Od roku szkolnego 2021/2022 egzamin ósmoklasisty miał być przeprowadzany również z czwartego przedmiotu wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. W maju jednak z tego pomysłu zrezygnowano - odraczając egzamin bezterminowo - między innymi z powodu pandemii - zmiany wprowadziła ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116).

Sprawdź też: Czy uczeń, który nie przyszedł na egzamin ósmoklasisty, musi mieć zwolnienie lekarskie, aby przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym? >>>

I tak bez znaczenia przy rekrutacji

Jak tłumaczyło MEiN, wynikało to m.in. z postulatów zgłaszanych do Ministerstwa Edukacji i Nauki przez środowiska nauczycieli i rodziców, którzy wyrażali obawy, że egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru powoduje konieczność skupienia się ucznia na jednym (wybranym) przedmiocie kosztem przedmiotów pozostałych. - Nie bez znaczenia w tej sprawie pozostaje fakt, że do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w sposób sprawny, obiektywny i sprawiedliwy wystarczą wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego na dotychczasowych zasadach, tj. wyniki egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego - tłumaczył resort edukacji.

Ustawa przewiduje również, że w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Czytaj​: W 2022 bez czwartego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty>>

Sprawdź też: Jakie świadectwo otrzymuje uczeń klasy ósmej, który nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty? >>>

Nowe rozporządzenie

Resort edukacji przygotował nowe rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty - znikają z niego przepisy dotyczące przedmiotu dodatkowego. Zmieniono przepis dotyczący wykazu uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty - nie uwzględnia on już kwestii egzaminu dodatkowego. Nie trzeba będzie też niezwłocznie informować dyrektora OKE o o zmianie przedmiotu do wyboru.

 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach:

  1. pierwszego dnia – z języka polskiego;
  2. drugiego dnia – z matematyki;
  3. trzeciego dnia – z języka obcego nowożytnego.

 

Wykreślono przepis dotyczący egzaminu z przedmiotu do wyboru i czasu trwania tego egzaminu. Usunięto też rozwiązania
stanowiące o obowiązku uwzględniania informacji o egzaminie ósmoklasisty z przedmiotów do wyboru w wykazie uczniów i protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty, sporządzanych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, a
także w protokole zbiorczym przygotowywanym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

Komunikaty do 20 sierpnia roku poprzedzającego

W projekcie rozporządzenia wprowadzono również dodatkową zmianę dotyczącą ogłaszania:

  1. komunikatu w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;
  2. komunikatu w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać w trakcie egzaminu ósmoklasisty;
  3. komunikatu w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;
  4. informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 


Będą ogłaszane w jednym terminie, tj. nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty. Dotychczas niektóre komunikaty (np. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać w trakcie egzaminu ósmoklasisty, czy też w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty) były ogłaszane do 10 września roku szkolnego,
w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.

Spór o czwarty przedmiot

Przeciwko rezygnacji z czwartego przedmiotu byli niektórzy parlamentarzyści i to nie tylko z opozycji. Swoje wątpliwości przedstawiali i m.in. w trakcie dyskusji w Senacie. Wskazywali, że czwarty przedmiot egzaminacyjny sprzyja rozwojowi zainteresowań uczniów. - Egzaminowanie spowoduje, że przedmioty przyrodnicze nadal będą w pierwszej lidze, nie tylko język polski, matematyka, języki obce nie umniejszając im - argumentował Jerzy Czerwiński (PiS). Wskazał też na wynik egzaminu z przedmiotu dodatkowego, jako na dodatkową informację na temat wiedzy i umiejętności ucznia.

 

Przedstawiciele resortu byli innego zdania - podkreślali, że chodzi nie ma korelacji między egzaminowaniem z przedmiotów przyrodniczych a zainteresowaniem uczniów tą tematyką. Wiceminister Tomasz Rzymkowski argumentował, że na maturze też są trzy przedmioty obowiązkowe dla wszystkich abiturientów: język polski, matematyka i język obcy. Wskazały też, że informacja na temat wiedzy i umiejętności zawarta jest nie tylko w wynikach egzaminu, ale także w stopniach na świadectwie szkolnym.