Zgodnie z art. 42 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6-letnich wynosi 22 godziny, a nauczycieli pracujących z młodszymi dziećmi – 25 godzin. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6.11.2012 r. (wyrok WSA z dnia 6.11.2012 r., II SA/Ol 1089/12) WSA stwierdził nieważność uchwały organu prowadzącego w części dotyczącej ustalenia m.in. pensum łączonego nauczycieli 5 i 6-latków. W uzasadnieniu podkreślono, że uchwała została podjęta z przekroczeniem delegacji ustawowej, co stanowi o rażącym naruszeniu prawa, gdyż wymiar pensum nauczyciela pracującego z 6-latkami określa art. 42 ust. 3 KN i nie może być wyższy. WSA w Olsztynie uznał, że nauczyciel, który prowadzi zajęcia z dziećmi w grupie 5- i 6-letnich, realizuje pensum w niżej określonym wymiarze (22 godzin).

Rekrutacja do branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia>>

Stanowisko to WSA podtrzymał w późniejszym wyroku z dnia 14.04.2014 r., II SA/Ol 114/14. Sądy administracyjne być może jednak zmienią stanowisko, ponieważ w najnowszym wyroku NSA w Warszawie z dnia 12.12.2016 r., I OSK 880/16 wyraził pogląd, że obowiązek określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli pracujących w grupie "mieszanej", do której uczęszczają sześciolatki i młodsze dzieci, spoczywa na organie prowadzącym w związku z realizowaniem obowiązków dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze zajęć (art. 42 ust. 7 pkt 3 KN). Do czasu ewentualnego stwierdzenia nieważności, uchwała rady gminy w przedmiocie określenia pensum nauczyciela jest wiążąca, należy się więc upewnić, czy został określony wymiar pensum dla nauczycieli pracujących w grupach "mieszanych" wiekowo w przedszkolu. W sytuacji braku stosownej uchwały należy przyjąć pogląd o pensum 22–godzinnym.

Harmonogramy zadań dyrektorów szkół w okresie reformy systemu oświaty>>