Uczniowie chorzy, którym stan zdrowia umożliwia chodzenie do szkoły, ale powoduje trudności w funkcjonowaniu wymagające zajęć w formie indywidualnej, mogą być objęci zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, na podstawie opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje zajęcia wspólne z klasą i zajęcia indywidualne z uczniem w szkole.

Jak podkreśla resort edukacji, uczeń objęty indywidualnym również może chodzić na wybrane zajęcia z klasą, organizowane poza tygodniowym wymiarem zajęć indywidulanego nauczania.

Przy indywidualnym nauczaniu, jeśli stan zdrowia ucznia czasowo się poprawi, dyrektor szkoły będzie mógł na wniosek rodziców zawiesić indywidualne nauczanie i uczeń będzie uczęszczał na zajęcia do szkoły wraz ze swoimi rówieśnikami.

RPO: dodatek będzie zależeć od indywidualnych preferencji dyrektora szkoły>>

Dotacje oświatowe po zmianach  Dotacje oświatowe po zmianach>>