Nadanie statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 kwietnia 2021 r.
w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zarządza się, co następuje:
§  1. 
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "Kancelarią", nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenia, decyzje i polecenia wydane na podstawie lub w związku z zarządzeniem, o którym mowa w § 4, pozostają w mocy do czasu wydania zarządzeń, decyzji i poleceń na podstawie lub w związku z zarządzeniem.
§  3. 
1. 
Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzi reorganizację Kancelarii związaną z nową strukturą jej komórek organizacyjnych.
2. 
Kierujący komórkami organizacyjnymi Kancelarii opracują wewnętrzne regulaminy kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych i przedłożą do zaopiniowania Dyrektorowi Generalnemu w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
§  4. 
Traci moc zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 762, z 2017 r. poz. 438 i 611 oraz z 2018 r. poz. 452).
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

§  1. 
1. 
Kancelaria jest organem pomocniczym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Kancelaria wykonuje zadania wynikające z kompetencji Prezydenta określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawach.
3. 
Kancelaria działa zgodnie z decyzjami i poleceniami Prezydenta.
4. 
Kancelaria zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjną, prawną i techniczną Prezydenta, Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "Szefem Kancelarii", Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "Zastępcą Szefa Kancelarii", Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu - Szefa Gabinetu Prezydenta, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu - Szefa Biura Polityki Międzynarodowej, sekretarzy i podsekretarzy stanu.
§  2. 
1. 
Na czele Kancelarii stoi Szef Kancelarii, który kieruje jej pracami.
2. 
Zastępca Szefa Kancelarii, Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu - Szef Gabinetu Prezydenta, Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu- Szef Biura Polityki Międzynarodowej, sekretarze i podsekretarze stanu oraz Dyrektor Generalny kierują pracami Kancelarii w zakresie powierzonym przez Szefa Kancelarii.
3. 
Osoby na stanowiskach określonych w ust. 1 i 2 są członkami kierownictwa Kancelarii.
4. 
Szefa Kancelarii, Zastępcę Szefa Kancelarii, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu - Szefa Gabinetu Prezydenta, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu - Szefa Biura Polityki Międzynarodowej oraz sekretarzy i podsekretarzy stanu powołuje i odwołuje Prezydent.
5. 
Prezydent może ustanowić pełnomocnika do określonych spraw.
6. 
Szefa Kancelarii w czasie nieobecności zastępuje Zastępca Szefa Kancelarii, a w przypadku nieobecności Zastępcy Szefa Kancelarii, wskazany przez Szefa Kancelarii sekretarz lub podsekretarz stanu.
§  3. 
1. 
Szef Kancelarii wydaje zarządzenia, decyzje i polecenia.
2. 
Szef Kancelarii określa, za zgodą Prezydenta, w drodze zarządzenia, podział zadań oraz kompetencji członków kierownictwa Kancelarii.
3. 
Szef Kancelarii może imiennie upoważnić osoby na stanowiskach określonych w § 2 ust. 2, a także innych pracowników Kancelarii do załatwiania, w jego imieniu, spraw należących do zadań Kancelarii.
4. 
Szef Kancelarii, po uprzednim uzgodnieniu z Prezydentem, może powoływać zespoły, rady i kolegia do wykonania określonych zadań, ustalając ich nazwę, zakres, tryb działania oraz skład osobowy.
5. 
Szef Kancelarii może występować do Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego o zajęcie stanowiska lub wyrażenie opinii w sprawach związanych z zakresem działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
6. 
Liczbę etatów w Kancelarii na dany rok budżetowy ustala Szef Kancelarii za zgodą Prezydenta.
7. 
Podziału etatów między poszczególne komórki organizacyjne dokonuje Szef Kancelarii.
§  4. 
W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Biuro Gabinetu Prezydenta;
2)
Biuro Szefa Kancelarii;
3)
Biuro Polityki Międzynarodowej;
4)
(uchylony);
5)
(uchylony);
5a)
Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej i Listów;
6)
Biuro Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
7)
(uchylony);
7a)
Biuro Dialogu, Samorządu i Rozwoju;
8)
Biuro Obsługi Organizacyjnej Prezydenta;
9)
Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski;
10)
Biuro Odznaczeń i Nominacji;
11)
Biuro Prasowe;
12)
Biuro Prawa i Ustroju;
13)
Biuro Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;
14)
Biuro Wydarzeń Krajowych;
15)
Biuro Wystąpień i Patronatów Prezydenta;
16)
Biuro Administracyjne;
17)
Biuro Finansowe;
18)
Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§  5. 
1. 
Organizację wewnętrzną Kancelarii, zakres zadań oraz tryb pracy komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny Kancelarii nadany przez Szefa Kancelarii.
2. 
Kierujący komórką organizacyjną określa, w wewnętrznym regulaminie komórki organizacyjnej, strukturę oraz podział zadań wewnątrz komórki organizacyjnej.
3. 
Wewnętrzny regulamin komórki organizacyjnej zatwierdza Szef Kancelarii, po zaopiniowaniu przez Dyrektora Generalnego oraz zaakceptowaniu przez członka kierownictwa Kancelarii sprawującego nadzór merytoryczny nad komórką organizacyjną.
§  6. 
1. 
Kancelaria zapewnia obsługę administracyjno-organizacyjną Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa poprzez Biuro Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.
2. 
Kancelaria zapewnia obsługę prawną i administracyjno-techniczną Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego dla tej Komisji.
3. 
Kancelaria zapewnia obsługę finansową Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Zmiany w prawie

Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Prezydent podpisał nowelizację kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu pracy dotyczącą ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych - przekazało w czwartek biuro prasowe kancelarii prezydenta. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024
Wnioski o świadczenie z programu "Aktywny rodzic" od 1 października

Pracujemy w tej chwili nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem - przekazała we wtorek w Warszawie szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowe przepisy umożliwią wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie jednak przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Krzysztof Koślicki 11.06.2024