Odpowiedź:

W opisanej w pytaniu sytuacji, jeżeli zajęcia w świetlicy mogą być przydzielone nauczycielowi na czas nieokreślony, to strony stosunku pracy (pracodawca – szkoła reprezentowana przez jej dyrektora oraz pracownik – nauczyciel) mogą w drodze porozumienia stron ustalić, że nauczyciel od 1 września będzie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku nauczyciela przedmiotu lub zajęć, które dotychczas prowadzi, oraz na stanowisku nauczyciela-wychowawcy w świetlicy szkolnej. W porozumieniu powinna być określona tygodniowa liczba godzin zajęć nauczyciela na każdym ze stanowisk. Należy zaznaczyć, że wymiar zatrudnienia nauczyciela należy ustalić na podstawie uchwały organu prowadzącego szkołę, przyjętą na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) – dalej KN, w której określony jest m.in. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Zgodnie bowiem z art. 42 ust. 3 KN tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczyciela-wychowawcy w świetlicy szkolnej zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi 26 godzin.

Natomiast jeżeli zajęcia w świetlicy mogą być przydzielone nauczycielowi jedynie na czas określony, to powinny być one przydzielone nauczycielowi jako godziny ponadwymiarowe, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 2 KN.

Piotr Gąsiorek, autor współpracuje z publikacją Prawo Oświatowe

Odpowiedzi udzielono 6 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 7 sierpnia 2014 r.