- Wzrastający poziom zagrożeń i skala niebezpiecznych sytuacji, w tym agresji, doświadczanych przez dzieci „w sieci” stanowi poważny problem zarówno społeczny oraz wychowawczy. Deficyt techniczny dorosłych daje młodym ludziom zdecydowaną przewagę w tzw. „świecie wirtualnym”. Dlatego też to przed nami dorosłymi, przede wszystkim rodzicami i nauczycielami, stoi bardzo ważne zadanie wzbogacania dotychczasowych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży o nowy wymiar ochrony przed zagrożeniami, głównie zachowaniami antyspołecznymi, których jaskrawym przejawem jest cyberprzemoc – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

 

RPO: szkoły muszą umieć reagować na przemoc motywowaną uprzedzeniami>>

 

 


 

Rzecznik apeluje o wprowadzenie rozwiązań

Rzecznik wystąpił do szefowej MEN o wskazanie jakie działania zrealizowano w związku z wynikami kontroli NIK dotyczącej zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, jak również o informacje jakie działania są planowane na rok 2019.

 

Rzecznik przypomina o obietnicy powołania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która pozwoli m.in. na zabezpieczenie użytkowników przed zagrożeniami w sieci. RPD przypomniał, że konieczne jest przygotowanie i udostępnianie poradników dla nauczycieli dotyczących realizacji nowej podstawy programowej, w tym w zakresie bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej. Podkreśla też, że konieczna jest aktualizacja strony internetowej dedykowanej bezpieczeństwu oraz udostępnianie Ośrodkom Rozwoju Edukacji i Kuratorom Oświaty informacji oraz produktów wytworzonych w trakcie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem, w tym z cyberprzemocą.