Czy opiekun stażu dla stażysty w trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela kontraktowego może wykonywać tę funkcję społecznie czy obowiązkowo powinien dostawać za to wynagrodzenie?
Nauczyciel – opiekun stażu ma prawo do dodatku funkcyjnego i jego otrzymywania, jako składnika wynagrodzenia. Nie można mu tego uprawnienia odebrać. Nauczyciel nie może się go zrzec.
Kwestie wynagrodzenia – w formie dodatku funkcyjnego - z tytułu wypełniania funkcji opiekuna stażu regulują przepisy art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN oraz § 5 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) - dalej r.w.m.s.n., wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 30 ust. 5 KN.
W przepisach r.w.m.s.n. – zgodnie ze wspomną delegacją określony jest wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do dodatku funkcyjnego. Wysokość dodatku funkcyjnego oraz szczegółowe warunki jego przyznawania określa organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego w regulaminie wynagradzania przyjmowanym na podstawie art. 30 ust. 6 KN.
Przyjęcie obowiązków opiekuna stażu jest ściśle związane z powierzeniem i wykonywaniem dodatkowych obowiązków przez nauczyciela. Wskazane przypisy mówią o uprawnieniu do dodatku z tego tytułu.
Jest to zatem uprawnienie nauczyciela, którego pracodawca nie może nauczyciela pozbawić - pod rygorem złamania prawa do wynagrodzenia i poniesienia z tego tytułu konsekwencji.
Z drugiej strony, przepis art. 84 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) mówi wprost, że pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Ma to zastosowanie w odniesieniu do nauczycieli w myśl przepisu art. 91c ust. 1 KN.
 
Monika Wawrzeńczyk