Czy nauczyciel, który ukończył studia podyplomowe z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa może uczyć przysposobienia obronnego w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2011/2012?
Według mojej opinii osoba, która ukończyła tego rodzaju studia podyplomowe powinna wystąpić do uczelni wyższej, która je organizowała o wydanie zaświadczenia, że ukończone studia nadają również kwalifikacje do nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych przedmiotu przysposobienie obronne.
Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, wskazując w szczególności poziom wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i placówek, określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) – dalej r.k.n., kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach ponadgimnazjalnych posiada m.in. osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż zgodnym z nauczanym przedmiotem (prowadzonymi zajęciami), lub którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, ale dodatkowo musi ukończyć kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć) oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne. Jak zatem z tego wynika, aby nie było żadnych wątpliwości co do posiadanych kwalifikacji uważam, że osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż zgodnym z nauczanym przedmiotem, aby posiadać kwalifikacje do nauczania w szkole ponadgimnazjalnej przedmiotu przysposobienie obronne powinna dodatkowo ukończyć studia podyplomowe z zakresu przysposobienia obronnego. Natomiast z treści pytania wynika, że dana osoba ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Proszę zauważyć, że obecnie organizowane przez uczelnie wyższe studia podyplomowe edukacja dla bezpieczeństwa są raczej odpowiedzią na potrzeby nauczycieli w zakresie nabycia kwalifikacji do nauczania nowego przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" wprowadzonego do gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (jako obowiązujące zajęcia edukacyjne) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) – dalej r.p.w.p. i nie ma jednoznacznych wykładni, że te studia nadają również kwalifikacje do nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych przedmiotu przysposobienie obronne. Tym bardziej, że nowy przedmiot "Edukacja dla bezpieczeństwa" nie zawiera tematyki szkolenia strzeleckiego oraz terenoznawstwa, która występuje w przysposobieniu obronnym. W związku z powyższym uważam, że osoba, która ukończyła tego rodzaju studia podyplomowe powinna wystąpić do uczelni wyższej, która je organizowała o wydanie zaświadczenia, że ukończone studia nadają również kwalifikacje do nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych przedmiotu przysposobienie obronne. Dopiero na podstawie takiego zaświadczenia dyrektor szkoły będzie miał całkowitą pewność, że nikt nie zakwestionuje kwalifikacji tego nauczyciela do nauczania tego przedmiotu.
 
Krzysztof Lodziński