Czy arkusze organizacyjne szkół muszą być podpisane przez skarbnika gminy?

Odpowiedź:
Przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) nie ustanawiają takiego obowiązku.


Uzasadnienie:

Przepisy prawa oświatowego, stanowi, że arkusz organizacji pracy szkoły zatwierdza organ prowadzący, nie wymagają kontrasygnaty skarbnika. Więcej>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów