W konkursie mogą startować powiaty, w tym miasta na prawach powiatu, które opracują i wdrożą programy wspomagania obejmujące: pomoc w diagnozowaniu obszarów problemowych; prowadzenie procesu doskonalenia w oparciu o wybrane przez poszczególne szkoły lub przedszkola oferty doskonalenia nauczycieli; powołanie i prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia, w celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń.
Projekty będą dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–1013. Szczegóły tutaj>>