Trudno o umowę na czas nieokreślony
Zgodnie z art. 7 ust. 1f u.s.o. asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. Nie podlega on przepisom KN, ale ustala się dla niego wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego w wydanym na podstawie art. 30 ust. 5 KN rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – dalej r.w.n.
Zasadniczo czas pracy asystenta zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin (przez godzinę należy rozumieć 60 minut) w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym przez szkołę okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Stanowi o tym art. 129 § 1 k.p ., wskazujący również odstępstwa od tej reguły.
Ponieważ zadaniem asystenta jest wspieranie nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1a u.s.o. , prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy, to należy stwierdzić, że asystent powinien świadczyć pracę w czasie, kiedy świadczą ją ww. pracownicy szkoły podstawowej. Nie powinien on zatem świadczyć pracy w okresie ferii zimowych i letnich (pracownicy pedagogiczni korzystają w tych okresach z przysługującego im urlopu wypoczynkowego).

Kolejni nauczyciele wyłączeni spod przepisów Karty>>

Z tej przyczyny nie powinien być zatrudniony na czas nieokreślony, ale na czas określony. Zatrudniający asystenta dyrektor szkoły powinien mieć jednak na uwadze art. 251 § 1 k.p. , który stosuje się do asystentów, a który stanowi, że zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

ZNP przeciwko ograniczeniom w stosowaniu Karty Nauczyciela>>

Podstawą umowa o pracę
Formą nawiązania stosunku pracy pomiędzy szkołą podstawową a asystentem powinna być umowa o pracę. Zgodnie z art. 29 § 1 k.p. powinna określać strony umowy (pracodawcę – szkołę podstawową lub zespół szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, reprezentowany odpowiednio przez dyrektora szkoły lub dyrektora zespołu szkół, oraz pracownika), datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności:
1) rodzaj pracy (odpowiednio asystent nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1a u.s.o., lub asystent wychowawcy świetlicy);
2) miejsce wykonywania pracy (odpowiednio szkoła lub zespół szkół);
3) wynagrodzenie za pracę (zgodnie z załącznikiem do r.w.n., odpowiadające poziomowi wykształcenia asystenta);
4) wymiar czasu pracy (pełny lub niepełny);
5) termin rozpoczęcia pracy;
6) określenie dopuszczalności wcześniejszego rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem (o ile umowa będzie zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy).

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC.

Co nas czeka we wrześniu? - zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2014/2015>>

Zmiany w prawie w roku szkolnym 2014/2015 będą jednym z tematów  XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>