MEN przygotowało projekt nowego rozporządzenie ws. bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole przekazano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Trudne lekcje do szóstej godziny

Po zmianach będą dłuższe przerwy - nie będą trwały krócej niż 10 minut - w tej kwestii dyrektor będzie musiał zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, bo głównym kryterium mają być potrzeby społeczności szkolnej.

Według nowych przepisów uczeń po sześciu lekcjach nie powinien mieć już zajęć wymagających wzmożonego wysiłku umysłowego. Rozporządzenie nie definiuje jednak, jakie to lekcje.

Fizyka i matematyka tylko rano

O doprecyzowanie zapisów poprosiliśmy resort edukacji. Jak podkreśla Justyna Sedlak z biura prasowego MEN, przepisy nie dzielą lekcji na trudne i łatwe.

- Duże znaczenie mają metody i formy pracy na poszczególnych lekcjach i dlatego zajęcia, na których dominuje konieczność trwania w bezruchu, praca statyczna, długotrwała koncentracja uwagi, nie powinny występować jedne po drugich lub pod koniec dnia nauki, bo wtedy uczniowie są już zmęczeni. Wraz z występującym zmęczeniem, obniżają się możliwości percepcyjne uczniów - wyjaśnia Justyna Sedlak - Zwykle intensywny wysiłek umysłowy kojarzony jest z przedmiotami ścisłymi, podczas których pojawiają się wzory, reguły, twierdzenia, algorytmy.