zgodnie z art. 231 ust. 4 p.w.p.o. może on również powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora do 31.08.2019 r. wicedyrektorowi, a w gimnazjum, w którym nie ma wicedyrektora – nauczycielowi, i to nawet jeśli okres tego powierzenia będzie dłuższy niż 10 miesięcy. W tym wypadku kolejny dyrektor wygaszanego gimnazjum nie zostanie już wybrany, zatem okres powierzenia stanowiska wicedyrektorowi czy nauczycielowi może być dłuższy od dozwolonego w art. 36a ust. 5 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943).

 

Zobacz "DYREKTOR SZKOŁY" NR 01/2017>>

 

Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian?
Ewa Bochno, Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł