O działania  takie organów prowadzących pytają posłowie w interpelacji nr 19752. Tłumaczą, że jeden z organów prowadzących przyjął zasadę, że dodatek funkcyjny dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym przysługuje osobom, które mają cały etat w grupie albo co najmniej 17 godzin przy obowiązującym nauczyciela przedszkola pensum 22 lub 25 godzin tygodniowo. - Nauczyciel przedszkola, który w jednej grupie ma np. 15 godzin, a w drugiej 10 nie ma prawa do dodatku, tak samo wicedyrektorzy w przedszkolu mający od 8 do 10 godzin tygodniowo obniżonego pensum - piszą posłowie i pytają o legalność takiego postępowania.

Sprawdź w LEX: Czy dodatek funkcyjny przysługuje tylko tym nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, którzy sprawują opiekę nad oddziałem? >

Wolontariat jak roboty przymusowe? Poważna nadinterpretacja>>

Dodatek także dla dwóch nauczycieli

Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji tłumaczy, że dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.

- W przypadku zatem powierzenia sprawowania opieki nad oddziałem w przedszkolu dwóm nauczycielom, każdy z tych nauczycieli jest uprawniony do ww. dodatku w wysokości ustalonej przez organ prowadzący przedszkole. Do dodatku tego są również uprawnieni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w przedszkolu, jeżeli sprawują opiekę nad oddziałem w przedszkolu - wyjaśnia wiceminister edukacji.

Sprawdź w LEX: Czy dyrektor przedszkola, który korzysta ze zniżki godzin do 10, ma prawo do dodatku funkcyjnego dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym? >

 


 

Wiceminister podkreśla, że dodatek funkcyjny dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym jest dodatkiem przysługującym obligatoryjnie. Brak jest upoważnienia dla organu prowadzącego przedszkole do określenia przypadków, w których nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym nie ma prawa do tego dodatku.

W myśl art. 30 ust. 6 pkt 2 KN, organ prowadzący szkołę określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu m.in. szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy.

Czytaj w LEX: Zasady opracowywania regulaminu wynagradzania nauczycieli według najnowszej linii orzeczniczej organów nadzoru >