Włączenie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie sprzedaży przez elektroniczne platformy sprzedażowe" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 13 listopada 2023 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie sprzedaży przez elektroniczne platformy sprzedażowe" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. 2005) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie sprzedaży przez elektroniczne platformy sprzedażowe" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PROWADZENIE SPRZEDAŻY PRZEZ ELEKTRONICZNE PLATFORMY SPRZEDAŻOWE" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Prowadzenie sprzedaży przez elektroniczne platformy sprzedażowe

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Bezterminowo

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej (ewentualnie odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji)

4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK)

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się
Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Prowadzenie sprzedaży przez elektroniczne platformy sprzedażowe" posługuje się wiedzą i jest przygotowana do samodzielnej realizacji zadań w obszarze prowadzenia sprzedaży w oparciu o wybraną elektroniczną platformę sprzedażową. Dokonuje oceny popytu i podaży na produkt lub usługę przez określenie rynku docelowego dla planowanych produktów, oceniając biznesową zasadność wprowadzenia produktu na rynek z użyciem narzędzi analitycznych. Omawia proces zaopatrzenia sklepu w towary, omawia cechy rynku dostawców i charakteryzuje ofertę sprzedażową w oparciu o wybraną elektroniczną platformę sprzedażową. Planuje i organizuje sprzedaż przez elektroniczne platformy sprzedażowe, w tym organizuje promocję produktów, przygotowuje ofertę produktu do sprzedaży oraz wprowadza produkty na elektroniczną platformę sprzedażową. Prowadzi obsługę klienta elektronicznej platformy sprzedażowej, określając metody obsługi klienta elektronicznej platformy sprzedażowej oraz analizując przebieg obsługi klienta
Zestaw 1. Ocena popytu i pod

Poszczególne efekty uczenia się

aży na dany produkt lub usługę

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Określa rynek docelowy dla danego planowanego produktu lub usługi - rozpoznaje cechy rynku docelowego dla danego produktu lub usługi (np. poziom popytu, nasycenie rynku, konkurencję poziomu cen, uwarunkowania prawne),

- posługuje się narzędziami analitycznymi dostępnymi w ramach wybranej elektronicznej platformy sprzedażowej lub używa narzędzi zewnętrznych, stosowanych do badania zainteresowania danymi produktami lub usługami oraz strukturą konkurencji,

- ocenia biznesową zasadność wprowadzenia produktu lub usługi na rynek (potencjalną zyskowność) z użyciem narzędzi analitycznych.

Omawia proces zaopatrzenia sklepu w towary - dobiera produkty do sprzedaży przez elektroniczną platformę sprzedażową,

- wskazuje sposoby personalizacji oraz udoskonalenia produktu,

- omawia zasady logistyki obowiązujące pomiędzy uczestnikami procesu zaopatrzenia sklepu w towary,

- wskazuje sposoby dokonywania rozliczeń pomiędzy uczestnikami procesu zaopatrzenia sklepu w towary.

Omawia cechy rynku dostawców - wymienia główne platformy sprzedażowe zrzeszające producentów i dostawców,

- charakteryzuje specyfikę platform sprzedażowych zrzeszających producentów i dostawców,

- wskazuje parametry wpływające na wybór dostawcy (np. responsywność dostawcy, liczbę przeprowadzonych transakcji, czas obecności dostawcy na platformie sprzedażowej, opinie o dostawcy).

Charakteryzuje ofertę sprzedażową - identyfikuje wady i zalety konkurencyjnej oferty sprzedażowej, wykorzystując dostępne narzędzia i technologie,

- omawia zasady tworzenia oferty sprzedażowej, uwzględniając cenę i opis produktu, zdjęcie, dodatkowe usługi dotyczące tej oferty.

Zestaw 2. Planowanie i prowadzenie sprzedaży przez elektroniczne platformy sprzedażowe
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Korzysta z elektronicznej platformy sprzedażowej - charakteryzuje specyfikę głównych elektronicznych platform sprzedażowych,

- rozpoznaje istotne funkcje panelu administracyjnego wybranej elektronicznej platformy sprzedażowej,

- posługuje się raportami sprzedaży dostępnymi na wybranej elektronicznej platformie sprzedażowej w celu optymalizacji oferty i efektów sprzedaży.

Organizuje promocję produktów na wybranej elektronicznej platformie sprzedażowej - omawia metody promocji dostępne na wybranej elektronicznej platformie sprzedażowej (np. kupony, zniżki, kampanie Pay Per Click),

- charakteryzuje metody promocji na wybranej elektronicznej platformie sprzedażowej za pomocą narzędzi zewnętrznych, uwzględniając ich specyfikę (np. Google Ads, komunikacja organiczna i działania płatne w mediach społecznościowych),

- tworzy plan promocji danego produktu na wybranej elektronicznej platformie sprzedażowej.

Przygotowuje ofertę produktu do sprzedaży przez wybraną elektroniczną platformę sprzedażową - wskazuje wymogi w zakresie wizualizacji produktów na wybranej elektronicznej platformie sprzedażowej,

- tworzy ofertę produktu na wybranej elektronicznej platformie sprzedażowej (tytuł, opis, słowa kluczowe charakteryzujące produkt).

Wprowadza produkty na wybraną elektroniczną platformę sprzedażową - wprowadza opis i cechy produktu zgodnie z wymogami wybranej elektronicznej platformy sprzedażowej,

- optymalizuje parametry oferty sprzedażowej pod kątem wyszukiwarki wybranej elektronicznej platformy sprzedażowej.

Zestaw 3. Obsługa klienta elektronicznej platformy sprzedażowej
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Określa metody obsługi klienta elektronicznej platformy sprzedażowej - dobiera metody kontaktu z klientem,

- kontaktuje się z klientem z wykorzystaniem dostępnych narzędzi, - omawia proces zwrotu i reklamacji towarów.

Analizuje przebieg obsługi klienta wybranej elektronicznej platformy sprzedażowej - dobiera metody badania poziomu satysfakcji klienta z przeprowadzonej transakcji przez wybraną elektroniczną platformę sprzedażową,

- wprowadza odpowiednie poprawki w ofercie lub sposobie obsługi klienta.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

1. Metody walidacji
Etap weryfikacji efektów uczenia się wymaga zastosowania następujących metod:
- test teoretyczny,
- obserwacja w warunkach symulowanych (np. zadania praktyczne),
- analiza dowodów i deklaracji.
Na etapie weryfikacji należy wykorzystać minimum dwie z powyższych metod.
Instytucja certyfikująca musi zapewnić możliwość odwołania się od decyzji kończącej walidację.
2. Zasoby kadrowe
Walidację przeprowadza komisja walidacyjna złożona z minimum 2 osób w składzie: przewodniczący i członek komisji.
Zadaniem komisji jest bezsporna i obiektywna walidacja kompetencji kandydata. Minimum jedna osoba z komisji walidacyjnej spełnia wszystkie poniższe kryteria.
Kwalifikacje zawodowe:
- udokumentowane minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku związanym ze sprzedażą w formie on-line lub udokumentowana minimum 5-letnia współpraca z podmiotami z obszaru e-commerce w Polsce lub za granicą,
- udokumentowana sprzedaż przez jedną z elektronicznych platform sprzedażowych w kwocie minimum 1 mln zł lub
sprzedaż minimum 50 tysięcy produktów.
Kwalifikacje szkoleniowe:
- przeprowadzenie minimum 120 godzin szkoleń dla minimum 120 uczestników z zakresu sprzedaży w formie on-line.
Druga osoba z komisji egzaminacyjnej spełnia poniższe kryterium:
- udokumentowane minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarach związanych ze sprzedażą przez elektroniczne platformy sprzedażowe.
3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne
Instytucja certyfikująca zapewnia osobom, które przystąpią do walidacji, pomieszczenie z dostępem do komputera połączonego z internetem z przeglądarką zgodną z wymaganiami technicznymi platformy egzaminacyjnej, umożliwiające samodzielną pracę pod nadzorem komisji walidacyjnej. W przypadku zdalnego prowadzenia walidacji komisja zatwierdza warunki przystąpienia do walidacji w oparciu o warunki techniczne dające gwarancję samodzielnej realizacji zadań

przez kandydata, w szczególności możliwość stałej obserwacji kandydata z użyciem systemu teleinformatycznego zapewniającego wiarygodne sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie kwalifikacji rynkowej osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

System teleinformatyczny oraz metody stosowane w walidacji muszą umożliwiać w szczególności identyfikację osoby, która przystępuje do walidacji, samodzielność jej pracy i zabezpieczenie przebiegu walidacji przed ingerencją osób trzecich.

W trakcie walidacji obowiązuje całkowity zakaz korzystania z zewnętrznych źródeł informacji. Sposób organizacji walidacji w tym czas trwania oraz zastosowane narzędzia muszą umożliwić sprawdzenie posiadania wszystkich efektów uczenia się wymaganych dla przedmiotowej kwalifikacji.

Instytucja certyfikująca aktualizuje minimum raz w roku informacje dotyczące kryteriów weryfikacji w zakresie głównych elektronicznych platform zrzeszających producentów i dostawców oraz głównych elektronicznych platform sprzedażowych oraz związanych z nimi narzędzi analitycznych, dla których przygotowana jest walidacja.

4. Etapy identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się
Nie określa się wymagań dla tych etapów.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Nie dotyczy

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.1247

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie sprzedaży przez elektroniczne platformy sprzedażowe" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 13/11/2023
Data ogłoszenia: 17/11/2023
Data wejścia w życie: 17/11/2023