Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.
Wnioski o dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych wynikających ze zwiększenia liczby uczniów należy złożyć do 14 lipca (I tura) i 20 października (II tura). Decyduje data wpływu do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dyrektor sam sprawdza, czy pracownik nie miał dyscyplinarki>>

Drugim kryterium jest pomoc w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego. Wnioski należy składać: do 14 kwietnia oraz do 13 października (przy czym musi być to maksymalnie 40 dni od daty wystąpienia zdarzenia).
O dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli należy wystąpić do 13 października 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów