Zgodnie z decyzją rządu, ferie zimowe w tym roku szkolnym odbędą się dla wszystkich uczniów w całym kraju w tym samym termie - od 4 do 17 stycznia 2021 r., czyli zaraz po przerwie świątecznej. Najpierw premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przedłużenie ograniczenia stacjonarnego funkcjonowania szkół do 3 stycznia. Szef rządu zapowiedział też, wprowadzenie ferii zimowych w całym kraju w jednym terminie - od 4 do 17 stycznia.
Rozporządzenie ministra edukacji opublikowano w Dzienniku Ustaw i nauki pod poz. 2111. 

Ferie dla wszystkich województw w jednym terminie, do Świąt nauka zdalna>>

Tylko półkolonie i obozy sportowe 

W związku z pandemią w tym roku dopuszczone są tylko dwie formy zorganizowanego wypoczynku. Może być on wyłącznie w formie półkolonii dla uczniów klas I–IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–IV szkoły podstawowej oraz w formie obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Organizatorem wypoczynku w tych dwóch dopuszczonych formach mogą być wyłącznie szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące szkoły lub placówki oraz stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

 


Podczas ferii nauczyciel na urlopie

- Odnośnie statusu pracowniczego nauczycieli w placówkach feryjnych, czyli przeważającej części szkół - powinny być stosowane dotychczasowe zasady dotyczące ferii zimowych. W czasie ferii nauczyciele korzystają z urlopu wypoczynkowego, a przesunięcie okresu ferii powinno spowodować automatyczne przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego  - tłumaczy radca prawny Maciej Sokołowski, specjalizujący się  w prawie oświatowym.

Dodaje, że nauczyciele w placówkach nieferyjnych (np. przedszkolach) korzystają w skali całego roku z 35 dni urlopu w czasie ustalonym w planie urlopów, niezależnie od ferii obowiązujących w placówkach feryjnych. Z uwagi na zmianę terminu ferii konieczna może być zmiana w tych placówkach dotychczasowych planów urlopów lub złożenie przez pracowników nowych wniosków urlopowych.

Ograniczanie w poruszaniu się młodzieży

Zgodnie z rozporządzeniem wprowadzającym ograniczenia związane z pandemią, w czasie ferii, czyli do 17 stycznia, obowiązywać będzie wprowadzony pod koniec października nakaz, zgodnie z którym w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16 lat muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna.

Rozporządzenie przewiduje od tej zasady kilka wyjątków: dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej; dotarcie do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego; w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – dotarcie do miejsca realizacji tej nauki, powrót z nich do miejsca zamieszkania; przemieszczanie się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego; przemieszczanie się w ramach półkolonii.

Nie wiadomo kiedy powrót do szkoły

Nie ma jeszcze pewności, czy po zakończeniu ferii zimowych szkoły wznowią naukę stacjonarną. Minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek poinformował, że powrót uczniów do nauki stacjonarnej po 17 stycznia będzie zależeć od sytuacji epidemicznej w kraju, a zwłaszcza od dynamiki pandemii, którą ocenią epidemiolodzy i wirusolodzy. Podał też, że decyzja w tej sprawie zapadnie między 4 a 11 stycznia.