Czy w związku z utratą mocy z dniem 31 grudnia 2010 r. obowiązującej przez art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239 z późn. zm.) - dalej u.z.u.k.n. z dniem 1 stycznia 2011 r. powinniśmy zaprzestać wypłacać dodatki za posiadanie stopni specjalizacji zawodowych nauczycielom? Nauczyciele, którzy posiadają stopień nauczyciela mianowanego, nie uzyskali kolejnego stopnia awansu zawodowego i mają cały czas wypłacane dodatki za posiadanie stopnia specjalizacji zawodowej, czy od 1 stycznia mamy zaprzestać ich wypłacania?
Nie wiem na jakiej podstawie prawnej u.z.u.k.n. traci moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2010 r., jeśli jednak przyjąć, że tak właśnie jest, to moim zdaniem prawo do dodatku specjalistycznego wygaśnie z mocy prawa, nie będzie bowiem podstawy prawnej do jego wypłaty.
Zgodnie z art. 9 u.z.u.k.n. nauczyciele, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (tj. zgodnie z art. 18 u.z.u.k.n. – w dniu 6 kwietna 2000 r.) otrzymywali dodatki specjalistyczne, zachowują prawo do tych dodatków do czasu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, w wysokości i na zasadach obowiązujących w dniu wejścia w życie u.z.u.k.n.
Nie wiem na jakiej podstawie prawnej u.z.u.k.n. traci moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2010 r., jeśli jednak przyjąć, że tak właśnie jest, to moim zdaniem prawo do dodatku specjalistycznego wygaśnie z mocy prawa, nie będzie bowiem podstawy prawnej do jego wypłaty. Należy dodać, że u.z.u.k.n. w sposób odmienny zdefiniowała pojęcie awansu zawodowego nauczycieli, oraz wprowadziła nowy system wynagradzania za wykonywaną pracę, który nie przewidywał już wypłaty dodatków za stopnie specjalizacji nauczycielskiej - art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Jedynie dla nauczycieli, którzy w dniu wejścia nowych przepisów otrzymywali dodatki specjalistyczne, wprowadzono przepis przejściowy (art. 9 u.z.u.k.n.), na podstawie którego nauczyciele ci zachowali prawo do tych dodatków do czasu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, w wysokości i na zasadach obowiązujących w dniu wejścia w życie u.z.u.k.n.

Urszula Kołowska