Nauczycielom dodatek za wysługę lat przysługuje w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy poczynając od czwartego roku pracy, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191). Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat nauczyciela wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 416) - dalej r.w.m.s.w. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.

Odrębnie dla każdego stosunku pracy

Zatem w sytuacji zatrudnienia pracownika w dwóch (i więcej) stosunkach pracy, które zostały nawiązane na podstawie odrębnych pragmatyk pracowniczych należy przyjąć, iż z każdego stosunku pracy dodatek za wysługę lat jest ustalany odrębnie – na mocy innych przepisów. Z tytułu zatrudnienia w szkole nauczycielowi będzie przysługiwał dodatek na podstawie przepisów oświatowych. Natomiast z tytułu zatrudnienia na stanowisku niepedagogicznym – na podstawie obowiązujących tych pracowników przepisów. Jeśli pracownik wskazał stanowisko niepedagogiczne, jako podstawowe miejsce pracy oznacza to, iż z tego zatrudnienia przysługuje mu dodatek w wysokości wypracowanej ze wszystkich stosunków pracy.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Polecamy: Nagroda jubileuszowa może przysługiwać z kilku stosunków pracy