Rozporządzenie ureguluje sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Jego celem jest dostosowanie przepisów do nowego brzmienia ustawy o systemie oświaty, w której znajdzie się rozdział dotyczący przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów.
MEN nie zamierza wprowadzać zbyt wielu zmian merytorycznych - większość zapisów zostanie przeniesiona z aktów poprzednio regulujących tę materię.

Matura 2015: szkoła decyduje, czy na polskim przyda się komputer>>

Zmodyfikowane zostaną przepisy dotyczące zgłaszania chęci przystąpienia do egzaminu. Zdający nie złoży już deklaracji w okręgowej komisji, a skieruje ją do dyrektora szkoły, w której się uczył.
Rozporządzenie złagodzi również regulacje dotyczące egzaminatorów. Nauczyciel ze szkoły, w której przeprowadzana jest część praktyczna egzaminu, będzie mógł być egzaminatorem, jeżeli nie prowadził zajęć ze zdającymi. Możliwe będzie także powołanie więcej niż jednego zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Projekt>>

Część maturzystów będzie musiała zapłacić za egzamin>>