Ustanowienie programu wieloletniego - "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024-2030".

UCHWAŁA Nr 201
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 października 2023 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego - "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024-2030"

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. 
Ustanawia się "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024-2030", zwany dalej "Programem Wieloletnim", o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 892, 1113, 1688 i 1890), stanowiący załącznik do uchwały.
§  2. 
Okres realizacji Programu Wieloletniego ustala się na lata 2024-2030.
§  3. 
Łączny limit zaangażowania środków Skarbu Państwa na realizację Programu Wieloletniego wynosi 66 180 000 000 zł (sześćdziesiąt sześć miliardów sto osiemdziesiąt milionów złotych). Program nie obejmuje wydatków z budżetu państwa.
§  4. 
1. 
Nadzór nad wykonaniem Programu Wieloletniego sprawuje Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.
2. 
Jednostkami realizującymi Program Wieloletni są Centralny Port Komunikacyjny spółka z o.o., stanowiąca Spółkę Celową w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, oraz inne podmioty pełniące funkcję Inwestora, o których mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy.
§  5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024-2030

Słownik pojęć i skrótów
Pojęcie/skrót Znaczenie
Aerotropolis Obszar bezpośredniego otoczenia CPK i węzła kolejowego, podlegający przekształceniom przestrzennym związanym z realizacją infrastruktury transportowej, stanowiący przestrzeń do lokalizacji głównych terenów rozwojowych CPK
Airport City Obszar zabudowy zlokalizowany w obrębie Aerotropolis, skupiający tereny przeznaczone na działalność związaną z przemysłem lotniczym, parki biurowe,

hotele, obiekty rozrywkowo-kulturalne, kompleksy handlowe, kongresowe i wystawiennicze, a także centra badawcze i ośrodki innowacyjności

z przeznaczeniem do wykorzystania przez podmioty komercyjne i publiczne (siedziby organów władzy publicznej itp.)

Airport City Centrum Obszar znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie terminala pasażerskiego CPK, zapewniający podstawowe funkcje uzupełniające lotnisko oraz wspierający efektywność jego funkcjonowania, takie jak usługi hotelowe, biurowe itp. Poszczególne funkcje mogą być zintegrowane z terminalem lub stanowić odrębne budynki zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie terminala
Cargo City Obszar o funkcji przemysłowej, magazynowej, logistycznej, produkcyjnej z funkcjami uzupełniającymi (m.in. produkcją energii etc.)
CPK Centralny Port Komunikacyjny
Dz. U. Dziennik Ustaw
Dokument Wdrażający W rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy o CPK - dokument wykonawczy do Programu, zawierający w szczególności harmonogramy realizacji oraz budżety poszczególnych Przedsięwzięć
EBI Europejski Bank Inwestycyjny
EBOiR Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
ERTMS Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym
GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
IATA International Air Transport Association
Inne zadania Zadania, o których mowa w art. 2 pkt 7 Ustawy o CPK, warunkujące realizację celu głównego Programu
Inwestor Inwestor w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy o CPK
Inwestycja Inwestycja w rozumieniu art. 2 pkt 3 Ustawy o CPK
Inwestycja Towarzysząca W rozumieniu przepisów art. 2 pkt 4 Ustawy o CPK - inwestycje celu publicznego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118 Ustawy o CPK
KDP Koleje Dużych Prędkości
KIO Krajowa Izba Odwoławcza
Koncepcja CPK Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej - przyjęta uchwałą nr 173/2017 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r.
KPO Dokument "Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności" przyjęty przez Radę Ministrów w kwietniu 2021 r., a przez Komisję Europejską i Radę UE w czerwcu 2022 r.
KRTI Dokument "Kierunki Rozwoju Transportu Intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r." przyjęty uchwałą nr 177/2022 Rady Ministrów z dnia 26 września 2022 r.
KSRR Dokument "Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030" przyjęty uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. (M.P. poz. 1060)
M.P. Monitor Polski
Master Plan Dokument przedstawiający program rozwoju CPK jako portu lotniczego typu greenfield, spełniającego wizję i oczekiwania biznesowe zawarte w Koncepcji CPK
MRO Konserwacja, naprawy i remonty (ang. Maintenance Repair and Overhaul)
Obszar otoczenia CPK Obszar wyznaczony w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 120zf ust. 3 Ustawy o CPK
OOŚ Ocena Oddziaływania na Środowisko
PAŻP Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
PDN Program Dobrowolnych Nabyć
Pełnomocnik W rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy o CPK - Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego
PKP PLKS.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Plan Generalny Plan Generalny Lotniska CPK opracowany na podstawie art. 55 ust. 5-12 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 2110)
Plan Zamierzeń Dokument "Plan zamierzeń państwa oraz priorytetów inwestycyjnych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego - w perspektywie obejmującej Strategię Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku" przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 92/2022 z dnia 4 maja 2022 r.
Polityka lotnicza Projekt dokumentu "Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)" z grudnia 2022 r.
PPL Polskie Porty Lotnicze S.A.
Program Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny
Program etap 1 "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap 1. 2020-2023" przyjęty uchwałą nr 156 Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r. (M.P. poz. 1050, z późn. zm.)
Program etap II "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024-2030" -

niniejszy dokument

PRSLiLUN Dokument "Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych" przyjęty uchwałą nr 86/2007 Rady Ministrów w dniu 8 maja 2007 r.
Przedsięwzięcia W rozumieniu art. 1 pkt 1 Ustawy o CPK - Inwestycja, Inwestycje Towarzyszące oraz pozostałe zadania, w tym o charakterze nieinwestycyjnym, powiązane z realizacją Inwestycji oraz Inwestycji Towarzyszących
PSE S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Raport 00Ś Raport oceny oddziaływania dla Przedsięwzięcia Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania
SOR Dokument "Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)" przyjęty uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. (M.P. poz. 260)
Spółka Spółka Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. będąca Spółką Celową w rozumieniu art. 2 pkt 10 Ustawy o CPK
SRPC Dokument "Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030" przyjęty uchwałą nr 107 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. (M.P. poz. 736)
STEŚ Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe
Strategiczne Studium

Lokalizacyjne / SSL

Plan ustalający inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w rozumieniu art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.), określający w szczególności charakter i ramy przestrzenne:

a) Inwestycji, Inwestycji Towarzyszących lub innych Przedsięwzięć, których inwestorem jest Spółka, lub

b) Inwestycji Towarzyszących lub innych Przedsięwzięć, których inwestorem nie jest Spółka

SZRT Dokument "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku" przyjęty uchwałą nr 105 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. (M.P. poz. 1054)
TEN-T Transeuropejska sieć transportowa, zdefiniowana w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającym decyzję nr 661/2010/UE (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 1, z późn. zm.)
UE Unia Europejska
Ustawa o CPK Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 892, z późn. zm.)
Wykonawca Wykonawca w rozumieniu art. 2 pkt 11 Ustawy o CPK
Zasady Zarządzania W rozumieniu art. 2 pkt 12 Ustawy o CPK - ujednolicone warunki i procedury wdrażania Przedsięwzięć, określające zasady zarządzania Przedsięwzięciami, w tym zasady i tryb nadzoru nad realizacją Przedsięwzięć przez Inwestorów, informowania przez Wykonawców o postępach w realizacji Przedsięwzięć oraz zasad współpracy i wymiany informacji między Inwestorami.

Zasady Zarzadzania zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury, obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2020 r. (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 39)

Spis treści

1 Wstęp

2 Uzasadnienie etapowania Programu

3 Podsumowanie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej

3.1 Założenia strategiczne w zakresie sektora lotniczego

3.2 Założenia strategiczne w zakresie sektora kolejowego

3.3 Założenia strategiczne w zakresie Obszaru otoczenia CPK

3.4 Inne dokumenty strategiczne przyjmujące zbliżoną diagnozę społeczno-gospodarczą

4 Program jako realizacja dokumentów strategicznych

4.1 Krajowe dokumenty strategiczne

4.1.1 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)

4.1.2 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku

4.1.3 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

4.1.4 Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.

4.1.5 Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030

4.1.6 Plan zamierzeń państwa oraz priorytetów inwestycyjnych związanych z budową

Centralnego Portu Komunikacyjnego - w perspektywie obejmującej Strategię Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku

4.1.7 Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

4.1.8 Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych

4.1.9 Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)

4.2 Unijne dokumenty strategiczne

4.2.1 Europejski Zielony Ład

4.2.2 Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN-T)

4.2.3 Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa

4.2.4 Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności

4.2.5 Plan działania na rzecz rozwoju dalekobieżnych i transgranicznych kolejowych przewozów pasażerskich

4.2.6 Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej

4.2.7 Plan działania w zakresie przepustowości, efektywności i bezpieczeństwa portów lotniczych w Europie

4.2.8 Zalecenia Rady Unii Europejskiej w sprawie polskich krajowych programów reform

5 Stan realizacji Programu etap I

5.1 Inwestycja

5.2 Inwestycje Towarzyszące

5.3 Inne zadania

6 Cele i zakres Programu

6.1 Cel główny Programu

6.2 Inwestycja

6.3 Inwestycje Towarzyszące

6.3.1 Przebudowa, rozbudowa albo budowa linii kolejowych

6.3.2 Rozbudowa lub budowa dróg publicznych

6.3.3 Budowa urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego

6.3.4 Sieć przesyłowa i dystrybucyjna energii elektrycznej

6.3.5 Sieć kanalizacyjna

6.4 Inne zadania

6.4.1 Inwestycje rozwojowe

6.4.2 Zapewnienie Taboru dla KDP

6.4.3 Program Społeczno-Gospodarczy

7 Struktura podmiotowa Programu

7.1 Wykonawca Programu - Pełnomocnik

7.2 Jednostki realizujące Program

7.3 Podstawowe założenia systemu realizacji

8 Cele i mierniki realizacji celów Programu etap II

9 Finansowanie Programu etap II

9.1 Plan finansowy

9.2 Założenia modelu finansowania

9.2.1 Rentowność Inwestycji

9.2.2 Projekty komplementarne lotniska

9.2.3 Inwestycje kolejowe

9.2.4 Finansowanie inwestycji drogowych 58

9.2.5 Inwestycje realizowane przez PAŻP - finansowane w całości ze skarbowych papierów wartościowych

9.2.6 Inwestycje rozwojowe

9.2.7 Zapewnienie taboru dla KDP

9.2.8 Program Społeczno-Gospodarczy

10 Załącznik

grafika

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.1258

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Ustanowienie programu wieloletniego - "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024-2030".
Data aktu: 24/10/2023
Data ogłoszenia: 20/11/2023
Data wejścia w życie: 21/11/2023