Czy osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów magisterskich w zakresie zarządzania oraz studiów magisterskich w zakresie filologii języka polskiego - specjalność nauczycielska, legitymująca się 10-letnim stażem pracy pedagogicznej, stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nie posiadająca aktualnej oceny pracy może ubiegać się o stanowisko dyrektora szkoły jako menadżer?

Kwalifikacje konkretnego kandydata, o którym mowa w pytaniu należy odnieść do wymagań wskazanych poniżej. Jeśli będą spełnione, wówczas kandydat może przystąpić do konkursu.
Przepis art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) daje możliwość powołania na stanowisko dyrektora szkoły osoby niebędącej nauczycielem, bowiem szkołą lub placówką może również kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Nie ma natomiast przepisu stanowiącego o powołaniu menedżera.
W odniesieniu osoby niebędącej nauczycielem, ubiegającej się o powołanie na stanowisko dyrektora, stawia się inne wymagania kwalifikacyjne, określone przepisami § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436) - dalej r.w.s.d.s.
Zgodnie z § 1 r.w.s.d.s., stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki oraz zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) ukończyła studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
6) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
7) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 
Krzysztof Gawroński