Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Instytutu De Republica.

ZARZĄDZENIE Nr 253
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 sierpnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu De Republica

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Instytutu De Republica (M.P. z 2022 r. poz. 384 i 423) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu:

"3a. W przypadku powołania dwóch zastępców dyrektora Prezes Rady Ministrów wskazuje spośród nich pierwszego zastępcę dyrektora.

3b. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje zastępca dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3a - pierwszy zastępca dyrektora.

3c. W przypadku odwołania dyrektora Prezes Rady Ministrów powierza pełnienie obowiązków dyrektora zastępcy dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3a - pierwszemu zastępcy dyrektora, do czasu powołania nowego dyrektora.";

2)
w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przewodniczący rady naukowej zwołuje posiedzenia rady naukowej nie rzadziej niż raz w miesiącu.";

3)
w § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku nieobecności przewodniczącego rady naukowej jego obowiązki pełni wskazany przez przewodniczącego rady naukowej członek rady naukowej.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.753

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Instytutu De Republica.
Data aktu: 09/08/2022
Data ogłoszenia: 09/08/2022
Data wejścia w życie: 10/08/2022