Czy w dniach ustalonych, wolnych od zajęć dydaktycznych zgodnie z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.), płacimy nauczycielowi 3,6 - czy normalnie?
Sposób określania wynagrodzenia za dni w których nauczyciel został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z jednoczesnym zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie jest wprost regulowany w treści ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN, ani w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Dlatego na zasadzie odesłania z art. 91c ust. 1 KN w zw. z art. 297 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., zastosowanie będzie miało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289 z późn. zm.) – dalej r.w.p.
Zgodnie z treścią § 5 r.w.p. przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy, oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.
Zastosowanie będzie miał więc § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.) – dalej r.w.u.n., który stwierdza że wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela szkoły feryjnej ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie przez liczbę 30, zaś nauczyciela szkoły nieferyjnej przez liczbę 21. Oczywiście wynagrodzenie obliczane jest w oparciu o zasady wskazane w treści § 1-4 r.w.u.n.

Krzysztof Lisowski