Czy w świetle nowych przepisów związanych z nowelizacją ustawy o finansach publicznych, nauczycielka, która po skończeniu 60 lat w marcu 2010 r. naliczyła i pobiera emeryturę, będzie musiała się zwolnić, aby dalej pracować i pobierać emeryturę?
Czy nowe przepisy obejmą także osoby, które przeszły na emeryturę w tzw. wieku ustawowym, czyli po ukończeniu 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni)?

Na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726) – dalej u.z.f.p. zmienione zostały m.in. przepisy dotyczące zawieszanie prawa do emerytury, zawarte w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) – dalej u.f.u.s. Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2011 r. zasadami, prawo do emerytury ulega zawieszeniu także w przypadku, gdy emeryt kontynuuje stosunek pracy z pracodawcą, u którego był zatrudniony bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego (art. 103a u.f.u.s.). Powyższa zasada odnosi się również do emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), co wynika z art. 103 ust. 2 w związku z art. 103a u.f.u.s. A zatem, jeśli emerytka po przejściu na emeryturę kontynuuje dotychczasowy stosunek pracy, to – w celu uniknięcia zawieszenia emerytury powinna rozwiązać stosunek pracy. Z przywołanych regulacji u.f.u.s. wynika bowiem, iż jeśli zachodzą okoliczności wskazane w art. 103a u.f.u.s., to prawo emeryta do emerytury jest zawieszane – bez względu na wiek emeryta oraz wysokość uzyskiwanego przez niego przychodu.
Należy podkreślić, iż osoby, które przeszły na emeryturę bez rozwiązywania stosunku pracy przed dniem 1 stycznia 2011 r. mają czas do końca września 2011 r. na rozwiązanie stosunku pracy. W art. 28 u.z.f.p. ustawodawca określił bowiem, że omawiane regulacje w stosunku do wskazanej grupy emerytów będą miały zastosowanie dopiero od 1 października 2011 r. (tzn. jeśli stosunek pracy wskazanej grupy emerytów nie zostanie rozwiązany najpóźniej 30 września 2011 r., to z dniem 1 października 2011 r. emerytura ulegnie zawieszeniu).
Zaznaczyć ponadto trzeba, iż do emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) nie stosuje się przepisów, które przewidują zawieszenie prawa do emerytury z tytułu wysokości uzyskiwanego przychodu (art. 103 ust. 2 u.f.u.s.).

Magdalena Sender