W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
Oznacza to, że jeżeli absencja związana z chorobą, zwolnieniem lub urlopem innym niż wypoczynkowy, a także urlopami wymienionymi w art. 9d ust. 5a KN, czyli:
– urlopem macierzyńskim,
– urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego,
– dodatkowym urlopem macierzyńskim,
– dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego,
– urlopem rodzicielskim,
– urlopem ojcowskim,
trwa nieprzerwanie nie dłużej niż miesiąc, nauczyciel kontynuuje staż bez jego przedłużania.

Kurator może zaliczyć do stażu okres pracy w innej szkole>>

Przedłużenie stażu następuje, gdy nieobecność z wymienionych powyżej powodów jest dłuższa niż miesiąc, ale nie przekracza roku. Staż ulega przedłużeniu o czas tej absencji, czyli o miesiąc i kolejne dni nieobecności (aż do roku). Jeżeli nauczyciel był nieobecny półtora miesiąca, w tym np. dwa tygodnie przebywał na urlopie macierzyńskim, staż ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności, czyli o półtora miesiąca.
W przypadku nieobecności dłuższej niż rok z powodu choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż wypoczynkowy nauczyciel zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
W przypadku nieobecności dłuższej niż rok i sześć miesięcy z powodu choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż wypoczynkowy, a także urlopów wymienionych w art. 9d ust. 5a KN, czyli tzw. rodzicielskich, nauczyciel zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
Dyrektorze, pamiętaj!
• Urlop rodzicielski trwający łącznie z absencją inną niż urlop wypoczynkowy nie dłużej niż miesiąc nie przedłuża stażu.
• W przypadku absencji związanej z chorobą, zwolnieniem, urlopem innym niż wypoczynkowy oraz urlopem rodzicielskim obowiązek odbycia ponownego stażu w pełnym wymiarze wystąpi dopiero po okresie nieobecności przekraczającym łącznie rok i sześć miesięcy.

Awans zawodowy nauczyciela: rozpoczęcie stażu nie wymaga odrębnej decyzji>>

Więcej w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 4/2015>>