HFPC: Polska nadal nie zapewnia uczniom lekcji etyki

Pomimo upływu trzech lat od wydania wyroku przez ETPC w sprawie Grzelak przeciwko Polsce, Ministerstwo Edukacji Narodowej nadal nie podjęło kroków mających na celu zapewnienie uczniom lekcji etyki.

Zdaniem Trybunału, Polska naruszyła zakaz dyskryminacji oraz wolność sumienia i wyznania oraz dopuściła się dyskryminacji uczniów niechodzących na lekcje religii.

"W sytuacji, kiedy zajęcia z etyki nie są powszechnie dostępne, informacja na świadectwie nie stanowi neutralnej informacji o udziale ucznia w zajęciach fakultatywnych, co stanowi naruszenie praw części uczniów. Rozwiązaniem tego problemu jest upowszechnienie zajęć z etyki" - wyjaśnia Dorota Pudzianowska, prawniczka HFPC.

Zdaniem HFPC jedynym prawidłowym rozwiązaniem na upowszechnienie etyki w szkołach jest dokonanie zmian w obowiązujących regulacjach prawnych, przede wszystkim w rozporządzeniu MENiS z 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Ponadto brak lekcji etyki jest w dużej mierze związany z wysoko ustalonym progiem minimalnej liczby uczniów, jaka jest wymagana dla jej zorganizowania.

Jak podnosi HFPC "dopóki we wszystkich polskich szkołach polskie władze nie zapewniają realnej alternatywy dla katechezy rzymskokatolickiej, dopóty ocena z religii nie powinna się pojawiać na świadectwach szkolnych, gdyż jest stygmatyzacją osób wyznania innego, niż wyznanie rzymskokatolickie i stanowi naruszenie art. 9 EKPC w związku z art. 14 EKPC.

Więcej: www.hfhr.pl/w-trzy-lata-od-wyroku-grzelak-przeciwko-polsce-wciaz-trudno-o-lekcje-etyki-w-szkolach

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.hfhr.pl, stan z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Data publikacji: 29 sierpnia 2013 r.