Nauczyciel nabył 16 września 2010 r. prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy - 75%.
Czy do podstawy nagrody jubileuszowej należy wliczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne, wypłacone we wrześniu 2010 r.?
Na przykład nauczyciel we wrześniu 2010 r. osiągnął niżej wymienione składniki wynagrodzenia:
- wynagrodzenie zasadnicze - 2383,00 zł
- wysługa lat 19% - 452,77 zł
- dodatek motywacyjny - 142,73 zł
- dodatek za wychowawstwo - 90,00 zł
- godziny ponadwymiarowe - 800,60 zł
Razem: 3869,10 zł* 75% = 2901,83 zł

 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przy obliczaniu podstawy nagrody jubileuszowej wypłacanej we wrześniu, uwzględnia się z miesiąca września.
Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne, przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, lub wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty, jeżeli jest to inny dzień, niż dzień nabycia prawa do nagrody - § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) - dalej r.s.o.k. Nagroda jubileuszowa to składnik wynagrodzenia nauczyciela, wypłacany nauczycielowi z dołu, w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli zatem nauczyciel nabył prawo do nagrody 16 września, to nagroda powinna zostać wypłacona na koniec września. Jeśli natomiast będzie wypłacona we wrześniu, to powinno to nastąpić na dzień 30 września. Wysokość nagrody jubileuszowej oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (§ 3 ust. 3 r.s.o.k.). Natomiast ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli ustala się stosując zasady, obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (§ 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.) - dalej r.u.w., czyli:
a) składniki wynagrodzenia, określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości, oraz określone procentowo od tych stawek, uwzględnia się w wysokości należnej nauczycielowi w danym miesiącu (np. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat) - § 2-3 r.u.w.,
b) składniki wynagrodzenia w wysokościach średnich, uwzględnia się z miesięcy roku szkolnego:
- dodatek funkcyjny – jeżeli okres wykonywania zadań, lub zajęć uprawniających do dodatku był krótszy niż okres roku szkolnego. Stawkę dodatku należy wtedy pomnożyć przez liczbę miesięcy, kiedy nauczyciel wykonywał te zadania, lub zajęcia i podzielić przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc obliczania nagrody,
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw – oblicza się przeciętną miesięczną liczbę godzin z miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzającego miesiąc wyliczania nagrody, oraz mnoży przez godzinową stawkę wynagrodzenia, przysługującego nauczycielowi w miesiącu obliczania tej nagrody (§ 4 r.u.w.).
Zatem w przypadku nabycia prawa i wypłaty nagrody jubileuszowej nauczycielowi we wrześniu, godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się w wysokości średniej z miesięcy roku szkolnego poprzedzających 30 września, czyli są to właściwie godziny przyznane nauczycielowi we wrześniu, z uwzględnieniem godzinowej stawki wynagrodzenia przysługującej nauczycielowi w tym miesiącu.

Agnieszka Kosiarz