Rok szkolny 2014/2015 będzie pierwszym, w którym klasy szóste szkół podstawowych będą realizować podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977), stąd potrzeba dostosowania ramowych planów nauczania do nowych standardów. Istotna jest również kwestia egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla szkoły podstawowej.
MEN proponuje przyjęcie konstrukcji ramowych planów nauczania obowiązujących we wszystkich typach szkół (wiąże się to z zamianą tygodniowej/semestralnej liczny godzin na minimalną liczbę godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej). Zmianie nie ulegnie natomiast sam wymiar zajęć dla słuchaczy poszczególnych semestrów.
Projekt zakłada również zastąpienie informatyki zajęciami komputerowymi oraz ustalenie odrębnej liczby godzin jęz. polskiego i historii (obecnie są one określane łącznie). Pełna treść projektu>>

Polecamy: Opublikowano ramowe plany nauczania