Zmiana Regulaminu Senatu.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art.  1. 

W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu (M.P. z 2024 r. poz. 10) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Podpisane wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie składają do zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad, z wyjątkiem art. 54 ust. 1a zdanie pierwsze i art. 73a zdanie pierwsze.";

2)
w art. 54 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. W przypadku odrzucenia wszystkich zgłoszonych do ustawy wniosków lub poprawek albo nieprzyjęcia uchwały w sprawie ustawy w całości, Marszałek umożliwia senatorom zgłoszenie wniosku o odrzucenie ustawy lub wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek, choćby były uprzednio poddane pod głosowanie. Marszałek poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie zgodnie z porządkiem określonym w ust. 1 pkt 1 i 2.";

3)
art. 73a otrzymuje brzmienie:

"Art. 73a. W przypadku odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy budżetowej bez poprawek lub wszystkich poprawek albo nieprzyjęcia uchwały w sprawie ustawy w całości, Marszałek umożliwia senatorom zgłoszenie wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek, choćby był uprzednio poddany pod głosowanie. Marszałek poddaje zgłoszony wniosek pod głosowanie.";

4)
w art. 96f:
a)
w ust. 1 skreśla się zdanie drugie,
b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Marszałek Senatu kieruje wniosek o odwołanie ławnika do Komisji Praw Człowieka i Praworządności w celu zaopiniowania.",

c)
w ust. 2 wyrazy "projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1" zastępuje się wyrazami "wniosek, o którym mowa w ust. 1a";
5)
w art. 96g wyrazy "art. 96 ust. 2, art. 96b ust. 2 pkt 2 i art. 96f ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 96 ust. 2 i art. 96b ust. 2 pkt 2".
Art.  2. 

W sprawach o odwołanie ławnika Sądu Najwyższego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy art. 96f i art. 96g uchwały zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

Art.  3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2024.111

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zmiana Regulaminu Senatu.
Data aktu: 07/02/2024
Data ogłoszenia: 12/02/2024
Data wejścia w życie: 07/02/2024