Edukacja włączająca jako sposób asymilacji uczniów niepełnosprawnych

W dniu 12 września 2012 r. Tadeusz Sławecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej wziął udział w ogólnopolskiej konferencji "Rola dyrektorów szkół i przedstawicieli organów prowadzących w procesie edukacji włączającej" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

"Idea edukacji włączającej jest ściśle związana z procesem integracji społecznej i promowaniem idei pełnego włączenia osób z niepełnosprawnością w nurt życia społecznego, zawodowego i kulturalnego" - powiedział Tadeusz Sławecki otwierając konferencję.

Podczas konferencji odbyły się trzy panele dyskusyjne:

- tworzenie włączającej kultury,

- wypracowanie włączającej polityki oraz

- rozwój włączających praktyk.

Polskie prawo oświatowe wymusza na pedagogach opracowanie indywidualnych ścieżek rozwoju dziecka niepełnosprawnego, we wszystkich typach i rodzajach szkół.

Jak podkreślił podsekretarz stanu w MEN "jednym z filarów edukacji włączającej jest odpowiednie przygotowanie nauczycieli i upowszechnianie wiedzy dotyczącej wspierania uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 14 września 2012 r.

Data publikacji: 14 września 2012 r.