Nauczyciel religii został zatrudniony na czas określony (od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r.). W trakcie trwania umowy został zawieszony w pełnieniu obowiązków nauczyciela.
Czy w świadectwie pracy powinna znaleźć się adnotacja o zawieszeniu, jeżeli tak, to w którym punkcie?

W świadectwie pracy nie zamieszcza się informacji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków, ponieważ instytucja ta nie jest podstawą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.


Ze względu na fakt, że ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, nie zawiera przepisów dotyczących treści świadectwa pracy, na zasadzie art. 91c ust. 1 KN będą miały przepisy Kodeksu pracy.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej Kp, stwierdza w art. 97 § 2 Kp, że w świadectwie pracy należy podać informacje m.in. dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.
Treść rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.) również nie zawiera norm zobowiązujących do zamieszczania w świadectwie pracy zapisów dotyczących zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków.
Samo zawieszenie w pełnieniu obowiązków na gruncie pragmatyki nauczycielskiej nie jest instytucją karną, lecz instytucją zapobiegawczą. Stosowana jest w określonych prawem sytuacjach (wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego), jednak nie przesądza o winie i późniejszym skazaniu nauczyciela.
Wyżej wymienione przepisy zobowiązują pracodawcę do uzupełnienia treści świadectwa pracy o opis sytuacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy. Jeżeli więc nauczyciel zostałby zwolniony z pracy na podstawie art. 26 ust. 1 KN, to wówczas wskazuje się odpowiednią sytuację faktyczną określoną w tym przepisie - wpisując właściwą jednostkę redakcyjną tegoż przepisu, bez dokonywania szczegółowych opisów faktycznych zastosowania ww. przepisu. Jeżeli podstawa rozwiązania stosunku pracy jest inna niż określona w art. 26 ust. 1 KN, to oczywiście do treści świadectwa pracy wpisuje się tylko tę podstawę