Nauczyciel przebywał w stanie nieczynnym od 1 września 2014 r. do 28 lutego 2014 r. Od 1 marca 2015 r. zgodnie z ugodą sądową był zatrudniony do 27 czerwca 2015 r. w szkole.
W jakim wymiarze powinien być mu wypłacony ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?
Czy będzie mu przysługiwać trzynasta pensja za 2015 r. wypłacona w 2016 r.?

Nauczyciel nabędzie prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy proporcjonalnie do okresu zatrudnienia. Nie nabędzie jednak prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Uzasadnienie
Zgodnie z zapisem art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze odpowiadającym okresowi tych ferii i w czasie ich trwania. Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć. W przypadku, gdy nauczyciel przebywał w stanie nieczynnym do dnia 28 lutego 2014 r. – nie mógł skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Dlatego ekwiwalent za urlop wypoczynkowy przysługiwać mu będzie za okres od 1 stycznia do 27 czerwca 2014 r. – tj. za 34 dni (56 dni : 10 m-cy = 5,6 dni za 1 miesiąc. 6 m-cy x 5,6 = 33,6 – w zaokrągleniu 34 dni).
Odnosząc się do kwestii wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należy stwierdzić, że w świetle zapisu art. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.
Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane m.in. w przypadku nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej). Ta okoliczność nie miała jednak miejsca w przedstawionym przypadku. Wobec faktu nieprzepracowania 6 miesięcy (okresu przebywania w stanie nieczynnym nie wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia dodatkowego wynagrodzenia rocznego) – dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 nauczycielowi nie przysługuje.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Zobacz: Ugoda najlepszym sposobem na spór z nauczycielem

 

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem

 

Polecamy publikację: "Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem">>