Nauczycielowi w lipcu zwiększa się wysługa. Od czerwca ma obliczoną podstawę urlopową, gdyż urlop przypada od 27 czerwca 2016 r. Czy obliczam nową podstawę od lipca, ze względu na wzrost wysługi? Czy zostaje taka sama podstawa?

Dodatek za wysługę lat wypłaca się nauczycielowi w wysokości, w jakiej nauczyciel otrzymałby dodatek, gdyby w tym czasie pracował.

Uzasadnienie:
W myśl § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737, z późn. zm.) wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nauczycieli ustala się stosując następujące zasady:
W wynagrodzeniu urlopowym nauczyciela przyjmuje się składniki wynagrodzenia:
a) w stałej wysokości – obowiązujące w miesiącu korzystania z urlopu wypoczynkowego:
– wynagrodzenie zasadnicze;
– dodatek za wysługę lat, dodatek za warunki pracy,
– dodatek motywacyjny i funkcyjny – jeżeli zostały przyznane również na okres urlopu;
b) w wartościach średnich;
– wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw i za godziny ponadwymiarowe;
– dodatek funkcyjny – jeżeli okres wykonywania zadań lub zajęć uprawniających do dodatku był krótszy od roku szkolnego.
Przy ustalaniu składników stałych uwzględnia się składniki przysługujące nauczycielowi w okresie korzystania z urlopu wypoczynkowego, a zatem również dodatek za wysługę lat powinien zostać wypłacony w takiej wysokości, w jakiej nauczyciel otrzymałby go, gdyby w tym czasie pracował (jest to generalna zasada wynikająca z art. 67 ust. 1-2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.).

Prezydent podpisał nowelę likwidującą sprawdzian dla szóstoklasistów>>

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów