Wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

UCHWAŁA Nr 102
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 lipca 2020 r.
w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. 
Określa się:
1)
zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, zwanego dalej "wsparciem";
2)
zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia.
§  2. 
1. 
Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wsparcie, w postaci środków finansowych, zwanych dalej "środkami", kierowane dla:
1)
gmin, w tym miast na prawach powiatu, które wynosi 5 000 000 tys. zł,
1a)
gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, które wynosi 250 000 tys. zł i jest zwiększane o niewykorzystane środki, o których mowa w pkt 3,
2)
powiatów bez miast na prawach powiatu, które wynosi 1 000 000 tys. zł,
3)
jednostek samorządu terytorialnego, zwanych dalej "jednostkami", które wynosi 6 000 000 tys. zł i jest zwiększane o niewykorzystane środki, o których mowa w pkt 1, 2 i 5,
4)
(uchylony)
5)
gmin, opisanych w wykazie gmin objętych wsparciem, stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały, w kwocie całkowitej 1 000 000 tys. zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi

- zwane dalej "dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych".

1a. 
Wartość kosztorysowa inwestycji, finansowanej lub dofinansowanej ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, nie może być niższa niż 50 tys. zł i wyższa niż 5 000 tys. zł.
1b) 
Maksymalna łączna wartość kosztorysowa wszystkich inwestycji na terenie gminy, finansowanych lub dofinansowanych ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, nie może być wyższa niż 5 000 tys. zł.
2. 
Minimalna wartość kosztorysowa inwestycji, finansowanej lub dofinansowanej ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie może być niższa niż 400 tys. zł.
3. 
Wsparcie ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 5, dla 1 gminy wynosi:
1)
40% wysokości wydatków poniesionych przez gminę na realizację inwestycji, średniorocznie w latach 2016-2020, jednak nie więcej niż 8 000 000 zł, lub
2)
80% utraconych przez gminę dochodów z tytułu wprowadzenia, za wybrane albo wszystkie miesiące pierwszego kwartału 2021 r., na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.), zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie:
a)
usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211), lub
b)
usług ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z - działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich, pod warunkiem że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.
4. 
W przypadku gdy z wniosków o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 5, wynika przekroczenie kwoty całkowitej 1 000 000 tys. zł, wsparcie to ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w sposób zapewniający nieprzekroczenie tej kwoty.
§  3. 
1. 
Wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe.
2. 
Wsparcie nie może zostać przeznaczone na refundację poniesionych wydatków.
3. 
Wsparcie może być przeznaczone również na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych w zakresie, w jakim zakładano finansowanie tego wkładu z dochodów jednostek, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2.
4. 
W przypadku inwestycji, do których zastosowanie mają przepisy o pomocy publicznej, wsparcie może być przeznaczone na wkład własny, jeżeli:
1)
nie została jeszcze podpisana umowa na realizację projektu oraz
2)
nie spowoduje to przekroczenia pułapów intensywności pomocy publicznej.
§  3a. 
Wsparcie ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a, może być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności:
1)
budowy, rozbudowy lub przebudowy:
a)
kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przepompowni ścieków,
b)
wodociągów, przyłączy do sieci gazowej,
c)
dróg wewnątrz miejscowości lub dojazdów do miejscowości,
d)
chodników, ścieżek rowerowych, elementów uspokojenia ruchu, przystanków autobusowych,
e)
obiektów użyteczności publicznej w centrach miejscowości umożliwiających integrację społeczną oraz aktywizację mieszkańców (w tym placów zabaw, siłowni zewnętrznych, utwardzonych miejsc do festynów, wiat, terenów zieleni),
f)
obiektów sportowych, zaplecza socjalnego i sanitarnego,
g)
świetlic, obiektów bibliotecznych,
h)
oświetlenia wewnątrz miejscowości (lampy uliczne, latarnie),
i)
remiz strażackich;
2)
modernizacji składników mienia pochodzącego z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w tym budynków, ogrodzeń, termomodernizacji budynków;
3)
prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
§  3b. 
Wsparcie ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, może być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych lub inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi, w szczególności budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację:
1)
szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich i turystyki zimowej, a także ich oznakowanie;
2)
placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych;
3)
parkingów, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego;
4)
skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych;
5)
infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia lub rozwoju usług turystycznych, w szczególności dróg, chodników, oczyszczalni ścieków.
§  4. 
Maksymalną kwotę wsparcia dla danej gminy w ramach środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do uchwały.
§  5. 
Maksymalną kwotę wsparcia dla danego powiatu w ramach środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do uchwały.
§  6. 
1. 
Wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 i 5, jest udzielane na wniosek jednostki, zwany dalej "wnioskiem", składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do:
1)
Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem właściwego wojewody - w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2;
2)
właściwego wojewody - w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a, 3 i 5.
1a. 
Wniosek o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a, składa gmina zgodnie z ust. 1, po uprzednim uzyskaniu opinii kierownika właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
1b. 
Gmina może złożyć nie więcej niż 3 wnioski na nie więcej niż 3 inwestycje o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a.
1c. 
Jednostka może złożyć nie więcej niż 3 wnioski na nie więcej niż 3 inwestycje o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3.
1d. 
Gmina może złożyć wyłącznie 1 wniosek o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5.
2. 
Wzór wniosku o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w:
1)
§ 2 ust. 1 pkt 1 i 2, określa załącznik nr 3 do uchwały;
1a)
§ 2 ust. 1 pkt 1a, określa załącznik nr 3a do uchwały;
2)
§ 2 ust. 1 pkt 3, określa załącznik nr 4 do uchwały;
3)
§ 2 ust. 1 pkt 5, określa załącznik nr 8 do uchwały.
2a. 
Wojewoda dokonuje oceny złożonych wniosków o wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a i 3, oraz przekazuje Prezesowi Rady Ministrów rekomendowane wnioski w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.
2b. 
Dokonując oceny złożonych wniosków, wojewoda bierze pod uwagę kryteria, o których mowa w § 10.
3. 
Wniosek o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, składa się w terminie od dnia 27 lipca 2020 r. do dnia 10 sierpnia 2020 r.
4. 
Wojewoda przekazuje informację o kwocie wnioskowanego wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, w wysokości nie wyższej niż suma kwot przypadających na poszczególnych wnioskodawców, określonych odpowiednio w załączniku nr 1 lub 2 do uchwały, w podziale na poszczególne jednostki, zwaną dalej "informacją", przez elektroniczną skrzynkę podawczą, do Prezesa Rady Ministrów w terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r.
5. 
Wniosek o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a, opiniuje kierownik właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na wniosek gminy, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.
6. 
Opinia zawiera co najmniej:
1)
informację potwierdzającą zlokalizowanie danej inwestycji w miejscowości, w której funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej;
2)
informację potwierdzającą spełnienie przez inwestycję wymogów formalnych określonych w § 2 ust. 1a i 1b.
7. 
(uchylony).
8. 
(uchylony).
§  6a. 
1. 
Wnioski o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, można składać w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie uchwały nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 26).
2. 
Wojewoda dokonuje oceny złożonych wniosków o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, pod względem formalno-rachunkowym i przekazuje Prezesowi Rady Ministrów te wnioski.
3. 
Prezes Rady Ministrów, na podstawie otrzymanych od wojewody wniosków o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, w terminie miesiąca od dnia ich otrzymania, składa dyspozycję wypłaty tych środków.
4. 
Do przyznania i wypłaty wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, nie stosuje się przepisów § 6 ust. 2a-6.
§  7. 
Prezes Rady Ministrów, na podstawie otrzymanej od wojewody informacji, w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. składa dyspozycję wypłaty środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2.
§  8. 
Prezes Rady Ministrów, na podstawie rekomendacji Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, zwanej dalej "Komisją", składa dyspozycję wypłaty środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a i 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania rekomendacji Komisji.
§  9. 
1. 
W celu udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a i 3, Prezes Rady Ministrów powołuje Komisję. W skład Komisji wchodzi:
1)
trzech przedstawicieli Prezesa Rady Ministrów;
2)
dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw gospodarki;
3)
dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
4)
dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
1a. 
W celu udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a, Prezes Rady Ministrów powołuje w skład Komisji, o której mowa w ust. 1, jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
2. 
Zadaniem Komisji jest ocena wniosków oraz przekazanie Prezesowi Rady Ministrów rekomendacji co do wysokości przyznawanych środków poszczególnym wnioskodawcom.
§  10. 
Komisja, oceniając wnioski, bierze pod uwagę:
1)
realizację zasady zrównoważonego rozwoju;
2)
kompleksowość planowanych inwestycji;
3)
ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji w środowisko;
4)
koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki w roku rozpoczęcia inwestycji;
5)
liczbę osób, na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ;
6)
relację kosztu planowanych inwestycji do prognozowanego efektu;
7)
wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ;
8)
zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
§  10a. 
Prezes Rady Ministrów ogłasza termin naboru wniosków o wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a, i zamieszcza informację o tym terminie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ten organ na co najmniej 30 dni przed dniem upływu tego terminu.
§  11. 
1. 
Prezes Rady Ministrów ogłasza termin naboru wniosków o wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, i zamieszcza informację o tym terminie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ten organ na co najmniej 14 dni przed dniem upływu tego terminu.
2. 
Prezes Rady Ministrów w 2020 r. ogłasza co najmniej dwa terminy naboru wniosków o wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3.
§  12. 
1. 
Wskazany przez Prezesa Rady Ministrów dysponent lub minister kierujący określonym działem administracji rządowej przekazuje środki na rachunki bankowe wojewodów.
2. 
Środki jednostkom przekazuje wojewoda.
§  13. 
Jednostka, która otrzymała środki, przedkłada do właściwego wojewody, przez elektroniczną skrzynkę podawczą, roczne informacje o wykorzystaniu środków, według stanu na koniec roku, w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu, za który sporządzana jest informacja o wykorzystaniu środków, oraz 60 dni od dnia zakończenia wydatkowania przekazanych środków. Wzór informacji o wykorzystaniu środków określa załącznik nr 5 do uchwały.
§  14. 
Wojewoda przekazuje za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym jednostka przekazała informacje o wykorzystaniu środków, zbiorczą informację o wykorzystaniu przez jednostki środków do ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
§  15. 
Inwestycje finansowane lub dofinansowane ze środków są oznaczone logo z nazwą Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którego wzór oraz zasady umieszczania określa załącznik nr 6 do uchwały.
§  15a. 
(uchylony).
§  16. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Maksymalny poziom wsparcia dla gmin oraz miast na prawach powiatu województwo dolnośląskie powiat bolesławiecki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1 Bolesławiec (gmina miejska) 2 640 028,00 zł
2 Bolesławiec 2 072 701,00 zł
3 Gromadka 1 279 651,00 zł
4 Nowogrodziec 1 494 349,00 zł
5 Osiecznica 500 000,00 zł
6 Warta Bolesławiecka 535 804,00 zł
powiat dzierżoniowski
Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
7 Bielawa (gmina miejska) 3 850 288,00 zł
8 Dzierżoniów (gmina miejska) 3 774 645,00 zł
9 Pieszyce 509 300,00 zł
10 Piława Górna (gmina miej ska) 650 044,00 zł
11 Dzierżoniów 953 049,00 zł
12 Łagiewniki 500 000,00 zł
13 Niemcza 1 084 444,00 zł

powiat głogowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
14 Głogów (gmina miej ska) 6 366 877,00 zł
15 Głogów 947 381,00 zł
16 Jerzmanowa 1 166 734,00 zł
17 Kotla 500 000,00 zł
18 Pęcław 500 000,00 zł
19 Żukowice 500 000,00 zł

powiat górowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
20 Góra 1 623 185,00 zł
21 Jemielno 500 000,00 zł
22 Niechlów 684 636,00 zł
23 Wąsosz 848 982,00 zł

powiat jaworski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
24 Jawor (gmina miejska) 5 635 981,00 zł
25 Bolków 500 000,00 zł
26 Męcinka 598 316,00 zł
27 Mściwojów 784 973,00 zł
28 Paszowice 952 983,00 zł
29 Wądroże Wielkie 500 000,00 zł

powiat jeleniogórski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
30 Karpacz (gmina miejska) 500 000,00 zł
31 Kowary (gmina miejska) 518 555,00 zł
32 Piechowice (gmina miejska) 852 246,00 zł
33 Szklarska Poręba (gmina miejska) 1 191 968,00 zł
34 Janowice Wielkie 500 000,00 zł
35 Jeżów Sudecki 1 173 224,00 zł
36 Mysłakowice 890 989,00 zł
37 Podgórzyn 500 000,00 zł
38 Stara Kamienica 500 000,00 zł

powiat kamiennogórski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
39 Kamienna Góra (gmina miejska) 3 425 945,00 zł
40 Kamienna Góra 1 233 139,00 zł
41 Lubawka 500 000,00 zł
42 Marciszów 500 000,00 zł

powiat kłodzki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
43 Duszniki-Zdrój (gmina miejska) 500 000,00 zł
44 Kłodzko (gmina miejska) 3 279 698,00 zł
45 Kudowa-Zdrój (gmina miejska) 1 993 830,00 zł
46 Nowa Ruda (gmina miejska) 2 271 977,00 zł
47 Polanica-Zdrój (gmina miejska) 1 275 208,00 zł
48 Bystrzyca Kłodzka 1 399 577,00 zł
49 Kłodzko 1 780 095,00 zł
50 Lądek-Zdrój 1 087 180,00 zł
51 Lewin Kłodzki 511 512,00 zł
52 Międzylesie 500 000,00 zł
53 Nowa Ruda 1 115 267,00 zł
54 Radków 1 200 591,00 zł
55 Stronie Śląskie 693 704,00 zł
56 Szczytna 1 075 931,00 zł

powiat legnicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
57 Chojnów (gmina miejska) 733 880,00 zł
58 Choinów 1 314 730,00 zł
59 Krotoszyce 500 000,00 zł
60 Kunice 672 965,00 zł
61 Legnickie Pole 645 409,00 zł
62 Miłkowice 685 429,00 zł
63 Prochowice 865 878,00 zł
64 Rui a 500 000,00 zł

powiat lubański

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
65 Lubań (gmina miejska) 1 204 989,00 zł
66 Świeradów-Zdrój (gmina miejska) 500 000,00 zł
67 Leśna 589 492,00 zł
68 Lubań 946 557,00 zł
69 Olszyna 677 988,00 zł
70 Platerówka 500 000,00 zł
71 Siekierczyn 500 000,00 zł

powiat lubiński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
72 Lubin (gmina miejska) 4 190 145,00 zł
73 Lubin 2 007 718,00 zł
74 Rudna 906 796,00 zł
75 Ścinawa 4 547 034,00 zł

powiat lwówecki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
76 Gryfów Śląski 587 587,00 zł
77 Lubomierz 500 000,00 zł
78 Lwówek Śląski 661 591,00 zł
79 Mirsk 1 190 169,00 zł
80 Wleń 663 575,00 zł

powiat milicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
81 Cieszków 500 000,00 zł
82 Krośnice 500 000,00 zł
83 Milicz 1 990 761,00 zł

powiat oleśnicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
84 Oleśnica (gmina miejska) 5 621 150,00 zł
85 Bierutów 655 731,00 zł
86 Dobroszyce 849 260,00 zł
87 Dziadowa Kłoda 500 000,00 zł
88 Międzybórz 500 000,00 zł
89 Oleśnica 1 621 176,00 zł
90 Syców 1 523 993,00 zł
91 Twardogóra 929 539,00 zł

powiat oławski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
92 Oława (gmina miejska) 2 580 685,00 zł
93 Domaniów 740 586,00 zł
94 Jelcz-Laskowice 4 013 083,00 zł
95 Oława 1 517 463,00 zł

powiat polkowicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
96 Chocianów 892 999,00 zł
97 Gaworzyce 500 000,00 zł
98 Grębocice 629 876,00 zł
99 Polkowice 4 805 212,00 zł
100 Przemków 614 595,00 zł
101 Radwanice 1 244 038,00 zł

powiat strzeliński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
102 Borów 500 000,00 zł
103 Kondratowice 500 000,00 zł
104 Przeworno 500 000,00 zł
105 Strzelin 1 983 710,00 zł
106 Wiązów 668 594,00 zł

powiat średzki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
107 Kostomłoty 1 666 017,00 zł
108 Malczyce 1 360 502,00 zł
109 Miękinia 2 129 975,00 zł
110 Środa Śląska 1 819 783,00 zł
111 Udanin 500 000,00 zł

powiat świdnicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
112 Świdnica (gmina miejska) 4 055 244,00 zł
113 Świebodzice (gmina miejska) 1 412 825,00 zł
114 Dobromierz 1 240 319,00 zł
115 Jaworzyna Śląska 1 294 513,00 zł
116 Marcinowice 561 744,00 zł
117 Strzegom 1 916 198,00 zł
118 Świdnica 2 465 757,00 zł
119 Żarów 1 569 639,00 zł

powiat trzebnicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
120 Oborniki Śląskie 2 246 836,00 zł
121 Prusice 984 599,00 zł
122 Trzebnica 2 145 904,00 zł
123 Wisznia Mała 1 274 357,00 zł
124 Zawonia 500 000,00 zł
125 Żmigród 1 089 513,00 zł

powiat wałbrzyski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
126 Boguszów-Gorce (gmina miejska) 869 379,00 zł
127 Jedlina-Zdrój (gmina miejska) 860 056,00 zł
128 Szczawno-Zdrój (gmina miejska) 1 197 223,00 zł
129 Czarny Bór 1 055 444,00 zł
130 Głuszyca 1 326 463,00 zł
131 Mieroszów 877 537,00 zł
132 Stare Bogaczowice 500 000,00 zł
133 Walim 500 000,00 zł

powiat wołowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
134 Brzeg Dolny 2 170 454,00 zł
135 Wińsko 2 250 190,00 zł
136 Wołów 2 972 864,00 zł

powiat wrocławski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
137 Czernica 3 630 860,00 zł
138 Długołęka 6 828 130,00 zł
139 Jordanów Śląski 500 000,00 zł
140 Kąty Wrocławskie 3 725 583,00 zł
141 Kobierzyce 5 638 148,00 zł
142 Mietków 500 000,00 zł
143 Sobótka 1 668 112,00 zł
144 Siechnice 4 775 535,00 zł
145 Żórawina 1 655 218,00 zł

powiat ząbkowicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
146 Bardo 548 628,00 zł
147 Ciepłowody 500 000,00 zł
148 Kamieniec Ząbkowicki 924 871,00 zł
149 Stoszowice 1 422 106,00 zł
150 Ząbkowice Śląskie 2 492 577,00 zł
151 Ziębice 1 520 856,00 zł
152 Złoty Stok 936 050,00 zł

powiat zgorzelecki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
153 Zawidów (gmina miejska) 500 000,00 zł
154 Zgorzelec (gmina miejska) 1 479 109,00 zł
155 Bogatynia 692 121,00 zł
156 Pieńsk 1 281 147,00 zł
157 Sulików 500 000,00 zł
158 Węgliniec 1 747 471,00 zł
159 Zgorzelec 984 000,00 zł

powiat złotoryjski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
160 Wojcieszów (gmina miejska) 500 000,00 zł
161 Złotoryja (gmina miejska) 3 200 844,00 zł
162 Pielgrzymka 553 775,00 zł
163 Świerzawa 669 931,00 zł
164 Zagrodno 500 000,00 zł
165 Złotoryja 694 279,00 zł

powiat m. Jelenia Góra

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
166 Jelenia Góra 6 491 719,00 zł

powiat m. Legnica

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
167 Legnica 7 497 457,00 zł

powiat m. Wrocław

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
168 Wrocław 66 421 574,00 zł

powiat m. Wałbrzych

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
169 Wałbrzych 24 587 722,00 zł

województwo kujawsko-pomorskie powiat aleksandrowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
170 Aleksandrów Kujawski (gmina miejska) 1 051 110,00 zł
171 Ciechocinek (gmina miejska) 1 519 437,00 zł
172 Nieszawa (gmina miejska) 500 000,00 zł
173 Aleksandrów Kujawski 574 003,00 zł
174 Bądkowo 500 000,00 zł
175 Koneck 500 000,00 zł
176 Raciążek 500 000,00 zł
177 Waganiec 500 000,00 zł
178 Zakrzewo 500 000,00 zł

powiat brodnicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
179 Brodnica (gmina miejska) 500 000,00 zł
180 Bobrowo 1 376 211,00 zł
181 Brodnica 1 939 735,00 zł
182 Brzozie 500 000,00 zł
183 Górzno 708 882,00 zł
184 Bartniczka 548 795,00 zł
185 Jabłonowo Pomorskie 1 019 548,00 zł
186 Osiek 500 000,00 zł
187 Świedziebnia 547 370,00 zł
188 Zbiczno 500 000,00 zł

powiat bydgoski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
189 Białe Błota 2 708 355,00 zł
190 Dąbrowa Chełmińska 1 060 914,00 zł
191 Dobrcz 1 009 619,00 zł
192 Koronowo 2 490 504,00 zł
193 Nowa Wieś Wielka 1 018 177,00 zł
194 Osielsko 3 326 348,00 zł
195 Sicienko 1 752 035,00 zł
196 Solec Kujawski 2 423 360,00 zł

powiat chełmiński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
197 Chełmno (gmina miejska) 1 378 391,00 zł
198 Chełmno 1 017 317,00 zł
199 Kijewo Królewskie 639 042,00 zł
200 Lisewo 500 000,00 zł
201 Papowo Biskupie 544 524,00 zł
202 Stolno 500 000,00 zł
203 Unisław 1 087 590,00 zł

powiat golubsko-dobrzyński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
204 Golub-Dobrzyń (gmina miejska) 849 966,00 zł
205 Ciechocin 500 000,00 zł
206 Golub-Dobrzyń 616 710,00 zł
207 Kowalewo Pomorskie 1 847 199,00 zł
208 Radomin 500 000,00 zł
209 Zbójno 538 742,00 zł

powiat grudziądzki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
210 Grudziądz 2 290 794,00 zł
211 Gruta 500 000,00 zł
212 Łasin 1 085 672,00 zł
213 Radzyń Chełmiński 667 480,00 zł
214 Rogoźno 500 000,00 zł
215 Swiecie Nad Osą 500 000,00 zł

powiat inowrocławski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
216 Inowrocław (gmina miejska) 4 898 891,00 zł
217 Dąbrowa Biskupia 500 000,00 zł
218 Gniewkowo 1 018 915,00 zł
219 Inowrocław 1 259 121,00 zł
220 Janikowo 640 312,00 zł
221 Kruszwica 1 526 116,00 zł
222 Pakość 816 323,00 zł
223 Rojewo 500 000,00 zł
224 Złotniki Kujawskie 1 069 637,00 zł

powiat lipnowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
225 Lipno (gmina miejska) 500 000,00 zł
226 Bobrowniki 500 000,00 zł
227 Chrostkowo 553 564,00 zł
228 Dobrzyń Nad Wisłą 1 601 989,00 zł
229 Kikół 500 000,00 zł
230 Lipno 1 175 958,00 zł
231 Skępe 1 170 117,00 zł
232 Tłuchowo 800 398,00 zł
233 Wielgie 835 582,00 zł

powiat mogileński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
234 Dąbrowa 500 000,00 zł
235 Jeziora Wielkie 681 886,00 zł
236 Mogilno 4 671 316,00 zł
237 Strzelno 500 000,00 zł

powiat nakielski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
238 Kcynia 510 257,00 zł
239 Mrocza 2 331 687,00 zł
240 Nakło Nad Notecią 3 605 889,00 zł
241 Sadki 500 000,00 zł
242 Szubin 2 751 358,00 zł

powiat radziejowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
243 Radziejów (gmina miejska) 500 000,00 zł
244 Bytoń 500 000,00 zł
245 Dobre 578 149,00 zł
246 Osięciny 504 052,00 zł
247 Piotrków Kujawski 593 654,00 zł
248 Radziejów 500 000,00 zł
249 Topólka 500 000,00 zł

powiat rypiński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
250 Rypin (gmina miejska) 1 626 507,00 zł
251 Brzuze 973 484,00 zł
252 Rogowo 500 000,00 zł
253 Rypin 1 051 063,00 zł
254 Skrwilno 500 000,00 zł
255 Wąpielsk 1 132 947,00 zł

powiat sępoleński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
256 Kamień Krajeński 500 000,00 zł
257 Sępólno Krajeńskie 2 402 162,00 zł
258 Sośno 500 000,00 zł
259 Więcbork 1 176 232,00 zł

powiat świecki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
260 Bukowiec 763 154,00 zł
261 Dragacz 981 567,00 zł
262 Drzycim 769 931,00 zł
263 Jeżewo 749 210,00 zł
264 Lniano 500 000,00 zł
265 Nowe 2 461 251,00 zł
266 Osie 768 900,00 zł
267 Pruszcz 1 086 721,00 zł
268 Świecie 5 285 989,00 zł
269 Świekatowo 943 795,00 zł
270 Warlubie 1 050 257,00 zł

powiat toruński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
271 Chełmża (gmina miejska) 3 422 330,00 zł
272 Chełmża 1 542 834,00 zł
273 Czernikowo 1 644 995,00 zł
274 Lubicz 2 923 806,00 zł
275 Łubianka 1 093 272,00 zł
276 Łysomice 2 915 221,00 zł
277 Obrowo 1 410 227,00 zł
278 Wielka Nieszawka 1 490 503,00 zł
279 Zławieś Wielka 2 231 621,00 zł

powiat tucholski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
280 Cekcyn 858 740,00 zł
281 Gostycyn 587 163,00 zł
282 Kęsowo 514 752,00 zł
283 Lubiewo 804 886,00 zł
284 Śliwice 762 621,00 zł
285 Tuchola 1 947 535,00 zł

powiat wąbrzeski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
286 Wąbrzeźno (gmina miejska) 1 537 762,00 zł
287 Dębowa Łąka 700 074,00 zł
288 Książki 1 055 563,00 zł
289 Płużnica 705 338,00 zł
290 Ryńsk 759 298,00 zł

powiat włocławski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
291 Kowal (gmina miejska) 500 000,00 zł
292 Baruchowo 625 706,00 zł
293 Boniewo 544 050,00 zł
294 Brześć Kujawski 3 879 186,00 zł
295 Choceń 1 513 844,00 zł
296 Chodecz 625 254,00 zł
297 Fabianki 1 044 622,00 zł
298 Izbica Kujawska 1 198 666,00 zł
299 Kowal 500 000,00 zł
300 Lubanie 500 000,00 zł
301 Lubień Kujawski 1 250 299,00 zł
302 Lubraniec 991 504,00 zł
303 Włocławek 1 306 713,00 zł

powiat żniński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
304 Barcin 584 013,00 zł
305 Gąsawa 678 740,00 zł
306 Janowiec Wielkopolski 606 465,00 zł
307 Łabiszyn 500 000,00 zł
308 Rogowo 1 085 810,00 zł
309 Żnin 2 303 381,00 zł

powiat m. Bydgoszcz

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
310 Bydgoszcz 63 305 038,00 zł

powiat m. Grudziądz

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
311 Grudziądz 8 425 916,00 zł

powiat m. Toruń

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
312 Toruń 29 249 138,00 zł

powiat m. Włocławek

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
313 Włocławek 12 149 779,00 zł

województwo lubelskie powiat bialski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
314 Międzyrzec Podlaski (gmina miejska) 1 240 655,00 zł
315 Terespol (gmina miejska) 947 212,00 zł
316 Biała Podlaska 1 209 226,00 zł
317 Drelów 583 526,00 zł
318 Janów Podlaski 1 556 411,00 zł
319 Kodeń 668 406,00 zł
320 Konstantynów 500 000,00 zł
321 Leśna Podlaska 847 474,00 zł
322 Łomazy 1 297 483,00 zł
323 Międzyrzec Podlaski 1 874 308,00 zł
324 Piszczac 672 233,00 zł
325 Rokitno 500 000,00 zł
326 Rossosz 500 000,00 zł
327 Sławatycze 530 455,00 zł
328 Sosnówka 500 000,00 zł
329 Terespol 646 362,00 zł
330 Tuczna 581 975,00 zł
331 Wisznice 919 599,00 zł
332 Zalesie 866 279,00 zł

powiat biłgorajski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
333 Biłgoraj (gmina miejska) 4 607 799,00 zł
334 Aleksandrów 500 000,00 zł
335 Biłgoraj 2 428 149,00 zł
336 Biszcza 726 314,00 zł
337 Frampol 637 877,00 zł
338 Goraj 500 000,00 zł
339 Józefów 988 453,00 zł
340 Księżpol 1 918 459,00 zł
341 Łukowa 500 000,00 zł
342 Obsza 934 352,00 zł
343 Potok Górny 964 099,00 zł
344 Tarnogród 1 941 975,00 zł
345 Tereszpol 500 000,00 zł
346 Turobin 680 316,00 zł

powiat chełmski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
347 Rejowiec Fabryczny (gmina miejska) 1 062 815,00 zł
348 Białopole 500 000,00 zł
349 Chełm 1 426 015,00 zł
350 Dorohusk 500 000,00 zł
351 Dubienka 500 000,00 zł
352 Kamień 750 207,00 zł
353 Leśniowice 1 763 271,00 zł
354 Rejowiec Fabryczny 888 892,00 zł
355 Ruda-Huta 1 092 935,00 zł
356 Sawin 500 000,00 zł
357 Siedliszcze 633 326,00 zł
358 Wierzbica 1 962 983,00 zł
359 Wojsławice 500 000,00 zł
360 Żmudź 500 000,00 zł
361 Rejowiec 782 455,00 zł

powiat hrubieszowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
362 Hrubieszów (gmina miejska) 5 129 909,00 zł
363 Dołhobyczów 1 153 856,00 zł
364 Horodło 500 000,00 zł
365 Hrubieszów 860 700,00 zł
366 Mircze 740 186,00 zł
367 Trzeszczany 500 000,00 zł
368 Uchanie 500 000,00 zł
369 Werbkowice 909 897,00 zł

powiat janowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
370 Batorz 500 000,00 zł
371 Chrzanów 500 000,00 zł
372 Dzwola 549 384,00 zł
373 Godziszów 607 539,00 zł
374 Janów Lubelski 2 192 600,00 zł
375 Modliborzyce 500 000,00 zł
376 Potok Wielki 500 000,00 zł

powiat krasnostawski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
377 Krasnystaw (gmina miejska) 2 950 463,00 zł
378 Fajsławice 500 000,00 zł
379 Gorzków 500 000,00 zł
380 Izbica 538 351,00 zł
381 Krasnystaw 863 188,00 zł
382 Kraśniczyn 500 000,00 zł
383 Łopiennik Górny 935 141,00 zł
384 Rudnik 576 662,00 zł
385 Siennica Różana 620 149,00 zł
386 Żółkiewka 1 010 065,00 zł

powiat kraśnicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
387 Kraśnik (gmina miejska) 4 052 220,00 zł
388 Annopol 1 735 869,00 zł
389 Dzierzkowice 632 147,00 zł
390 Gościeradów 500 000,00 zł
391 Kraśnik 570 018,00 zł
392 Szastarka 500 000,00 zł
393 Trzydnik Duży 838 826,00 zł
394 Urzędów 843 202,00 zł
395 Wilkołaz 1 615 321,00 zł
396 Zakrzówek 804 715,00 zł

powiat lubartowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
397 Lubartów (gmina miejska) 4 740 575,00 zł
398 Abramów 693 017,00 zł
399 Firlej 869 189,00 zł
400 Jeziorzany 500 000,00 zł
401 Kamionka 1 481 844,00 zł
402 Kock 1 099 716,00 zł
403 Lubartów 2 293 238,00 zł
404 Michów 500 000,00 zł
405 Niedźwiada 855 277,00 zł
406 Ostrów Lubelski 1 453 928,00 zł
407 Ostrówek 500 000,00 zł
408 Serniki 1 181 941,00 zł
409 Uścimów 633 469,00 zł

powiat lubelski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
410 Bełżyce 1 772 429,00 zł
411 Borzechów 500 000,00 zł
412 Bychawa 1 060 495,00 zł
413 Garbów 1 950 955,00 zł
414 Głusk 2 714 801,00 zł
415 Jabłonna 2 066 546,00 zł
416 Jastków 2 287 340,00 zł
417 Konopnica 2 885 791,00 zł
418 Krzczonów 1 085 832,00 zł
419 Niedrzwica Duża 2 944 163,00 zł
420 Niemce 2 629 634,00 zł
421 Strzyżewice 2 308 411,00 zł
422 Wojciechów 500 000,00 zł
423 Wólka 3 840 858,00 zł
424 Wysokie 952 553,00 zł
425 Zakrzew 500 000,00 zł

powiat łęczyński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
426 Cyców 1 293 998,00 zł
427 Ludwin 762 706,00 zł
428 Łęczna 1 528 893,00 zł
429 Milejów 2 281 195,00 zł
430 Puchaczów 1 167 067,00 zł
431 Spiczyn 589 534,00 zł

powiat łukowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
432 Łuków (gmina miejska) 2 667 139,00 zł
433 Stoczek Łukowski (gmina miejska) 500 000,00 zł
434 Adamów 990 390,00 zł
435 Krzywda 947 967,00 zł
436 Łuków 3 187 152,00 zł
437 Serokomla 500 000,00 zł
438 Stanin 1 445 908,00 zł
439 Stoczek Łukowski 655 608,00 zł
440 Trzebieszów 1 129 304,00 zł
441 Wojcieszków 960 844,00 zł
442 Wola Mysłowska 500 000,00 zł

powiat opolski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
443 Chodel 1 746 260,00 zł
444 Józefów Nad Wisłą 727 628,00 zł
445 Karczmiska 1 465 803,00 zł
446 Łaziska 500 000,00 zł
447 Opole Lubelskie 4 131 448,00 zł
448 Poniatowa 2 614 895,00 zł
449 Wilków 1 204 142,00 zł

powiat parczewski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
450 Dębowa Kłoda 702 798,00 zł
451 Jabłoń 799 605,00 zł
452 Milanów 505 143,00 zł
453 Parczew 1 132 763,00 zł
454 Podedwórze 500 000,00 zł
455 Siemień 500 000,00 zł
456 Sosnowica 749 412,00 zł

powiat puławski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
457 Puławy (gmina miejska) 11 241 135,00 zł
458 Baranów 912 997,00 zł
459 Janowiec 500 000,00 zł
460 Kazimierz Dolny 818 603,00 zł
461 Końskowola 1 690 221,00 zł
462 Kurów 1 210 484,00 zł
463 Markuszów 500 000,00 zł
464 Nałęczów 3 039 093,00 zł
465 Puławy 1 242 503,00 zł
466 Wąwolnica 618 162,00 zł
467 Żyrzyn 1 233 908,00 zł

powiat radzyński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
468 Radzyń Podlaski (gmina miejska) 1 338 030,00 zł
469 Borki 1 829 833,00 zł
470 Czemierniki 814 036,00 zł
471 Kąkolewnica 667 685,00 zł
472 Komarówka Podlaska 750 694,00 zł
473 Radzyń Podlaski 1 458 279,00 zł
474 Ulan-Majorat 1 049 479,00 zł
475 Wohyń 500 000,00 zł

powiat rycki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
476 Dęblin (gmina miejska) 2 692 418,00 zł
477 Kłoczew 534 130,00 zł
478 Nowodwór 500 000,00 zł
479 Ryki 5 195 896,00 zł
480 Stężyca 500 000,00 zł
481 Ułęż 500 000,00 zł

powiat świdnicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
482 Świdnik (gmina miejska) 14 624 898,00 zł
483 Mełgiew 1 662 997,00 zł
484 Piaski 1 613 538,00 zł
485 Rybczewice 1 582 925,00 zł
486 Trawniki 1 112 131,00 zł

powiat tomaszowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
487 Tomaszów Lubelski (gmina miejska) 3 638 569,00 zł
488 Bełżec 569 561,00 zł
489 Jarczów 500 000,00 zł
490 Krynice 747 090,00 zł
491 Lubycza Królewska 500 000,00 zł
492 Łaszczów 500 000,00 zł
493 Rachanie 521 204,00 zł
494 Susiec 1 190 332,00 zł
495 Tarnawatka 724 875,00 zł
496 Telatyn 910 850,00 zł
497 Tomaszów Lubelski 1 377 706,00 zł
498 Tyszowce 844 183,00 zł
499 Ulhówek 500 000,00 zł

powiat włodawski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
500 Włodawa (gmina miejska) 1 325 897,00 zł
501 Hanna 575 740,00 zł
502 Hańsk 1 024 242,00 zł
503 Stary Brus 500 000,00 zł
504 Urszulin 1 038 261,00 zł
505 Włodawa 796 616,00 zł
506 Wola Uhruska 914 535,00 zł
507 Wyryki 500 000,00 zł

powiat zamojski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
508 Adamów 500 000,00 zł
509 Grabowiec 500 000,00 zł
510 Komarów-Osada 500 000,00 zł
511 Krasnobród 979 917,00 zł
512 Łabunie 652 151,00 zł
513 Miączyn 617 653,00 zł
514 Nielisz 647 044,00 zł
515 Radecznica 1 751 411,00 zł
516 Sitno 515 866,00 zł
517 Skierbieszów 1 114 568,00 zł
518 Stary Zamość 1 548 869,00 zł
519 Sułów 500 000,00 zł
520 Szczebrzeszyn 1 134 221,00 zł
521 Zamość 1 993 989,00 zł
522 Zwierzyniec 1 018 251,00 zł

powiat m. Biała Podlaska

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
523 Biała Podlaska 10 907 366,00 zł

powiat m. Chełm

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
524 Chełm 12 327 769,00 zł

powiat m. Lublin

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
525 Lublin 35 738 303,00 zł

powiat m. Zamość

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
526 Zamość 9 495 859,00 zł

lubuskie powiat gorzowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
527 Kostrzyn Nad Odrą (gmina miejska) 1 770 839,00 zł
528 Bogdaniec 669 956,00 zł
529 Deszczno 1 367 941,00 zł
530 Kłodawa 1 705 369,00 zł
531 Lubiszyn 722 043,00 zł
532 Santok 1 333 384,00 zł
533 Witnica 1 068 099,00 zł

powiat krośnieński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
534 Gubin (gmina miejska) 1 042 772,00 zł
535 Bobrowice 932 511,00 zł
536 Bytnica 500 000,00 zł
537 Dąbie 500 000,00 zł
538 Gubin 523 203,00 zł
539 Krosno Odrzańskie 2 108 204,00 zł
540 Maszewo 500 000,00 zł

powiat międzyrzecki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
541 Bledzew 500 000,00 zł
542 Międzyrzecz 2 765 846,00 zł
543 Przytoczna 538 751,00 zł
544 Pszczew 500 000,00 zł
545 Skwierzyna 525 614,00 zł
546 Trzciel 1 005 292,00 zł

powiat nowosolski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
547 Nowa Sól (gmina miejska) 10 064 660,00 zł
548 Bytom Odrzański 1 453 793,00 zł
549 Kolsko 500 000,00 zł
550 Kożuchów 1 455 963,00 zł
551 Nowa Sól 1 439 453,00 zł
552 Nowe Miasteczko 500 000,00 zł
553 Otyń 726 233,00 zł
554 Siedlisko 500 000,00 zł

powiat słubicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
555 Cybinka 500 000,00 zł
556 Górzyca 500 000,00 zł
557 Ośno Lubuskie 1 514 412,00 zł
558 Rzepin 1 609 710,00 zł
559 Słubice 2 911 971,00 zł

powiat strzelecko-drezdenecki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
560 Dobiegniew 1 700 130,00 zł
561 Drezdenko 1 173 846,00 zł
562 Stare Kurowo 500 000,00 zł
563 Strzelce Krajeńskie 1 267 589,00 zł
564 Zwierzyn 500 000,00 zł

powiat sulęciński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
565 Krzeszyce 667 234,00 zł
566 Lubniewice 500 000,00 zł
567 Słońsk 1 308 509,00 zł
568 Sulęcin 3 931 265,00 zł
569 Torzym 1 408 148,00 zł

powiat świebodziński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
570 Lubrza 500 000,00 zł
571 Łagów 689 993,00 zł
572 Skąpe 970 206,00 zł
573 Szczaniec 853 501,00 zł
574 Świebodzin 4 187 803,00 zł
575 Zbąszynek 2 007 488,00 zł

powiat zielonogórski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
576 Babimost 500 000,00 zł
577 Bojadła 500 000,00 zł
578 Czerwieńsk 500 000,00 zł
579 Kargowa 500 000,00 zł
580 Nowogród Bobrzański 1 410 767,00 zł
581 Sulechów 2 255 735,00 zł
582 Świdnica 1 426 375,00 zł
583 Trzebiechów 520 822,00 zł
584 Zabór 1 102 094,00 zł

powiat żagański

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
585 Gozdnica (gmina miejska) 500 000,00 zł
586 Żagań (gmina miejska) 1 762 151,00 zł
587 Brzeźnica 500 000,00 zł
588 Iłowa 500 000,00 zł
589 Małomice 500 000,00 zł
590 Niegosławice 1 269 419,00 zł
591 Szprotawa 537 946,00 zł
592 Wymiarki 500 000,00 zł
593 Żagań 500 000,00 zł

powiat żarski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
594 Łęknica (gmina miejska) 521 478,00 zł
595 Żary (gmina miejska) 4 123 791,00 zł
596 Brody 500 000,00 zł
597 Jasień 503 851,00 zł
598 Lipinki Łużyckie 913 433,00 zł
599 Lubsko 500 000,00 zł
600 Przewóz 500 000,00 zł
601 Trzebiel 500 000,00 zł
602 Tuplice 797 751,00 zł
603 Żary 1 184 847,00 zł

powiat wschowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
604 Sława 1 675 904,00 zł
605 Szlichtyngowa 500 000,00 zł
606 Wschowa 929 152,00 zł

powiat m. Gorzów Wielkopolski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
607 Gorzów Wielkopolski 29 029 138,00 zł

powiat m. Zielona Góra

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
608 Zielona Góra 15 883 501,00 zł

łódzkie powiat bełchatowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
609 Bełchatów (gmina miejska) 3 876 858,00 zł
610 Bełchatów 1 181 346,00 zł
611 Drużbice 686 690,00 zł
612 Kleszczów 2 179 001,00 zł
613 Kluki 719 245,00 zł
614 Rusiec 500 000,00 zł
615 Szczerców 1 587 775,00 zł
616 Zelów 771 331,00 zł

powiat kutnowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
617 Kutno (gmina miejska) 8 137 676,00 zł
618 Bedlno 887 242,00 zł
619 Dąbrowice 500 000,00 zł
620 Krośniewice 578 006,00 zł
621 Krzyżanów 580 261,00 zł
622 Kutno 795 836,00 zł
623 Łanięta 500 000,00 zł
624 Nowe Ostrowy 500 000,00 zł
625 Oporów 500 000,00 zł
626 Strzelce 1 243 457,00 zł
627 Żychlin 500 000,00 zł

powiat łaski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
628 Buczek 587 024,00 zł
629 Łask 2 591 434,00 zł
630 Sędziejowice 1 051 050,00 zł
631 Widawa 823 048,00 zł
632 Wodzierady 910 774,00 zł

powiat łęczycki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
633 Łęczyca (gmina miejska) 642 371,00 zł
634 Daszyna 1 039 563,00 zł
635 Góra Św. Małgorzaty 707 972,00 zł
636 Grabów 500 000,00 zł
637 Łęczyca 1 368 803,00 zł
638 Piątek 640 716,00 zł
639 Świnice Warckie 500 000,00 zł
640 Witonia 500 000,00 zł

powiat łowicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
641 Łowicz (gmina miejska) 7 920 429,00 zł
642 Bielawy 500 000,00 zł
643 Chąśno 500 000,00 zł
644 Domaniewice 581 587,00 zł
645 Kiernozia 500 000,00 zł
646 Kocierzew Południowy 500 000,00 zł
647 Łowicz 1 272 464,00 zł
648 Łyszkowice 691 569,00 zł
649 Nieborów 915 969,00 zł
650 Zduny 500 000,00 zł

powiat łódzki wschodni

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
651 Andrespol 3 225 756,00 zł
652 Brojce 1 297 021,00 zł
653 Koluszki 5 028 456,00 zł
654 Nowosolna 753 315,00 zł
655 Rzgów 1 739 029,00 zł
656 Tuszyn 1 876 189,00 zł

powiat opoczyński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
657 Białaczów 612 945,00 zł
658 Drzewica 500 000,00 zł
659 Mniszków 604 832,00 zł
660 Opoczno 3 405 787,00 zł
661 Paradyż 1 408 481,00 zł
662 Poświętne 500 000,00 zł
663 Sławno 500 000,00 zł
664 Żarnów 1 480 173,00 zł

powiat pabianicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
665 Konstantynów Łódzki (gmina miejska) 893 611,00 zł
666 Pabianice (gmina miejska) 18 330 289,00 zł
667 Dłutów 624 457,00 zł
668 Dobroń 1 327 072,00 zł
669 Ksawerów 1 914 187,00 zł
670 Lutomiersk 613 523,00 zł
671 Pabianice 500 000,00 zł

powiat pąjęczański

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
672 Działoszyn 500 000,00 zł
673 Kiełczygłów 500 000,00 zł
674 Nowa Brzeźnica 500 000,00 zł
675 Pajęczno 1 794 274,00 zł
676 Rząśnia 1 888 192,00 zł
677 Siemkowice 500 000,00 zł
678 Strzelce Wielkie 500 000,00 zł
679 Sulmierzyce 1 249 426,00 zł

powiat piotrkowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
680 Aleksandrów 500 000,00 zł
681 Czarnocin 500 000,00 zł
682 Gorzkowice 500 000,00 zł
683 Grabica 500 000,00 zł
684 Łęki Szlacheckie 500 000,00 zł
685 Moszczenica 2 368 858,00 zł
686 Ręczno 500 000,00 zł
687 Rozprza 1 028 204,00 zł
688 Sulejów 2 654 195,00 zł
689 Wola Krzysztoporska 1 160 709,00 zł
690 Wolbórz 1 468 304,00 zł

powiat poddębicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
691 Dalików 765 892,00 zł
692 Pęczniew 500 000,00 zł
693 Poddębice 6 867 840,00 zł
694 Uniejów 2 677 016,00 zł
695 Wartkowice 1 940 406,00 zł
696 Zadzim 629 351,00 zł

powiat radomszczański

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
697 Radomsko (gmina miejska) 5 335 970,00 zł
698 Dobryszyce 876 294,00 zł
699 Gidle 500 000,00 zł
700 Gomunice 1 027 929,00 zł
701 Kamieńsk 1 287 737,00 zł
702 Kobiele Wielkie 587 002,00 zł
703 Kodrąb 500 000,00 zł
704 Lgota Wielka 758 344,00 zł
705 Ładzice 547 531,00 zł
706 Masłowice 802 887,00 zł
707 Przedbórz 1 102 294,00 zł
708 Radomsko 500 000,00 zł
709 Wielgomłyny 500 000,00 zł
710 Żytno 728 745,00 zł

powiat rawski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
711 Rawa Mazowiecka (gmina miejska) 3 028 449,00 zł
712 Biała Rawska 1 547 656,00 zł
713 Cielądz 800 715,00 zł
714 Rawa Mazowiecka 1 084 360,00 zł
715 Regnów 500 000,00 zł
716 Sadkowice 500 000,00 zł

powiat sieradzki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
717 Sieradz (gmina miejska) 2 924 242,00 zł
718 Błaszki 894 244,00 zł
719 Brąszewice 500 000,00 zł
720 Brzeźnio 571 756,00 zł
721 Burzenin 915 194,00 zł
722 Goszczanów 500 000,00 zł
723 Klonowa 554 459,00 zł
724 Sieradz 1 656 900,00 zł
725 Warta 541 103,00 zł
726 Wróblew 500 000,00 zł
727 Złoczew 500 000,00 zł

powiat skierniewicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
728 Bolimów 970 628,00 zł
729 Głuchów 500 000,00 zł
730 Godzianów 615 508,00 zł
731 Kowiesy 566 870,00 zł
732 Lipce Reymontowskie 746 403,00 zł
733 Maków 1 866 040,00 zł
734 Nowy Kawęczyn 500 000,00 zł
735 Skierniewice 1 072 720,00 zł
736 Słupia 500 000,00 zł

powiat tomaszowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
737 Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska) 5 029 728,00 zł
738 Będków 500 000,00 zł
739 Budziszewice 500 000,00 zł
740 Czerniewice 1 131 291,00 zł
741 Inowłódz 1 286 498,00 zł
742 Lubochnia 2 636 373,00 zł
743 Rokiciny 837 925,00 zł
744 Rzeczyca 1 424 455,00 zł
745 Tomaszów Mazowiecki 3 042 730,00 zł
746 Ujazd 1 996 080,00 zł
747 Żelechlinek 775 872,00 zł

powiat wieluński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
748 Biała 1 264 866,00 zł
749 Czarnożyły 500 000,00 zł
750 Konopnica 500 000,00 zł
751 Mokrsko 503 857,00 zł
752 Osjaków 500 000,00 zł
753 Ostrówek 500 000,00 zł
754 Pątnów 500 000,00 zł
755 Skomlin 643 781,00 zł
756 Wieluń 5 353 795,00 zł
757 Wierzchlas 903 518,00 zł

powiat wieruszowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
758 Bolesławiec 500 000,00 zł
759 Czastary 500 000,00 zł
760 Galewice 1 061 240,00 zł
761 Lututów 500 000,00 zł
762 Łubnice 500 000,00 zł
763 Sokolniki 500 000,00 zł
764 Wieruszów 1 415 032,00 zł

powiat zduńskowolski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
765 Zduńska Wola (gmina miejska) 4 387 385,00 zł
766 Szadek 500 000,00 zł
767 Zapolice 500 000,00 zł
768 Zduńska Wola 735 935,00 zł

powiat zgierski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
769 Głowno (gmina miejska) 630 295,00 zł
770 Ozorków (gmina miejska) 3 208 680,00 zł
771 Zgierz (gmina miejska) 9 322 756,00 zł
772 Aleksandrów Łódzki 4 120 625,00 zł
773 Głowno 625 898,00 zł
774 Ozorków 500 000,00 zł
775 Parzęczew 500 000,00 zł
776 Stryków 2 501 625,00 zł
777 Zgierz 1 457 596,00 zł

powiat brzeziński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
778 Brzeziny (gmina miejska) 2 373 449,00 zł
779 Brzeziny 715 173,00 zł
780 Dmosin 500 000,00 zł
781 Jeżów 500 000,00 zł
782 Rogów 570 944,00 zł

powiat m. Łódź

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
783 Łódź 93 500 000,00 zł

powiat m. Piotrków Trybunalski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
784 Piotrków Trybunalski 8 544 636,00 zł

powiat m. Skierniewice

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
785 Skierniewice 7 375 722,00 zł

małopolskie powiat bocheński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
786 Bochnia (gmina miejska) 3 620 604,00 zł
787 Bochnia 2 493 903,00 zł
788 Drwinia 1 798 914,00 zł
789 Lipnica Murowana 1 256 429,00 zł
790 Łapanów 500 000,00 zł
791 Nowy Wiśnicz 1 384 878,00 zł
792 Rzezawa 1 537 735,00 zł
793 Trzciana 817 252,00 zł
794 Żegocina 500 000,00 zł

powiat brzeski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
795 Borzęcin 606 522,00 zł
796 Brzesko 2 354 187,00 zł
797 Czchów 1 050 980,00 zł
798 Dębno 2 177 287,00 zł
799 Gnojnik 2 182 383,00 zł
800 Iwkowa 1 045 875,00 zł
801 Szczurowa 1 956 299,00 zł

powiat chrzanowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
802 Alwernia 920 379,00 zł
803 Babice 663 265,00 zł
804 Chrzanów 3 711 735,00 zł
805 Libiąż 2 175 574,00 zł
806 Trzebinia 2 051 035,00 zł

powiat dąbrowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
807 Bolesław 500 000,00 zł
808 Dąbrowa Tarnowska 1 519 759,00 zł
809 Gręboszów 710 893,00 zł
810 Mędrzechów 500 000,00 zł
811 Olesno 551 505,00 zł
812 Radgoszcz 500 000,00 zł
813 Szczucin 1 358 377,00 zł

powiat gorlicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
814 Gorlice (gmina miejska) 5 503 934,00 zł
815 Biecz 2 174 933,00 zł
816 Bobowa 2 185 078,00 zł
817 Gorlice 1 947 413,00 zł
818 Lipinki 1 531 854,00 zł
819 Łużna 1 249 175,00 zł
820 Moszczenica 1 421 032,00 zł
821 Ropa 1 019 707,00 zł
822 Sękowa 2 130 988,00 zł
823 Uście Gorlickie 958 548,00 zł

powiat krakowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
824 Czernichów 2 107 672,00 zł
825 Igołomia-Wawrzeńczyce 1 240 282,00 zł
826 Iwanowice 1 877 174,00 zł
827 Jerzmanowice-Przeginia 2 770 607,00 zł
828 Kocmyrzów-Luborzyca 4 584 736,00 zł
829 Krzeszowice 3 194 123,00 zł
830 Liszki 1 937 624,00 zł
831 Michałowice 1 701 035,00 zł
832 Mogilany 1 703 835,00 zł
833 Skała 1 585 550,00 zł
834 Skawina 8 359 285,00 zł
835 Słomniki 4 130 328,00 zł
836 Sułoszowa 887 427,00 zł
837 Świątniki Górne 1 835 609,00 zł
838 Wielka Wieś 2 037 803,00 zł
839 Zabierzów 4 018 031,00 zł
840 Zielonki 5 120 078,00 zł

powiat limanowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
841 Limanowa (gmina miejska) 3 038 997,00 zł
842 Mszana Dolna (gmina miejska) 1 009 393,00 zł
843 Dobra 1 159 149,00 zł
844 Jodłownik 1 655 833,00 zł
845 Kamienica 1 278 459,00 zł
846 Laskowa 500 000,00 zł
847 Limanowa 2 548 744,00 zł
848 Łukowica 1 199 223,00 zł
849 Mszana Dolna 2 603 945,00 zł
850 Niedźwiedź 1 164 625,00 zł
851 Słopnice 772 236,00 zł
852 Tymbark 500 000,00 zł

powiat miechowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
853 Charsznica 1 799 636,00 zł
854 Gołcza 813 035,00 zł
855 Kozłów 584 043,00 zł
856 Książ Wielki 1 214 160,00 zł
857 Miechów 5 000 611,00 zł
858 Racławice 500 000,00 zł
859 Słaboszów 626 706,00 zł

powiat myślenicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
860 Dobczyce 4 150 003,00 zł
861 Lubień 500 000,00 zł
862 Myślenice 5 518 743,00 zł
863 Pcim 974 072,00 zł
864 Raciechowice 500 000,00 zł
865 Siepraw 1 801 936,00 zł
866 Sułkowice 611 653,00 zł
867 Tokarnia 920 549,00 zł
868 Wiśniowa 1 770 796,00 zł

powiat nowosądecki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
869 Grybów (gmina miejska) 831 710,00 zł
870 Chełmiec 3 323 656,00 zł
871 Gródek Nad Dunajcem 675 403,00 zł
872 Grybów 3 779 832,00 zł
873 Kamionka Wielka 1 221 634,00 zł
874 Korzenna 2 723 302,00 zł
875 Krynica-Zdrój 2 220 138,00 zł
876 Łabowa 500 000,00 zł
877 Łącko 2 445 196,00 zł
878 Łososina Dolna 1 108 629,00 zł
879 Muszyna 3 081 482,00 zł
880 Nawojowa 668 185,00 zł
881 Piwniczna-Zdrój 1 601 357,00 zł
882 Podegrodzie 982 806,00 zł
883 Rytro 500 000,00 zł
884 Stary Sącz 6 701 520,00 zł

powiat nowotarski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
885 Nowy Targ (gmina miejska) 7 988 242,00 zł
886 Szczawnica 500 000,00 zł
887 Czarny Dunajec 1 603 105,00 zł
888 Czorsztyn 1 129 098,00 zł
889 Jabłonka 968 044,00 zł
890 Krościenko Nad Dunajcem 2 126 274,00 zł
891 Lipnica Wielka 500 000,00 zł
892 Łapsze Niżne 2 041 885,00 zł
893 Nowy Targ 5 759 327,00 zł
894 Ochotnica Dolna 1 987 301,00 zł
895 Raba Wyżna 925 896,00 zł
896 Rabka-Zdrój 2 763 972,00 zł
897 Spytkowice 500 000,00 zł
898 Szaflary 3 882 472,00 zł

powiat olkuski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
899 Bukowno (gmina miejska) 1 433 193,00 zł
900 Bolesław 972 166,00 zł
901 Klucze 2 314 757,00 zł
902 Olkusz 5 177 078,00 zł
903 Trzyciąż 713 053,00 zł
904 Wolbrom 4 351 870,00 zł

powiat oświęcimski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
905 Oświęcim (gmina miejska) 3 607 157,00 zł
906 Brzeszcze 4 495 583,00 zł
907 Chełmek 1 737 388,00 zł
908 Kęty 2 582 938,00 zł
909 Osiek 500 000,00 zł
910 Oświęcim 1 125 376,00 zł
911 Polanka Wielka 821 362,00 zł
912 Przeciszów 2 487 600,00 zł
913 Zator 1 972 221,00 zł

powiat proszowicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
914 Koniusza 1 227 386,00 zł
915 Koszyce 964 672,00 zł
916 Nowe Brzesko 698 194,00 zł
917 Pałecznica 1 280 985,00 zł
918 Proszowice 4 297 584,00 zł
919 Radziemice 500 000,00 zł

powiat suski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
920 Jordanów (gmina miejska) 2 337 684,00 zł
921 Sucha Beskidzka (gmina miejska) 3 100 555,00 zł
922 Budzów 819 486,00 zł
923 Bystra-Sidzina 500 000,00 zł
924 Jordanów 778 299,00 zł
925 Maków Podhalański 964 651,00 zł
926 Stryszawa 595 522,00 zł
927 Zawoja 1 100 092,00 zł
928 Zembrzyce 500 000,00 zł

powiat tarnowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
929 Ciężkowice 3 392 360,00 zł
930 Gromnik 826 437,00 zł
931 Lisia Góra 1 233 317,00 zł
932 Pleśna 565 450,00 zł
933 Radłów 980 291,00 zł
934 Ryglice 1 661 461,00 zł
935 Rzepiennik Strzyżewski 984 356,00 zł
936 Skrzyszów 1 727 737,00 zł
937 Tarnów 1 323 107,00 zł
938 Tuchów 1 337 854,00 zł
939 Wierzchosławice 971 297,00 zł
940 Wietrzychowice 500 000,00 zł
941 Wojnicz 1 278 374,00 zł
942 Zakliczyn 1 611 868,00 zł
943 Żabno 1 338 396,00 zł
944 Szerzyny 974 410,00 zł

powiat tatrzański

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
945 Zakopane (gmina miejska) 4 198 431,00 zł
946 Biały Dunajec 631 272,00 zł
947 Bukowina Tatrzańska 1 130 823,00 zł
948 Kościelisko 2 677 649,00 zł
949 Poronin 1 359 921,00 zł

powiat wadowicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
950 Andrychów 2 044 195,00 zł
951 Brzeźnica 1 425 913,00 zł
952 Kalwaria Zebrzydowska 922 436,00 zł
953 Lanckorona 734 451,00 zł
954 Mucharz 500 000,00 zł
955 Spytkowice 1 111 728,00 zł
956 Stryszów 1 475 160,00 zł
957 Tomice 500 000,00 zł
958 Wadowice 6 327 866,00 zł
959 Wieprz 797 484,00 zł

powiat wielicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
960 Biskupice 1 242 861,00 zł
961 Gdów 1 420 299,00 zł
962 Kłaj 3 352 774,00 zł
963 Niepołomice 6 383 627,00 zł
964 Wieliczka 9 506 754,00 zł

powiat m. Kraków

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
965 Kraków 93 500 000,00 zł

powiat m. Nowy Sącz

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
966 Nowy Sącz 6 900 129,00 zł

powiat m. Tarnów

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
967 Tarnów 9 420 461,00 zł

województwo mazowieckie powiat białobrzeski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
968 Białobrzegi 2 408 167,00 zł
969 Promna 534 184,00 zł
970 Radzanów 500 000,00 zł
971 Stara Błotnica 500 000,00 zł
972 Stromiec 500 000,00 zł
973 Wyśmierzyce 500 000,00 zł

powiat ciechanowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
974 Ciechanów (gmina miejska) 3 359 279,00 zł
975 Ciechanów 1 000 469,00 zł
976 Glinojeck 1 231 600,00 zł
977 Gołymin-Ośrodek 500 000,00 zł
978 Grudusk 500 000,00 zł
979 Ojrzeń 1 061 835,00 zł
980 Opinogóra Górna 643 431,00 zł
981 Regimin 500 000,00 zł
982 Sońsk 542 910,00 zł

powiat garwoliński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
983 Garwolin (gmina miejska) 605 561,00 zł
984 Łaskarzew (gmina miejska) 500 000,00 zł
985 Borowie 972 236,00 zł
986 Garwolin 1 386 241,00 zł
987 Górzno 762 146,00 zł
988 Łaskarzew 500 000,00 zł
989 Maciejowice 603 631,00 zł
990 Miastków Kościelny 894 609,00 zł
991 Parysów 612 046,00 zł
992 Pilawa 1 461 698,00 zł
993 Sobolew 858 100,00 zł
994 Trojanów 540 198,00 zł
995 Wilga 500 000,00 zł
996 Żelechów 526 799,00 zł

powiat gostyniński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
997 Gostynin (gmina miejska) 1 152 344,00 zł
998 Gostynin 1 134 313,00 zł
999 Pacyna 500 000,00 zł
1000 Sanniki 742 642,00 zł
1001 Szczawin Kościelny 500 000,00 zł

powiat grodziski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1002 Milanówek (gmina miejska) 1 619 593,00 zł
1003 Podkowa Leśna (gmina miejska) 873 610,00 zł
1004 Baranów 500 000,00 zł
1005 Grodzisk Mazowiecki 8 134 499,00 zł
1006 Jaktorów 2 091 934,00 zł
1007 Żabia Wola 500 000,00 zł

powiat grójecki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1008 Belsk Duży 623 023,00 zł
1009 Błędów 500 000,00 zł
1010 Chynów 661 525,00 zł
1011 Goszczyn 500 000,00 zł
1012 Grójec 3 061 606,00 zł
1013 Jasieniec 500 000,00 zł
1014 Mogielnica 500 000,00 zł
1015 Nowe Miasto N. Pilicą 500 000,00 zł
1016 Pniewy 500 000,00 zł
1017 Warka | 1 289 160,00 zł

powiat kozienicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1018 Garbatka-Letnisko 765 010,00 zł
1019 Głowaczów 500 000,00 zł
1020 Gniewoszów 500 000,00 zł
1021 Grabów N. Pilicą 500 000,00 zł
1022 Kozienice 3 263 159,00 zł
1023 Magnuszew 1 025 521,00 zł
1024 Sieciechów 500 000,00 zł

powiat legionowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1025 Legionowo (gmina miejska) 4 354 703,00 zł
1026 Jabłonna 5 991 033,00 zł
1027 Nieporęt 1 444 533,00 zł
1028 Serock 2 305 827,00 zł
1029 Wieliszew 1 802 368,00 zł

powiat lipski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1030 Chotcza 500 000,00 zł
1031 Ciepielów 1 039 964,00 zł
1032 Lipsko 521 889,00 zł
1033 Rzeczniów 1 581 598,00 zł
1034 Sienno 767 770,00 zł
1035 Solec Nad Wisłą 603 180,00 zł

powiat łosicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1036 Huszlew 500 000,00 zł
1037 Łosice 500 000,00 zł
1038 Olszanka 500 000,00 zł
1039 Platerów 500 000,00 zł
1040 Sarnaki 500 000,00 zł
1041 Stara Kornica 1 141 355,00 zł

powiat makowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1042 Maków Mazowiecki (gmina miejska) 1 029 233,00 zł
1043 Czerwonka 500 000,00 zł
1044 Karniewo 500 000,00 zł
1045 Krasnosielc 500 000,00 zł
1046 Młynarze 500 000,00 zł
1047 Płoniawy-Bramura 500 000,00 zł
1048 Różan 549 808,00 zł
1049 Rzewnie 500 000,00 zł
1050 Sypniewo 500 000,00 zł
1051 Szelków 780 097,00 zł

powiat miński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1052 Mińsk Mazowiecki (gmina miejska) 3 539 246,00 zł
1053 Cegłów 900 537,00 zł
1054 Dębe Wielkie 1 025 530,00 zł
1055 Dobre 625 158,00 zł
1056 Halinów 3 422 972,00 zł
1057 Jakubów 500 000,00 zł
1058 Kałuszyn 500 000,00 zł
1059 Latowicz 1 327 548,00 zł
1060 Mińsk Mazowiecki 1 677 929,00 zł
1061 Mrozy 1 536 192,00 zł
1062 Siennica 1 232 779,00 zł
1063 Stanisławów 963 520,00 zł
1064 Sulejówek (gmina miejska) 2 766 450,00 zł

powiat mławski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1065 Mława (gmina miejska) 2 619 300,00 zł
1066 Dzierzgowo 500 000,00 zł
1067 Lipowiec Kościelny 500 000,00 zł
1068 Radzanów 500 000,00 zł
1069 Strzegowo 1 278 910,00 zł
1070 Stupsk 500 000,00 zł
1071 Szreńsk 500 000,00 zł
1072 Szydłowo 500 000,00 zł
1073 Wieczfnia Kościelna 500 000,00 zł
1074 Wiśniewo 500 000,00 zł

powiat nowodworski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1075 Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska) 3 383 449,00 zł
1076 Czosnów 694 482,00 zł
1077 Leoncin 500 000,00 zł
1078 Nasielsk 2 313 795,00 zł
1079 Pomiechówek 946 327,00 zł
1080 Zakroczym 500 000,00 zł

powiat ostrołęcki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1081 Baranowo 1 112 296,00 zł
1082 Czarnia 1 235 710,00 zł
1083 Czerwin 500 000,00 zł
1084 Goworowo 1 173 264,00 zł
1085 Kadzidło 1 175 773,00 zł
1086 Lelis 1 242 508,00 zł
1087 Łyse 1 825 196,00 zł
1088 Myszyniec 3 818 388,00 zł
1089 Olszewo-Borki 1 300 898,00 zł
1090 Rzekuń 2 265 153,00 zł
1091 Troszyn 1 706 048,00 zł

powiat ostrowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1092 Ostrów Mazowiecka (gmina miejska) 7 266 901,00 zł
1093 Andrzejewo 500 000,00 zł
1094 Boguty-Pianki 500 000,00 zł
1095 Brok 541 392,00 zł
1096 Małkinia Górna 1 780 029,00 zł
1097 Nur 500 000,00 zł
1098 Ostrów Mazowiecka 928 539,00 zł
1099 Stary Lubotyń 500 000,00 zł
1100 Szulborze Wielkie 500 000,00 zł
1101 Wąsewo 647 920,00 zł
1102 Zaręby Kościelne 500 000,00 zł

powiat otwocki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1103 Józefów (gmina miejska) 2 318 913,00 zł
1104 Otwock (gmina miejska) 4 377 524,00 zł
1105 Celestynów 2 239 737,00 zł
1106 Karczew 1 437 336,00 zł
1107 Kołbiel 527 156,00 zł
1108 Osieck 500 000,00 zł
1109 Sobienie-Jeziory 500 000,00 zł
1110 Wiązowna 2 174 992,00 zł

powiat piaseczyński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1111 Góra Kalwaria 2 204 962,00 zł
1112 Konstancin-Jeziorna 2 724 942,00 zł
1113 Lesznowola 3 038 129,00 zł
1114 Piaseczno 10 666 311,00 zł
1115 Prażmów 996 789,00 zł
1116 Tarczyn 712 039,00 zł

powiat płocki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1117 Bielsk 583 746,00 zł
1118 Bodzanów 547 058,00 zł
1119 Brudzeń Duży 500 000,00 zł
1120 Bulkowo 500 000,00 zł
1121 Drobin 618 857,00 zł
1122 Gąbin 511 434,00 zł
1123 Łąck 500 000,00 zł
1124 Mała Wieś 500 000,00 zł
1125 Nowy Duninów 500 000,00 zł
1126 Radzanowo 500 000,00 zł
1127 Słubice 500 000,00 zł
1128 Słupno 954 319,00 zł
1129 Stara Biała 1 504 102,00 zł
1130 Staroźreby 1 189 669,00 zł
1131 Wyszogród 500 000,00 zł

powiat płoński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1132 Płońsk (gmina miejska) 4 735 383,00 zł
1133 Raciąż (gmina miejska) 718 379,00 zł
1134 Baboszewo 1 168 072,00 zł
1135 Czerwińsk Nad Wisłą 500 000,00 zł
1136 Dzierzążnia 500 000,00 zł
1137 Joniec 500 000,00 zł
1138 Naruszewo 603 905,00 zł
1139 Nowe Miasto 1 450 573,00 zł
1140 Płońsk 500 000,00 zł
1141 Raciąż 1 303 647,00 zł
1142 Sochocin 500 000,00 zł
1143 Załuski 590 721,00 zł

powiat pruszkowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1144 Piastów (gmina miejska) 3 478 286,00 zł
1145 Pruszków (gmina miejska) 12 608 462,00 zł
1146 Brwinów 4 178 215,00 zł
1147 Michałowice 2 752 575,00 zł
1148 Nadarzyn 1 495 127,00 zł
1149 Raszyn 1 539 946,00 zł

powiat przasnyski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1150 Przasnysz (gmina miejska) 733 610,00 zł
1151 Chorzele 2 034 592,00 zł
1152 Czernice Borowe 500 000,00 zł
1153 Jednorożec 500 000,00 zł
1154 Krasne 500 000,00 zł
1155 Krzynowłoga Mała 500 000,00 zł
1156 Przasnysz 1 699 099,00 zł

powiat przysuski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1157 Borkowice 500 000,00 zł
1158 Gielniów 500 000,00 zł
1159 Klwów 500 000,00 zł
1160 Odrzywół 500 000,00 zł
1161 Potworów 500 000,00 zł
1162 Przysucha 631 851,00 zł
1163 Rusinów 500 000,00 zł
1164 Wieniawa 500 000,00 zł

powiat pułtuski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1165 Gzy 500 000,00 zł
1166 Obryte 627 679,00 zł
1167 Pokrzywnica 1 110 734,00 zł
1168 Pułtusk 3 277 615,00 zł
1169 Świercze 500 000,00 zł
1170 Winnica 730 427,00 zł
1171 Zatory 500 000,00 zł

powiat radomski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1172 Pionki (gmina miejska) 2 132 487,00 zł
1173 Gózd 891 067,00 zł
1174 Iłża 811 083,00 zł
1175 Jastrzębia 1 283 660,00 zł
1176 Jedlińsk 1 346 393,00 zł
1177 Jedlnia-Letnisko 811 140,00 zł
1178 Kowala 500 000,00 zł
1179 Pionki 1 200 542,00 zł
1180 Przytyk 500 000,00 zł
1181 Skaryszew 1 455 906,00 zł
1182 Wierzbica 500 000,00 zł
1183 Wolanów 500 000,00 zł
1184 Zakrzew | 1 666 742,00 zł

powiat siedlecki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1185 Domanice 500 000,00 zł
1186 Korczew 687 594,00 zł
1187 Kotuń 930 358,00 zł
1188 Mokobody 510 705,00 zł
1189 Mordy 500 000,00 zł
1190 Paprotnia 556 484,00 zł
1191 Przesmyki 567 272,00 zł
1192 Siedlce 1 917 000,00 zł
1193 Skórzec 1 165 531,00 zł
1194 Suchożebry 500 000,00 zł
1195 Wiśniew 1 056 491,00 zł
1196 Wodynie 642 670,00 zł
1197 Zbuczyn 1 123 461,00 zł

powiat sierpecki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1198 Sierpc (gmina miejska) 815 428,00 zł
1199 Gozdowo 500 000,00 zł
1200 Mochowo 677 651,00 zł
1201 Rościszewo 500 000,00 zł
1202 Sierpc 500 000,00 zł
1203 Szczutowo 570 176,00 zł
1204 Zawidz 500 000,00 zł

powiat sochaczewski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1205 Sochaczew (gmina miejska) 4 468 321,00 zł
1206 Brochów 500 000,00 zł
1207 Iłów 500 000,00 zł
1208 Młodzieszyn 500 000,00 zł
1209 Nowa Sucha 738 721,00 zł
1210 Rybno 845 109,00 zł
1211 Sochaczew 2 092 477,00 zł
1212 Teresin 2 246 707,00 zł

powiat sokołowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1213 Sokołów Podlaski (gmina miejska) 1 393 109,00 zł
1214 Bielany 954 281,00 zł
1215 Ceranów 500 000,00 zł
1216 Jabłonna Lacka 1 281 746,00 zł
1217 Kosów Lacki 695 361,00 zł
1218 Repki 1 206 821,00 zł
1219 Sabnie 500 000,00 zł
1220 Sokołów Podlaski 1 221 157,00 zł
1221 Sterdyń 500 000,00 zł

powiat szydłowiecki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1222 Chlewiska 500 000,00 zł
1223 Jastrząb 500 000,00 zł
1224 Mirów 592 591,00 zł
1225 Orońsko 500 000,00 zł
1226 Szydłowiec 1 606 152,00 zł

powiat warszawski zachodni

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1227 Błonie 1 883 588,00 zł
1228 Izabelin 1 537 793,00 zł
1229 Kampinos 620 413,00 zł
1230 Leszno 1 024 791,00 zł
1231 Łomianki 3 773 422,00 zł
1232 Ożarów Mazowiecki 1 300 443,00 zł
1233 Stare Babice 2 228 704,00 zł

powiat węgrowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1234 Węgrów (gmina miejska) 1 970 596,00 zł
1235 Grębków 500 000,00 zł
1236 Korytnica 500 000,00 zł
1237 Liw 1 147 791,00 zł
1238 Łochów 1 550 221,00 zł
1239 Miedzna 500 000,00 zł
1240 Sadowne 752 072,00 zł
1241 Stoczek 500 000,00 zł
1242 Wierzbno 500 000,00 zł

powiat wołomiński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1243 Kobyłka (gmina miejska) 3 033 166,00 zł
1244 Marki (gmina miejska) 3 122 730,00 zł
1245 Ząbki (gmina miejska) 6 302 028,00 zł
1246 Zielonka (gmina miejska) 2 444 376,00 zł
1247 Dąbrówka 743 959,00 zł
1248 Jadów 816 725,00 zł
1249 Klembów 1 656 620,00 zł
1250 Poświętne 500 000,00 zł
1251 Radzymin 3 126 568,00 zł
1252 Strachówka 500 000,00 zł
1253 Tłuszcz 3 502 610,00 zł
1254 Wołomin 3 413 941,00 zł

powiat wyszkowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1255 Brańszczyk 1 834 659,00 zł
1256 Długosiodło 1 338 960,00 zł
1257 Rząśnik 566 969,00 zł
1258 Somianka 500 000,00 zł
1259 Wyszków 2 260 323,00 zł
1260 Zabrodzie 500 000,00 zł

powiat zwoleński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1261 Kazanów 500 000,00 zł
1262 Policzna 500 000,00 zł
1263 Przyłęk 780 798,00 zł
1264 Tczów 500 000,00 zł
1265 Zwoleń 841 444,00 zł

powiat żuromiński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1266 Bieżuń 500 000,00 zł
1267 Kuczbork-Osada 500 000,00 zł
1268 Lubowidz 632 124,00 zł
1269 Lutocin 500 000,00 zł
1270 Siemiątkowo 500 000,00 zł
1271 Żuromin 500 000,00 zł

powiat żyrardowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1272 Żyrardów (gmina miejska) 8 380 057,00 zł
1273 Mszczonów 1 152 319,00 zł
1274 Puszcza Mariańska 936 215,00 zł
1275 Radziejowice 500 000,00 zł
1276 Wiskitki 657 552,00 zł

powiat m. Ostrołęka

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1277 Ostrołęka 4 246 387,00 zł

powiat m. Płock

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1278 Płock 15 840 052,00 zł

powiat m. Radom

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1279 Radom 22 388 185,00 zł

powiat m. Siedlce

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1280 Siedlce 2 771 865,00 zł

powiat m.st. Warszawa

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1281 m.st. Warszawa 93 500 000,00 zł

województwo opolskie powiat brzeski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1282 Brzeg (gmina miejska) 2 859 116,00 zł
1283 Skarbimierz 2 173 797,00 zł
1284 Grodków 1 213 314,00 zł
1285 Lewin Brzeski 908 581,00 zł
1286 Lubsza 607 580,00 zł
1287 Olszanka 500 000,00 zł

powiat głubczycki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1288 Baborów 500 000,00 zł
1289 Branice 500 000,00 zł
1290 Głubczyce 1 152 754,00 zł
1291 Kietrz 500 000,00 zł

powiat kędzierzyńsko-kozielski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1292 Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska) 4 559 155,00 zł
1293 Bierawa 500 000,00 zł
1294 Cisek 500 000,00 zł
1295 Pawłowiczki 500 000,00 zł
1296 Polska Cerekiew 500 000,00 zł
1297 Reńska Wieś 1 531 296,00 zł

powiat kluczborski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1298 Byczyna 689 785,00 zł
1299 Kluczbork 2 722 147,00 zł
1300 Lasowice Wielkie 541 102,00 zł
1301 Wołczyn 699 955,00 zł

powiat krapkowicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1302 Gogolin 905 986,00 zł
1303 Krapkowice 4 234 728,00 zł
1304 Strzeleczki 916 312,00 zł
1305 Walce 644 205,00 zł
1306 Zdzieszowice 683 799,00 zł

powiat namysłowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1307 Domaszowice 500 000,00 zł
1308 Namysłów 863 762,00 zł
1309 Pokoi 1 422 195,00 zł
1310 Świerczów 500 000,00 zł
1311 Wilków 534 115,00 zł

powiat nyski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1312 Głuchołazy 1 769 060,00 zł
1313 Kamiennik 500 000,00 zł
1314 Korfantów 500 000,00 zł
1315 Łambinowice 500 000,00 zł
1316 Nysa 11 715 290,00 zł
1317 Otmuchów 1 464 546,00 zł
1318 Paczków 980 661,00 zł
1319 Pakosławice 500 000,00 zł
1320 Skoroszyce 878 822,00 zł

powiat oleski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1321 Dobrodzień 652 134,00 zł
1322 Gorzów Śląski 500 000,00 zł
1323 Olesno 1 357 112,00 zł
1324 Praszka 1 546 659,00 zł
1325 Radłów 610 938,00 zł
1326 Rudniki 1 508 626,00 zł
1327 Zębowice 500 000,00 zł

powiat opolski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1328 Chrząstowice 500 000,00 zł
1329 Dąbrowa 599 503,00 zł
1330 Dobrzeń Wielki 1 133 306,00 zł
1331 Komprachcice 1 338 288,00 zł
1332 Łubniany 1 214 333,00 zł
1333 Murów 648 391,00 zł
1334 Niemodlin 666 242,00 zł
1335 Ozimek 1 714 365,00 zł
1336 Popielów 1 466 671,00 zł
1337 Prószków 1 527 229,00 zł
1338 Tarnów Opolski 500 000,00 zł
1339 Tułowice 500 000,00 zł
1340 Turawa 766 363,00 zł

powiat prudnicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1341 Biała 1 502 366,00 zł
1342 Głogówek 876 885,00 zł
1343 Lubrza 500 000,00 zł
1344 Prudnik 1 791 832,00 zł

powiat strzelecki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1345 Izbicko 500 000,00 zł
1346 Jemielnica 1 029 325,00 zł
1347 Kolonowskie 533 827,00 zł
1348 Leśnica 500 000,00 zł
1349 Strzelce Opolskie 2 499 598,00 zł
1350 Ujazd 1 600 618,00 zł
1351 Zawadzkie 814 966,00 zł

województwo powiat m. Opole

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1352 Opole 31 502 464,00 zł
1353 Czarna 500 000,00 zł
1354 Lutowiska 500 000,00 zł
1355 Ustrzyki Dolne 992 646,00 zł

powiat brzozowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1356 Brzozów 1 602 098,00 zł
1357 Domaradz 500 000,00 zł
1358 Dydnia 500 000,00 zł
1359 Haczów 884 013,00 zł
1360 Jasienica Rosielna 594 817,00 zł
1361 Nozdrzec 596 065,00 zł

powiat dębicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1362 Dębica (gmina miejska) 4 431 923,00 zł
1363 Brzostek 516 231,00 zł
1364 Czarna 540 599,00 zł
1365 Dębica 4 144 256,00 zł
1366 Jodłowa 1 032 624,00 zł
1367 Pilzno 719 072,00 zł
1368 Żyraków 1 537 018,00 zł

powiat jarosławski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1369 Jarosław (gmina miejska) 4 583 345,00 zł
1370 Radymno (gmina miejska) 670 198,00 zł
1371 Chłopice 726 694,00 zł
1372 Jarosław 1 548 846,00 zł
1373 Laszki 500 000,00 zł
1374 Pawłosiów 719 746,00 zł
1375 Pruchnik 1 031 396,00 zł
1376 Radymno 2 388 111,00 zł
1377 Rokietnica 500 000,00 zł
1378 Roźwienica 500 000,00 zł
1379 Wiązownica 500 000,00 zł

powiat jasielski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1380 Jasło (gmina miejska) 3 571 128,00 zł
1381 Brzyska 500 000,00 zł
1382 Dębowiec 906 062,00 zł
1383 Jasło 1 183 682,00 zł
1384 Kołaczyce 802 360,00 zł
1385 Krempna 500 000,00 zł
1386 Nowy Żmigród 500 000,00 zł
1387 Osiek Jasielski 500 000,00 zł
1388 Skołyszyn 1 204 823,00 zł
1389 Tarnowiec 1 376 259,00 zł

powiat kolbuszowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1390 Cmolas 638 379,00 zł
1391 Kolbuszowa 3 360 004,00 zł
1392 Majdan Królewski 990 649,00 zł
1393 Niwiska 500 000,00 zł
1394 Raniżów 1 161 276,00 zł
1395 Dzikowiec 565 328,00 zł

powiat krośnieński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1396 Chorkówka 764 231,00 zł
1397 Dukla 1 776 908,00 zł
1398 Iwonicz-Zdrói 653 626,00 zł
1399 Jedlicze 3 134 020,00 zł
1400 Korczyna 2 846 160,00 zł
1401 Krościenko Wyżne 500 000,00 zł
1402 Miejsce Piastowe 1 693 253,00 zł
1403 Rymanów 1 617 111,00 zł
1404 Wojaszówka 2 133 731,00 zł
1405 Jaśliska 500 000,00 zł

powiat leżajski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1406 Leżajsk (gmina miejska) 1 751 129,00 zł
1407 Grodzisko Dolne 562 960,00 zł
1408 Kuryłówka 891 967,00 zł
1409 Leżajsk 2 657 677,00 zł
1410 Nowa Sarzyna 1 089 089,00 zł

powiat lubaczowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1411 Lubaczów (gmina miejska) 1 633 854,00 zł
1412 Cieszanów 1 038 122,00 zł
1413 Horyniec-Zdrój 500 000,00 zł
1414 Lubaczów 1 032 410,00 zł
1415 Narol 902 477,00 zł
1416 Oleszyce 500 000,00 zł
1417 Stary Dzików 1 106 180,00 zł
1418 Wielkie Oczy 500 000,00 zł

powiat łańcucki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1419 Łańcut (gmina miejska) 4 112 247,00 zł
1420 Białobrzegi 607 714,00 zł
1421 Czarna 1 336 137,00 zł
1422 Łańcut 3 453 435,00 zł
1423 Markowa 500 000,00 zł
1424 Rakszawa 500 000,00 zł
1425 Żołynia 500 000,00 zł

powiat mielecki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1426 Mielec (gmina miejska) 15 225 823,00 zł
1427 Borowa 597 789,00 zł
1428 Czermin 500 000,00 zł
1429 Gawłuszowice 500 000,00 zł
1430 Mielec 2 012 292,00 zł
1431 Padew Narodowa 500 000,00 zł
1432 Przecław 1 305 666,00 zł
1433 Radomyśl Wielki 2 822 237,00 zł
1434 Tuszów Narodowy 2 033 900,00 zł
1435 Wadowice Górne 1 009 685,00 zł

powiat niżański

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1436 Harasiuki 1 546 502,00 zł
1437 Jarocin 1 544 650,00 zł
1438 Jeżowe 1 465 950,00 zł
1439 Krzeszów 1 609 618,00 zł
1440 Nisko 4 099 451,00 zł
1441 Rudnik Nad Sanem 500 000,00 zł
1442 Ulanów 1 034 152,00 zł

powiat przemyski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1443 Bircza 647 773,00 zł
1444 Dubiecko 620 310,00 zł
1445 Fredropol 500 000,00 zł
1446 Krasiczyn 500 000,00 zł
1447 Krzywcza 1 343 263,00 zł
1448 Medyka 500 000,00 zł
1449 Orły 652 209,00 zł
1450 Przemyśl 672 868,00 zł
1451 Stubno 1 190 991,00 zł
1452 Żurawica 896 367,00 zł

powiat przeworski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1453 Przeworsk (gmina miejska) 840 311,00 zł
1454 Adamówka 500 000,00 zł
1455 Gać 500 000,00 zł
1456 Jawornik Polski 1 069 649,00 zł
1457 Kańczuga 881 007,00 zł
1458 Przeworsk 2 203 220,00 zł
1459 Sieniawa 500 000,00 zł
1460 Tryńcza 2 068 818,00 zł
1461 Zarzecze 500 000,00 zł

powiat ropczycko-sędziszowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1462 Iwierzyce 1 409 865,00 zł
1463 Ostrów 1 001 439,00 zł
1464 Ropczyce 1 401 482,00 zł
1465 Sędziszów Małopolski 1 384 325,00 zł
1466 Wielopole Skrzyńskie 956 492,00 zł

powiat rzeszowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1467 Dynów (gmina miejska) 1 091 951,00 zł
1468 Błażowa 526 069,00 zł
1469 Boguchwała 3 150 503,00 zł
1470 Chmielnik 682 859,00 zł
1471 Dynów 500 000,00 zł
1472 Głogów Małopolski 4 498 956,00 zł
1473 Hyżne 2 175 165,00 zł
1474 Kamień 570 167,00 zł
1475 Krasne 1 847 404,00 zł
1476 Lubenia 585 357,00 zł
1477 Sokołów Małopolski 2 527 871,00 zł
1478 Świlcza 2 611 936,00 zł
1479 Trzebownisko 4 119 021,00 zł
1480 Tyczyn 1 486 226,00 zł

powiat sanocki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1481 Sanok (gmina miejska) 2 006 087,00 zł
1482 Besko 561 361,00 zł
1483 Bukowsko 500 000,00 zł
1484 Komańcza 500 000,00 zł
1485 Sanok 2 602 204,00 zł
1486 Tyrawa Wołoska 500 000,00 zł
1487 Zagórz 2 870 753,00 zł
1488 Zarszyn 678 778,00 zł

powiat stalowowolski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1489 Stalowa Wola (gmina miejska) 7 245 616,00 zł
1490 Bojanów 1 111 873,00 zł
1491 Pysznica 1 144 922,00 zł
1492 Radomyśl Nad Sanem 500 000,00 zł
1493 Zaklików 956 512,00 zł
1494 Zaleszany 563 345,00 zł

powiat strzyżowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1495 Czudec 1 387 056,00 zł
1496 Frysztak 791 832,00 zł
1497 Niebylec 500 000,00 zł
1498 Strzyżów 4 961 601,00 zł
1499 Wiśniowa 500 000,00 zł

powiat tarnobrzeski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1500 Baranów Sandomierski 4 033 429,00 zł
1501 Gorzyce 1 202 314,00 zł
1502 Grębów 725 292,00 zł
1503 Nowa Dęba 1 819 968,00 zł

powiat leski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1504 Baligród 829 220,00 zł
1505 Cisną 500 000,00 zł
1506 Lesko 2 145 409,00 zł
1507 Olszanica 1 056 034,00 zł
1508 Solina 2 466 925,00 zł

powiat m. Krosno

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1509 Krosno 11 812 815,00 zł

powiat m. Przemyśl

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1510 Przemyśl 2 127 964,00 zł

powiat m. Rzeszów

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1511 Rzeszów 29 750 538,00 zł

powiat m. Tarnobrzeg

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1512 Tarnobrzeg 7 372 981,00 zł

województwo podlaskie powiat augustowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1513 Augustów (gmina miejska) 6 321 558,00 zł
1514 Augustów 500 000,00 zł
1515 Bargłów Kościelny 500 000,00 zł
1516 Lipsk 500 000,00 zł
1517 Nowinka 500 000,00 zł
1518 Płaska 500 000,00 zł
1519 Sztabin 500 000,00 zł

powiat białostocki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1520 Choroszcz 2 473 844,00 zł
1521 Czarna Białostocka 1 500 138,00 zł
1522 Dobrzyniewo Duże 2 273 730,00 zł
1523 Gródek 622 005,00 zł
1524 Juchnowiec Kościelny 3 161 996,00 zł
1525 Łapy 3 952 693,00 zł
1526 Michałowo 1 236 105,00 zł
1527 Poświętne 500 000,00 zł
1528 Supraśl 3 111 073,00 zł
1529 Suraż 500 000,00 zł
1530 Turośń Kościelna 794 094,00 zł
1531 Tykocin 843 131,00 zł
1532 Wasilków 1 860 003,00 zł
1533 Zabłudów 2 571 429,00 zł
1534 Zawady 500 000,00 zł

powiat bielski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1535 Bielsk Podlaski (gmina miejska) 5 178 858,00 zł
1536 Brańsk (gmina miejska) 500 000,00 zł
1537 Bielsk Podlaski 1 011 436,00 zł
1538 Boćki 500 000,00 zł
1539 Brańsk 500 000,00 zł
1540 Orla 918 893,00 zł
1541 Rudka 500 000,00 zł
1542 Wyszki 840 042,00 zł

powiat grajewski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1543 Grajewo (gmina miejska) 3 293 158,00 zł
1544 Grajewo 500 000,00 zł
1545 Radziłów 1 026 305,00 zł
1546 Rajgród 500 000,00 zł
1547 Szczuczyn 2 357 318,00 zł
1548 Wąsosz 718 212,00 zł

powiat hąjnowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1549 Hajnówka (gmina miejska) 2 077 382,00 zł
1550 Białowieża 500 000,00 zł
1551 Czeremcha 607 279,00 zł
1552 Czyże 500 000,00 zł
1553 Dubicze Cerkiewne 500 000,00 zł
1554 Hajnówka 500 000,00 zł
1555 Kleszczele 500 000,00 zł
1556 Narew 786 054,00 zł
1557 Narewka 644 442,00 zł

powiat kolneński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1558 Kolno (gmina miejska) 1 571 296,00 zł
1559 Grabowo 500 000,00 zł
1560 Kolno 1 159 542,00 zł
1561 Mały Płock 1 056 090,00 zł
1562 Stawiski 1 503 338,00 zł
1563 Turośl 752 332,00 zł

powiat łomżyński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1564 Jedwabne 500 000,00 zł
1565 Łomża 1 534 250,00 zł
1566 Miastkowo 891 056,00 zł
1567 Nowogród 1 363 702,00 zł
1568 Piątnica 1 520 424,00 zł
1569 Przytuły 500 000,00 zł
1570 Śniadowo 653 753,00 zł
1571 Wizna 760 571,00 zł
1572 Zbójna 500 000,00 zł

powiat moniecki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1573 Goniądz 634 755,00 zł
1574 Jasionówka 556 218,00 zł
1575 Jaświły 500 000,00 zł
1576 Knyszyn 1 085 535,00 zł
1577 Krypno 959 362,00 zł
1578 Mońki 2 554 425,00 zł
1579 Trzcianne 1 115 721,00 zł

powiat sejneński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1580 Sejny (gmina miejska) 569 014,00 zł
1581 Giby 500 000,00 zł
1582 Krasnopol 588 055,00 zł
1583 Puńsk 670 713,00 zł
1584 Sejny 831 391,00 zł

powiat siemiatycki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1585 Siemiatycze (gmina miejska) 4 480 438,00 zł
1586 Drohiczyn 1 345 617,00 zł
1587 Dziadkowice 500 000,00 zł
1588 Grodzisk 676 384,00 zł
1589 Mielnik 500 000,00 zł
1590 Milejczyce 500 000,00 zł
1591 Nurzec-Stacja 500 000,00 zł
1592 Perlejewo 1 136 003,00 zł
1593 Siemiatycze 1 546 717,00 zł

powiat sokolski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1594 Dąbrowa Białostocka 500 000,00 zł
1595 Janów 852 974,00 zł
1596 Korycin 500 000,00 zł
1597 Krynki 500 000,00 zł
1598 Kuźnica 908 612,00 zł
1599 Nowy Dwór 765 094,00 zł
1600 Sidra 500 000,00 zł
1601 Sokółka 4 839 605,00 zł
1602 Suchowola 500 000,00 zł
1603 Szudziałowo 510 314,00 zł

powiat suwalski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1604 Bakałarzewo 500 000,00 zł
1605 Filipów 500 000,00 zł
1606 Jeleniewo 500 000,00 zł
1607 Przerosi 500 000,00 zł
1608 Raczki 651 488,00 zł
1609 Rutka-Tartak 500 000,00 zł
1610 Suwałki 1 294 856,00 zł
1611 Szypliszki 500 273,00 zł
1612 Wiżajny 500 000,00 zł

powiat wysokomazowiecki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1613 Wysokie Mazowieckie (gmina miejska) 2 854 893,00 zł
1614 Ciechanowiec 1 444 733,00 zł
1615 Czyżew 1 544 600,00 zł
1616 Klukowo 500 000,00 zł
1617 Kobylin-Borzymy 583 477,00 zł
1618 Kulesze Kościelne 500 000,00 zł
1619 Nowe Piekuty 500 000,00 zł
1620 Sokoły 1 249 442,00 zł
1621 Szepietowo 1 422 824,00 zł
1622 Wysokie Mazowieckie 751 379,00 zł

powiat zambrowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1623 Zambrów (gmina miejska) 2 793 223,00 zł
1624 Kołaki Kościelne 500 000,00 zł
1625 Rutki 983 143,00 zł
1626 Szumowo 826 076,00 zł
1627 Zambrów 1 531 810,00 zł

powiat m. Białystok

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1628 Białystok 39 463 900,00 zł

powiat m. Łomża

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1629 Łomża 9 122 056,00 zł

powiat m. Suwałki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1630 Suwałki 7 185 337,00 zł

województwo pomorskie powiat bytowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1631 Borzytuchom 560 944,00 zł
1632 Bytów 4 158 300,00 zł
1633 Czarna Dąbrówka 1 225 932,00 zł
1634 Kołczygłowy 500 000,00 zł
1635 Lipnica 656 351,00 zł
1636 Miastko 1 995 288,00 zł
1637 Parchowo 500 000,00 zł
1638 Studzienice 534 327,00 zł
1639 Trzebielino 700 005,00 zł
1640 Tuchomie 724 375,00 zł

powiat chojnicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1641 Chojnice (gmina miejska) 9 783 440,00 zł
1642 Brusy 2 581 214,00 zł
1643 Chojnice 4 456 736,00 zł
1644 Czersk 2 467 623,00 zł
1645 Konarzyny 500 000,00 zł

powiat człuchowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1646 Człuchów (gmina miejska) 1 875 734,00 zł
1647 Czarne 824 683,00 zł
1648 Człuchów 1 884 618,00 zł
1649 Debrzno 542 511,00 zł
1650 Koczała 500 000,00 zł
1651 Przechlewo 631 850,00 zł
1652 Rzeczenica 500 000,00 zł

powiat gdański

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1653 Pruszcz Gdański (gmina miejska) 3 926 603,00 zł
1654 Cedry Wielkie 1 679 449,00 zł
1655 Kolbudy 1 566 243,00 zł
1656 Pruszcz Gdański 4 232 389,00 zł
1657 Przywidz 1 839 610,00 zł
1658 Pszczółki 1 771 521,00 zł
1659 Suchy Dąb 500 000,00 zł
1660 Trąbki Wielkie 1 607 601,00 zł

powiat kartuski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1661 Chmielno 548 807,00 zł
1662 Kartuzy 5 056 596,00 zł
1663 Przodkowo 501 572,00 zł
1664 Sierakowice 2 415 546,00 zł
1665 Somonino 1 806 305,00 zł
1666 Stężyca 677 148,00 zł
1667 Sulęczyno 500 000,00 zł
1668 Żukowo 7 760 579,00 zł

powiat kościerski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1669 Kościerzyna (gmina miejska) 4 191 390,00 zł
1670 Dziemiany 500 000,00 zł
1671 Karsin 514 870,00 zł
1672 Kościerzyna 3 734 882,00 zł
1673 Liniewo 500 000,00 zł
1674 Lipusz 712 196,00 zł
1675 Nowa Karczma 772 003,00 zł
1676 Stara Kiszewa 873 572,00 zł

powiat kwidzyński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1677 Kwidzyn (gmina miejska) 1 366 962,00 zł
1678 Gardeja 500 000,00 zł
1679 Kwidzyn 1 824 569,00 zł
1680 Prabuty 505 814,00 zł
1681 Ryjewo 500 000,00 zł
1682 Sadlinki 500 000,00 zł

powiat lęborski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1683 Lębork (gmina miejska) 4 090 040,00 zł
1684 Łeba (gmina miejska) 666 922,00 zł
1685 Cewice 681 112,00 zł
1686 Nowa Wieś Lęborska 1 799 406,00 zł
1687 Wicko 500 000,00 zł

powiat malborski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1688 Malbork (gmina miejska) 2 850 819,00 zł
1689 Lichnowy 664 165,00 zł
1690 Malbork 500 000,00 zł
1691 Miłoradz 500 000,00 zł
1692 Nowy Staw 714 781,00 zł
1693 Stare Pole 815 640,00 zł

powiat nowodworski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1694 Krynica Morska (gmina miejska) 548 294,00 zł
1695 Nowy Dwór Gdański 1 850 312,00 zł
1696 Ostaszewo 500 000,00 zł
1697 Stegna 1 633 832,00 zł
1698 Sztutowo 500 000,00 zł

powiat pucki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1699 Hel (gmina miejska) 500 000,00 zł
1700 Jastarnia 500 000,00 zł
1701 Puck (gmina miejska) 2 148 219,00 zł
1702 Władysławowo 3 842 513,00 zł
1703 Kosakowo 3 124 021,00 zł
1704 Krokowa 788 721,00 zł
1705 Puck 3 548 046,00 zł

powiat słupski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1706 Ustka (gmina miejska) 4 638 856,00 zł
1707 Damnica 500 000,00 zł
1708 Dębnica Kaszubska 1 533 579,00 zł
1709 Główczyce 783 017,00 zł
1710 Kępice 1 218 376,00 zł
1711 Kobylnica 1 601 016,00 zł
1712 Potęgowo 780 204,00 zł
1713 Słupsk 4 066 234,00 zł
1714 Smołdzino 517 686,00 zł
1715 Ustka 1 038 248,00 zł

powiat starogardzki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1716 Czarna Woda 706 726,00 zł
1717 Skórcz (gmina miejska) 1 174 276,00 zł
1718 Starogard Gdański (gmina miejska) 4 880 918,00 zł
1719 Bobowo 500 000,00 zł
1720 Kaliska 568 863,00 zł
1721 Lubichowo 810 314,00 zł
1722 Osieczna 500 000,00 zł
1723 Osiek 500 000,00 zł
1724 Skarszewy 1 918 702,00 zł
1725 Skórcz 500 000,00 zł
1726 Smętowo Graniczne 500 000,00 zł
1727 Starogard Gdański 3 168 894,00 zł
1728 Zblewo 1 825 661,00 zł

powiat tczewski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1729 Tczew (gmina miejska) 5 794 395,00 zł
1730 Gniew 1 189 664,00 zł
1731 Morzeszczyn 500 000,00 zł
1732 Pelplin 1 440 375,00 zł
1733 Subkowy 500 000,00 zł
1734 Tczew 2 287 881,00 zł

powiat wejherowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1735 Reda (gmina miejska) 2 787 364,00 zł
1736 Rumia (gmina miejska) 9 714 844,00 zł
1737 Wejherowo (gmina miejska) 5 053 712,00 zł
1738 Choczewo 789 774,00 zł
1739 Gniewino 500 000,00 zł
1740 Linia 500 000,00 zł
1741 Luzino 1 873 514,00 zł
1742 Łęczyce 1 228 249,00 zł
1743 Szemud 2 459 540,00 zł
1744 Wejherowo 1 727 985,00 zł

powiat sztumski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1745 Dzierzgoń 861 763,00 zł
1746 Mikołajki Pomorskie 500 000,00 zł
1747 Stary Dzierzgoń 500 000,00 zł
1748 Stary Targ 1 002 675,00 zł
1749 Sztum 1 437 433,00 zł

powiat m. Gdańsk

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1750 Gdańsk 81 524 827,00 zł

powiat m. Gdynia

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1751 Gdynia 38 606 658,00 zł

powiat m. Słupsk

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1752 Słupsk 9 479 483,00 zł

powiat m. Sopot

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1753 Sopot 6 728 290,00 zł

województwo śląskie powiat będziński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1754 Będzin (gmina miejska) 3 767 908,00 zł
1755 Czeladź (gmina miejska) 8 748 451,00 zł
1756 Wojkowice (gmina miejska) 2 029 578,00 zł
1757 Bobrowniki 3 141 714,00 zł
1758 Mierzęcice 808 298,00 zł
1759 Psary 2 285 487,00 zł
1760 Siewierz 2 106 062,00 zł
1761 Sławków (gmina miejska) 1 025 150,00 zł

powiat bielski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1762 Szczyrk (gmina miejska) 546 035,00 zł
1763 Bestwina 1 719 499,00 zł
1764 Buczkowice 2 338 550,00 zł
1765 Czechowice-Dziedzice 4 456 976,00 zł
1766 Jasienica 2 352 112,00 zł
1767 Jaworze 670 958,00 zł
1768 Kozy 2 430 599,00 zł
1769 Porąbka 980 852,00 zł
1770 Wilamowice 1 087 567,00 zł
1771 Wilkowice 3 132 218,00 zł

powiat cieszyński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1772 Cieszyn (gmina miejska) 5 826 936,00 zł
1773 Ustroń (gmina miejska) 2 574 706,00 zł
1774 Wisła (gmina miejska) 1 359 178,00 zł
1775 Brenna 1 695 957,00 zł
1776 Chybie 2 484 006,00 zł
1777 Dębowiec 500 000,00 zł
1778 Goleszów 1 031 349,00 zł
1779 Haźlach 1 310 640,00 zł
1780 Istebna 2 411 877,00 zł
1781 Skoczów 5 060 282,00 zł
1782 Strumień 1 205 153,00 zł
1783 Zebrzydowice 972 430,00 zł

powiat częstochowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1784 Blachownia 1 626 793,00 zł
1785 Dąbrowa Zielona 500 000,00 zł
1786 Janów 1 307 139,00 zł
1787 Kamienica Polska 787 146,00 zł
1788 Kłomnice 562 255,00 zł
1789 Koniecpol 1 478 572,00 zł
1790 Konopiska 619 701,00 zł
1791 Kruszyna 670 903,00 zł
1792 Lelów 902 765,00 zł
1793 Mstów 1 605 023,00 zł
1794 Mykanów 2 777 140,00 zł
1795 Olsztyn 869 328,00 zł
1796 Poczesna 500 000,00 zł
1797 Przyrów 633 386,00 zł
1798 Rędziny 1 580 082,00 zł
1799 Starcza 500 000,00 zł

powiat gliwicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1800 Knurów (gmina miejska) 8 187 524,00 zł
1801 Pyskowice (gmina miejska) 1 482 503,00 zł
1802 Gierałtowice 1 118 631,00 zł
1803 Pilchowice 2 317 596,00 zł
1804 Rudziniec 1 024 402,00 zł
1805 Sośnicowice 3 288 333,00 zł
1806 Toszek 722 788,00 zł
1807 Wielowieś 500 000,00 zł

powiat kłobucki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1808 Kłobuck 1 495 767,00 zł
1809 Krzepice 849 916,00 zł
1810 Lipie 911 366,00 zł
1811 Miedźno 1 460 584,00 zł
1812 Opatów 681 374,00 zł
1813 Panki 628 071,00 zł
1814 Popów 1 092 593,00 zł
1815 Przystajń 815 857,00 zł
1816 Wręczyca Wielka 641 012,00 zł

powiat lubliniecki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1817 Lubliniec (gmina miejska) 6 086 983,00 zł
1818 Boronów 500 000,00 zł
1819 Ciasna 1 559 276,00 zł
1820 Herby 666 114,00 zł
1821 Kochanowice 1 692 515,00 zł
1822 Koszęcin 504 314,00 zł
1823 Pawonków 1 738 806,00 zł
1824 Woźniki 1 626 686,00 zł

powiat mikołowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1825 Łaziska Górne (gmina miejska) 1 595 517,00 zł
1826 Mikołów (gmina miejska) 3 903 267,00 zł
1827 Orzesze (gmina miejska) 3 044 423,00 zł
1828 Ornontowice 531 342,00 zł
1829 Wyry 1 127 457,00 zł

powiat myszkowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1830 Myszków (gmina miejska) 3 996 643,00 zł
1831 Koziegłowy 1 316 027,00 zł
1832 Niegowa 763 344,00 zł
1833 Poraj 573 695,00 zł
1834 Żarki 649 631,00 zł

powiat pszczyński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1835 Goczałkowice-Zdrój 694 678,00 zł
1836 Kobiór 612 328,00 zł
1837 Miedźna 1 069 130,00 zł
1838 Pawłowice 2 418 349,00 zł
1839 Pszczyna 5 698 039,00 zł
1840 Suszec 2 006 527,00 zł

powiat raciborski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1841 Racibórz (gmina miejska) 4 453 723,00 zł
1842 Kornowac 1 478 689,00 zł
1843 Krzanowice 500 000,00 zł
1844 Krzyżanowice 2 098 726,00 zł
1845 Kuźnia Raciborska 2 717 314,00 zł
1846 Nędza 500 000,00 zł
1847 Pietrowice Wielkie 626 860,00 zł
1848 Rudnik 531 377,00 zł

powiat rybnicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1849 Czerwionka-Leszczyny 5 782 473,00 zł
1850 Gaszowice 1 136 057,00 zł
1851 Jejkowice 500 000,00 zł
1852 Lyski 963 456,00 zł
1853 Świerklany 1 516 203,00 zł

powiat tarnogórski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1854 Kalety (gmina miejska) 637 127,00 zł
1855 Miasteczko Śląskie (gmina miejska) 916 900,00 zł
1856 Radzionków (gmina miejska) 2 313 972,00 zł
1857 Tarnowskie Góry (gmina miejska) 7 007 564,00 zł
1858 Krupski Młyn 500 000,00 zł
1859 Ożarowice 1 574 516,00 zł
1860 Świerklaniec 2 326 202,00 zł
1861 Tworóg 1 677 857,00 zł
1862 Zbrosławice 1 487 668,00 zł

powiat bieruńsko-lędziński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1863 Bieruń (gmina miejska) 2 355 974,00 zł
1864 Imielin (gmina miejska) 1 270 586,00 zł
1865 Lędziny (gmina miejska) 1 560 188,00 zł
1866 Bojszowy 500 000,00 zł
1867 Chełm Śląski 703 116,00 zł

powiat wodzisławski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1868 Pszów (gmina miejska) 909 271,00 zł
1869 Radlin (gmina miejska) 1 389 198,00 zł
1870 Rydułtowy (gmina miejska) 2 820 808,00 zł
1871 Wodzisław Śląski (gmina miejska) 4 435 131,00 zł
1872 Godów 1 805 272,00 zł
1873 Gorzyce 2 224 553,00 zł
1874 Lubomia 2 453 743,00 zł
1875 Marklowice 500 000,00 zł
1876 Mszana 1 146 106,00 zł

powiat zawierciański

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1877 Poręba (gmina miejska) 602 461,00 zł
1878 Zawiercie (gmina miejska) 9 882 828,00 zł
1879 Irządze 500 000,00 zł
1880 Kroczyce 911 374,00 zł
1881 Łazy 3 664 050,00 zł
1882 Ogrodzieniec 1 849 483,00 zł
1883 Pilica 602 948,00 zł
1884 Szczekociny 2 289 745,00 zł
1885 Włodowice 1 184 524,00 zł
1886 Żarnowiec 845 254,00 zł

powiat żywiecki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1887 Żywiec (gmina miejska) 1 242 011,00 zł
1888 Czernichów 500 000,00 zł
1889 Gilowice 1 089 557,00 zł
1890 Jeleśnia 1 022 720,00 zł
1891 Koszarawa 500 000,00 zł
1892 Lipowa 500 000,00 zł
1893 Łękawica 621 788,00 zł
1894 Łodygowice 577 631,00 zł
1895 Milówka 591 521,00 zł
1896 Radziechowy-Wieprz 1 223 906,00 zł
1897 Rajcza 718 831,00 zł
1898 Siemień 500 000,00 zł
1899 Świnna 1 028 677,00 zł
1900 Ujsoły 500 000,00 zł
1901 Węgierska Górka 3 074 986,00 zł

powiat m. Bielsko-Biała

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1902 Bielsko-Biała 34 499 608,00 zł

powiat m. Bytom

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1903 Bytom 22 692 279,00 zł

powiat m. Chorzów

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1904 Chorzów 10 996 924,00 zł

powiat m. Częstochowa

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1905 Częstochowa 25 097 848,00 zł

powiat m. Dąbrowa Górnicza

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1906 Dąbrowa Górnicza 17 103 750,00 zł

powiat m. Gliwice

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1907 Gliwice 37 974 110,00 zł

powiat m. Jastrzębie-Zdrój

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1908 Jastrzębie-Zdrój 15 203 731,00 zł

powiat m. Jaworzno

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1909 Jaworzno 7 908 390,00 zł

powiat m. Katowice

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1910 Katowice 51 838 854,00 zł

powiat m. Mysłowice

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1911 Mysłowice 6 564 679,00 zł

powiat m. Piekary Śląskie

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1912 Piekary Śląskie 6 953 325,00 zł

powiat m. Ruda Śląska

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1913 Ruda Śląska 7 392 090,00 zł

powiat m. Rybnik

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1914 Rybnik 22 970 895,00 zł

powiat m. Siemianowice Śląskie

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1915 Siemianowice Śląskie 7 528 411,00 zł

powiat m. Sosnowiec

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1916 Sosnowiec 31 776 494,00 zł

powiat m. Świętochłowice

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1917 Świętochłowice 2 311 089,00 zł

powiat m. Tychy

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1918 Tychy 25 340 906,00 zł

powiat m. Zabrze

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1919 Zabrze 22 798 135,00 zł

powiat m. Żory

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1920 Żory 7 211 250,00 zł

województwo świętokrzyskie powiat buski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1921 Busko-Zdrói 8 627 724,00 zł
1922 Gnoi no 500 000,00 zł
1923 Nowy Korczyn 500 000,00 zł
1924 Pacanów 1 089 619,00 zł
1925 Solec-Zdrój 1 349 696,00 zł
1926 Stopnica 1 275 397,00 zł
1927 Tuczępy 500 000,00 zł
1928 Wiślica 984 102,00 zł

powiat jędrzejowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1929 Imielno 500 000,00 zł
1930 Jędrzejów 2 469 206,00 zł
1931 Małogoszcz 722 881,00 zł
1932 Nagłowice 810 269,00 zł
1933 Oksa 871 322,00 zł
1934 Sędziszów 1 492 570,00 zł
1935 Słupia 745 611,00 zł
1936 Sobków 956 731,00 zł
1937 Wodzisław 1 419 701,00 zł

powiat kazimierski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1938 Bejsce 500 000,00 zł
1939 Czarnocin 553 553,00 zł
1940 Kazimierza Wielka 3 571 553,00 zł
1941 Opatowiec 500 000,00 zł
1942 Skalbmierz 563 208,00 zł

powiat kielecki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1943 Bieliny 2 330 160,00 zł
1944 Bodzentyn 1 045 099,00 zł
1945 Chęciny 3 960 131,00 zł
1946 Chmielnik 2 330 460,00 zł
1947 Daleszyce 3 780 916,00 zł
1948 Górno 3 504 085,00 zł
1949 Łagów 1 087 750,00 zł
1950 Łopuszno 2 335 933,00 zł
1951 Masłów 1 135 923,00 zł
1952 Miedziana Góra 4 494 159,00 zł
1953 Mniów 2 113 045,00 zł
1954 Morawica 4 456 432,00 zł
1955 Nowa Słupia 3 378 863,00 zł
1956 Piekoszów 2 032 740,00 zł
1957 Pierzchnica 509 655,00 zł
1958 Raków 1 434 269,00 zł
1959 Sitkówka-Nowiny 942 877,00 zł
1960 Strawczyn 2 893 093,00 zł
1961 Zagnańsk 3 613 223,00 zł

powiat konecki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1962 Fałków 996 405,00 zł
1963 Gowarczów 500 000,00 zł
1964 Końskie 8 014 796,00 zł
1965 Radoszyce 1 101 583,00 zł
1966 Ruda Maleniecka 538 947,00 zł
1967 Słupia Konecka 628 889,00 zł
1968 Smyków 658 202,00 zł
1969 Stąporków 1 412 607,00 zł

powiat opatowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1970 Baćkowice 678 433,00 zł
1971 Iwaniska 824 590,00 zł
1972 Lipnik 508 710,00 zł
1973 Opatów 1 249 146,00 zł
1974 Ożarów 1 528 082,00 zł
1975 Sadowię 500 000,00 zł
1976 Tarłów 500 000,00 zł
1977 | Wojciechowice 938 112,00 zł

powiat ostrowiecki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1978 Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska) 5 414 094,00 zł
1979 Bałtów 500 000,00 zł
1980 Bodzechów 2 923 068,00 zł
1981 Ćmielów 526 472,00 zł
1982 Kunów 1 560 757,00 zł
1983 Waśniów 696 273,00 zł

powiat pińczowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1984 Działoszyce 1 807 424,00 zł
1985 Kije 500 000,00 zł
1986 Michałów 715 638,00 zł
1987 Pińczów 870 603,00 zł
1988 Złota 500 000,00 zł

powiat sandomierski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1989 Sandomierz (gmina miejska) 2 607 472,00 zł
1990 Dwikozy 1 594 274,00 zł
1991 Klimontów 2 487 613,00 zł
1992 Koprzywnica 1 905 379,00 zł
1993 Łoniów 1 084 914,00 zł
1994 Obrazów 1 361 379,00 zł
1995 Samborzec 733 774,00 zł
1996 Wilczyce 500 000,00 zł
1997 Zawichost 500 000,00 zł

powiat skarżyski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
1998 Skarżysko-Kamienna (gmina miejska) 5 425 038,00 zł
1999 Bliżyn 500 000,00 zł
2000 Łączna 720 536,00 zł
2001 Skarżysko Kościelne 500 000,00 zł
2002 Suchedniów 1 513 348,00 zł

powiat starachowicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2003 Starachowice (gmina miejska) 11 161 533,00 zł
2004 Brody 3 300 842,00 zł
2005 Mirzec 773 961,00 zł
2006 Pawłów 2 071 029,00 zł
2007 | Wąchock 500 000,00 zł

powiat staszowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2008 Bogoria 1 195 232,00 zł
2009 Łubnice 564 131,00 zł
2010 Oleśnica 1 728 968,00 zł
2011 Osiek 500 000,00 zł
2012 Połaniec 1 334 933,00 zł
2013 Rytwiany 646 228,00 zł
2014 Staszów 2 163 078,00 zł
2015 Szydłów 619 716,00 zł

powiat włoszczowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2016 Kluczewsko 900 238,00 zł
2017 Krasocin 2 074 770,00 zł
2018 Moskorzew 500 000,00 zł
2019 Radków 500 000,00 zł
2020 Secemin 553 795,00 zł
2021 Włoszczowa 2 087 109,00 zł

powiat m. Kielce

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2022 Kielce 23 069 661,00 zł

województwo warmińsko-mazurskie powiat bartoszycki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2023 Bartoszyce (gmina miejska) 2 734 472,00 zł
2024 Górowo Iławeckie (gmina miejska) 500 000,00 zł
2025 Bartoszyce 891 901,00 zł
2026 Bisztynek 500 000,00 zł
2027 Górowo Iławeckie 2 198 001,00 zł
2028 Sępopol 914 788,00 zł

powiat braniewski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2029 Braniewo (gmina miejska) 2 386 762,00 zł
2030 Braniewo 500 000,00 zł
2031 Frombork 532 594,00 zł
2032 Lelkowo 500 000,00 zł
2033 Pieniężno 500 000,00 zł
2034 Płoskinia 500 000,00 zł
2035 Wilczęta 500 000,00 zł

powiat działdowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2036 Działdowo (gmina miejska) 2 921 807,00 zł
2037 Działdowo 520 302,00 zł
2038 Iłowo-Osada 582 835,00 zł
2039 Lidzbark 860 636,00 zł
2040 Płośnica 1 159 872,00 zł
2041 Rybno 1 076 011,00 zł

powiat elbląski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2042 Elbląg 2 196 110,00 zł
2043 Godkowo 500 000,00 zł
2044 Gronowo Elbląskie 500 000,00 zł
2045 Markusy 500 000,00 zł
2046 Milejewo 633 537,00 zł
2047 Młynary 673 877,00 zł
2048 Pasłęk 1 357 009,00 zł
2049 Rychliki 543 303,00 zł
2050 Tolkmicko 500 000,00 zł

powiat ełcki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2051 Ełk (gmina miejska) 7 986 856,00 zł
2052 Ełk 1 560 159,00 zł
2053 Kalinowo 1 136 937,00 zł
2054 Prostki 1 329 633,00 zł
2055 Stare Juchy 500 000,00 zł

powiat giżycki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2056 Giżycko (gmina miejska) 4 739 197,00 zł
2057 Giżycko 1 126 555,00 zł
2058 Kruklanki 500 000,00 zł
2059 Miłki 500 000,00 zł
2060 Ryn 1 303 158,00 zł
2061 Wydminy 500 000,00 zł

powiat iławski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2062 Iława (gmina miejska) 4 954 862,00 zł
2063 Lubawa (gmina miejska) 1 993 171,00 zł
2064 Iława 1 058 485,00 zł
2065 Kisielice 500 000,00 zł
2066 Lubawa 1 251 937,00 zł
2067 Susz 1 438 835,00 zł
2068 Zalewo 601 752,00 zł

powiat kętrzyński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2069 Kętrzyn (gmina miejska) 2 280 922,00 zł
2070 Barciany 729 529,00 zł
2071 Kętrzyn 689 826,00 zł
2072 Korsze 500 000,00 zł
2073 Reszel 500 000,00 zł
2074 Srokowo 500 000,00 zł

powiat lidzbarski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2075 Lidzbark Warmiński (gmina miejska) 3 540 791,00 zł
2076 Kiwity 500 000,00 zł
2077 Lidzbark Warmiński 960 833,00 zł
2078 Lubomino 583 139,00 zł
2079 Orneta 675 072,00 zł

powiat mrągowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2080 Mrągowo (gmina miejska) 3 941 491,00 zł
2081 Mikołajki 1 899 509,00 zł
2082 Mrągowo 1 091 392,00 zł
2083 Piecki 1 108 969,00 zł
2084 Sorkwity 500 000,00 zł

powiat nidzicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2085 Janowiec Kościelny 500 000,00 zł
2086 Janowo 500 000,00 zł
2087 Kozłowo 500 000,00 zł
2088 Nidzica 3 738 696,00 zł

powiat nowomiejski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2089 Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska) 1 231 912,00 zł
2090 Biskupiec 1 149 232,00 zł
2091 Grodziczno 869 056,00 zł
2092 Kurzętnik 1 493 870,00 zł
2093 Nowe Miasto Lubawskie 1 138 938,00 zł

powiat olecki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2094 Kowale Oleckie 632 297,00 zł
2095 Olecko 3 071 158,00 zł
2096 Świętajno 500 000,00 zł
2097 Wieliczki 500 000,00 zł

powiat olsztyński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2098 Barczewo 2 417 310,00 zł
2099 Biskupiec 3 203 378,00 zł
2100 Dobre Miasto 500 000,00 zł
2101 Dywity 1 728 453,00 zł
2102 Gietrzwałd 1 498 758,00 zł
2103 Jeziorany 1 637 800,00 zł
2104 Jonkowo 1 541 192,00 zł
2105 Kolno 500 000,00 zł
2106 Olsztynek 707 861,00 zł
2107 Purda 1 356 179,00 zł
2108 Stawiguda 2 563 234,00 zł
2109 Świątki 500 000,00 zł

powiat ostródzki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2110 Ostróda (gmina miejska) 2 934 671,00 zł
2111 Dąbrówno 500 000,00 zł
2112 Grunwald 543 889,00 zł
2113 Łukta 500 000,00 zł
2114 Małdyty 1 028 272,00 zł
2115 Miłakowo 738 121,00 zł
2116 Miłomłyn 827 404,00 zł
2117 Morąg 2 062 600,00 zł
2118 Ostróda 2 063 531,00 zł

powiat piski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2119 Biała Piska 787 799,00 zł
2120 Orzysz 1 632 819,00 zł
2121 Pisz 4 245 832,00 zł
2122 Ruciane-Nida 1 218 933,00 zł

powiat szczycieński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2123 Szczytno (gmina miejska) 3 105 897,00 zł
2124 Dźwierzuty 500 000,00 zł
2125 Jedwabno 500 000,00 zł
2126 Pasym 500 000,00 zł
2127 Rozogi 926 849,00 zł
2128 Szczytno 1 040 620,00 zł
2129 Świętajno 915 985,00 zł
2130 Wielbark 1 018 965,00 zł

powiat gołdapski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2131 Banie Mazurskie 500 000,00 zł
2132 Dubeninki 620 220,00 zł
2133 Gołdap 3 754 616,00 zł

powiat węgorzewski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2134 Budry 500 000,00 zł
2135 Pozezdrze 780 158,00 zł
2136 Węgorzewo 1 735 159,00 zł

powiat m. Elbląg

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2137 Elbląg 5 875 926,00 zł

powiat m. Olsztyn

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2138 Olsztyn 20 579 398,00 zł

województwo wielkopolskie powiat chodzieski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2139 Chodzież (gmina miejska) 963 049,00 zł
2140 Budzyń 1 322 257,00 zł
2141 Chodzież 500 000,00 zł
2142 Margonin 604 478,00 zł
2143 Szamocin 1 534 535,00 zł

powiat czarnkowsko-trzcianecki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2144 Czarnków (gmina miejska) 602 465,00 zł
2145 Czarnków 1 021 366,00 zł
2146 Drawsko 500 000,00 zł
2147 Krzyż Wielkopolski 564 295,00 zł
2148 Lubasz 573 998,00 zł
2149 Połajewo 500 000,00 zł
2150 Trzcianka 2 208 639,00 zł
2151 | Wieleń 2 212 215,00 zł

powiat gnieźnieński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2152 Gniezno (gmina miejska) 3 004 815,00 zł
2153 Czerniejewo 500 000,00 zł
2154 Gniezno 1 887 271,00 zł
2155 Kiszkowo 671 907,00 zł
2156 Kłecko 1 747 432,00 zł
2157 Łubowo 587 028,00 zł
2158 Mieleszyn 500 000,00 zł
2159 Niechanowo 500 000,00 zł
2160 Trzemeszno 500 000,00 zł
2161 Witkowo 867 657,00 zł

powiat gostyński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2162 Borek Wielkopolski 500 000,00 zł
2163 Gostyń 1 719 022,00 zł
2164 Krobia 2 524 773,00 zł
2165 Pępowo 1 039 167,00 zł
2166 Piaski 702 328,00 zł
2167 Pogorzela 500 000,00 zł
2168 Poniec 500 000,00 zł

powiat grodziski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2169 Granowo 1 252 636,00 zł
2170 Grodzisk Wielkopolski 2 013 656,00 zł
2171 Kamieniec 500 000,00 zł
2172 Rakoniewice 954 628,00 zł
2173 Wielichowo 865 007,00 zł

powiat jarociński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2174 Jaraczewo 1 575 754,00 zł
2175 Jarocin 7 694 089,00 zł
2176 Kotlin 1 711 893,00 zł
2177 Żerków 748 761,00 zł

powiat kaliski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2178 Blizanów 987 386,00 zł
2179 Brzeziny 1 246 161,00 zł
2180 Ceków-Kolonia 500 000,00 zł
2181 Godziesze Wielkie 1 424 275,00 zł
2182 Koźminek 794 984,00 zł
2183 Lisków 882 128,00 zł
2184 Mycielin 500 000,00 zł
2185 Opatówek 695 996,00 zł
2186 Stawiszyn 1 580 196,00 zł
2187 Szczytniki 809 429,00 zł
2188 Żelazków 1 066 556,00 zł

powiat kępiński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2189 Baranów 3 694 948,00 zł
2190 Bralin 500 000,00 zł
2191 Kępno 3 685 161,00 zł
2192 Łęka Opatowska 1 042 138,00 zł
2193 Perzów 806 099,00 zł
2194 Rychtal 500 000,00 zł
2195 Trzcinica 772 061,00 zł

powiat kolski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2196 Koło (gmina miejska) 724 864,00 zł
2197 Babiak 861 896,00 zł
2198 Chodów 500 000,00 zł
2199 Dąbie 500 000,00 zł
2200 Grzegorzew 500 000,00 zł
2201 Kłodawa 500 000,00 zł
2202 Koło 500 000,00 zł
2203 Kościelec 612 211,00 zł
2204 Olszówka 500 000,00 zł
2205 Osiek Mały 956 448,00 zł
2206 Przedecz 500 000,00 zł

powiat koniński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2207 Golina 1 460 774,00 zł
2208 Grodziec 1 214 640,00 zł
2209 Kazimierz Biskupi 849 101,00 zł
2210 Kleczew 1 157 848,00 zł
2211 Kramsk 500 000,00 zł
2212 Krzymów 866 215,00 zł
2213 Rychwał 500 000,00 zł
2214 Rzgów 1 200 882,00 zł
2215 Skulsk 636 496,00 zł
2216 Sompolno 647 007,00 zł
2217 Stare Miasto 814 208,00 zł
2218 Ślesin 1 127 257,00 zł
2219 Wierzbinek 500 000,00 zł
2220 Wilczyn 500 000,00 zł

powiat kościański

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2221 Kościan (gmina miejska) 3 281 120,00 zł
2222 Czempiń 3 068 023,00 zł
2223 Kościan 4 287 557,00 zł
2224 Krzywiń 797 044,00 zł
2225 Śmigiel 937 332,00 zł

powiat krotoszyński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2226 Sulmierzyce (gmina miejska) 500 000,00 zł
2227 Kobylin 500 000,00 zł
2228 Koźmin Wielkopolski 1 019 729,00 zł
2229 Krotoszyn 2 040 122,00 zł
2230 Rozdrażew 500 000,00 zł
2231 Zduny 1 509 789,00 zł

powiat leszczyński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2232 Krzemieniewo 1 415 531,00 zł
2233 Lipno 1 013 287,00 zł
2234 Osieczna 1 735 074,00 zł
2235 Rydzyna 719 822,00 zł
2236 Święciechowa 1 517 623,00 zł
2237 Wijewo 592 754,00 zł
2238 Włoszakowice 509 472,00 zł

powiat międzychodzki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2239 Chrzypsko Wielkie 500 000,00 zł
2240 Kwilcz 564 737,00 zł
2241 Międzychód 2 579 918,00 zł
2242 Sieraków 1 106 783,00 zł

powiat nowotomyski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2243 Kuślin 506 281,00 zł
2244 Lwówek 1 412 862,00 zł
2245 Miedzichowo 500 000,00 zł
2246 Nowy Tomyśl 3 489 695,00 zł
2247 Opalenica 1 371 956,00 zł
2248 Zbąszyń 2 432 266,00 zł

powiat obornicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2249 Oborniki 1 794 449,00 zł
2250 Rogoźno 524 936,00 zł
2251 Ryczywół 500 000,00 zł

powiat ostrowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2252 Ostrów Wielkopolski (gmina miejska) 6 921 862,00 zł
2253 Nowe Skalmierzyce 1 171 157,00 zł
2254 Odolanów 1 585 782,00 zł
2255 Ostrów Wielkopolski 2 024 702,00 zł
2256 Przygodzice 952 235,00 zł
2257 Raszków 1 219 484,00 zł
2258 Sieroszewice 500 000,00 zł
2259 Sośnie 1 238 355,00 zł

powiat ostrzeszowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2260 Czajków 500 256,00 zł
2261 Doruchów 500 000,00 zł
2262 Grabów Nad Prosną 500 000,00 zł
2263 Kobyla Góra 1 211 287,00 zł
2264 Kraszewice 500 000,00 zł
2265 Mikstat 500 000,00 zł
2266 Ostrzeszów 583 907,00 zł

powiat pilski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2267 Piła (gmina miejska) 6 536 935,00 zł
2268 Białośliwie 500 000,00 zł
2269 Kaczory 684 931,00 zł
2270 Łobżenica 1 139 425,00 zł
2271 Miasteczko Krajeńskie 500 000,00 zł
2272 Szydłowo 1 896 533,00 zł
2273 Ujście 500 000,00 zł
2274 Wyrzysk 500 000,00 zł
2275 Wysoka 500 000,00 zł

powiat pleszewski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2276 Chocz 1 051 098,00 zł
2277 Czermin 548 482,00 zł
2278 Dobrzyca 583 852,00 zł
2279 Gizałki 809 542,00 zł
2280 Gołuchów 1 691 433,00 zł
2281 Pleszew 4 233 641,00 zł

powiat poznański

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2282 Luboń (gmina miejska) 2 995 697,00 zł
2283 Puszczykowo (gmina miejska) 1 680 923,00 zł
2284 Buk 1 609 961,00 zł
2285 Czerwonak 4 757 122,00 zł
2286 Dopiewo 3 782 463,00 zł
2287 Kleszczewo 2 103 427,00 zł
2288 Komorniki 3 799 294,00 zł
2289 Kostrzyn 3 803 812,00 zł
2290 Kórnik 3 868 277,00 zł
2291 Mosina 6 226 864,00 zł
2292 Murowana Goślina 1 230 172,00 zł
2293 Pobiedziska 1 204 286,00 zł
2294 Rokietnica 2 316 165,00 zł
2295 Stęszew 2 033 447,00 zł
2296 Suchy Las 3 328 206,00 zł
2297 Swarzędz 6 276 692,00 zł
2298 Tarnowo Podgórne 3 870 202,00 zł

powiat rawicki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2299 Bojanowo 500 000,00 zł
2300 Jutrosin 867 768,00 zł
2301 Miejska Górka 573 413,00 zł
2302 Pakosław 500 000,00 zł
2303 Rawicz 4 813 649,00 zł

powiat słupecki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2304 Słupca (gmina miejska) 719 023,00 zł
2305 Lądek 714 567,00 zł
2306 Orchowo 500 000,00 zł
2307 Ostrowite 572 502,00 zł
2308 Powidz 500 000,00 zł
2309 Słupca 500 000,00 zł
2310 Strzałkowo 500 000,00 zł
2311 Zagórów 796 731,00 zł

powiat szamotulski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2312 Obrzycko (gmina miejska) 500 000,00 zł
2313 Duszniki 500 000,00 zł
2314 Kaźmierz 500 000,00 zł
2315 Obrzycko 755 761,00 zł
2316 Ostroróg 500 000,00 zł
2317 Pniewy 1 918 841,00 zł
2318 Szamotuły 2 240 506,00 zł
2319 Wronki 2 685 449,00 zł

powiat średzki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2320 Dominowo 500 000,00 zł
2321 Krzykosy 2 515 431,00 zł
2322 Nowe Miasto N. Wartą 1 209 081,00 zł
2323 Środa Wielkopolska 3 000 184,00 zł
2324 Zaniemyśl 647 024,00 zł

powiat śremski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2325 Brodnica 500 000,00 zł
2326 Dolsk 500 000,00 zł
2327 Książ Wielkopolski 1 296 088,00 zł
2328 Śrem 3 065 230,00 zł

powiat turecki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2329 Turek (gmina miejska) 1 129 869,00 zł
2330 Brudzew 500 000,00 zł
2331 Dobra 550 050,00 zł
2332 Kawęczyn 859 806,00 zł
2333 Malanów 1 031 036,00 zł
2334 Przykona 500 000,00 zł
2335 Tuliszków 941 473,00 zł
2336 Turek 500 000,00 zł
2337 Władysławów 500 000,00 zł

powiat wągrowiecki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2338 Wągrowiec (gmina miejska) 1 164 094,00 zł
2339 Damasławek 500 000,00 zł
2340 Gołańcz 710 714,00 zł
2341 Mieścisko 710 078,00 zł
2342 Skoki 673 217,00 zł
2343 Wapno 500 000,00 zł
2344 Wągrowiec 2 166 682,00 zł

powiat wolsztyński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2345 Przemęt 500 000,00 zł
2346 Siedlec 615 422,00 zł
2347 Wolsztyn 2 864 244,00 zł

powiat wrzesiński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2348 Kołaczkowo 1 095 424,00 zł
2349 Miłosław 500 000,00 zł
2350 Nekla 500 000,00 zł
2351 Pyzdry 606 046,00 zł
2352 Września 12 142 079,00 zł

powiat złotowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2353 Złotów (gmina miejska) 1 680 001,00 zł
2354 Jastrowie 564 080,00 zł
2355 Krajenka 500 000,00 zł
2356 Lipka 500 000,00 zł
2357 Okonek 500 000,00 zł
2358 Tarnówka 500 000,00 zł
2359 Zakrzewo 518 281,00 zł
2360 Złotów 962 151,00 zł

powiat m. Kalisz

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2361 Kalisz 8 239 254,00 zł

powiat m. Konin

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2362 Konin 10 139 971,00 zł

powiat m. Leszno

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2363 Leszno 9 900 611,00 zł

powiat m. Poznań

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2364 Poznań 93 500 000,00 zł

województwo zachodniopomorskie powiat białogardzki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2365 Białogard (gmina miejska) 2 430 666,00 zł
2366 Białogard 833 482,00 zł
2367 Karlino 500 000,00 zł
2368 Tychowo 647 938,00 zł

powiat choszczeński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2369 Bierzwnik 500 000,00 zł
2370 Choszczno 904 232,00 zł
2371 Drawno 530 608,00 zł
2372 Krzęcin 500 000,00 zł
2373 Pełczyce 1 983 399,00 zł
2374 Ręcz 500 000,00 zł

powiat drawski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2375 Czaplinek 500 000,00 zł
2376 Drawsko Pomorskie 1 415 821,00 zł
2377 Kalisz Pomorski 500 000,00 zł
2378 Wierzchowo 930 548,00 zł
2379 Złocieniec 772 689,00 zł

powiat goleniowski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2380 Goleniów 5 790 480,00 zł
2381 Maszewo 500 000,00 zł
2382 Nowogard 1 431 660,00 zł
2383 Osina 500 000,00 zł
2384 Przybiernów 500 000,00 zł
2385 Stepnica 1 033 869,00 zł

powiat gryficki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2386 Brojce 500 000,00 zł
2387 Gryfice 1 991 352,00 zł
2388 Kamice 500 000,00 zł
2389 Płoty 772 936,00 zł
2390 Rewal 500 000,00 zł
2391 Trzebiatów 957 919,00 zł

powiat gryfiński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2392 Banie 708 398,00 zł
2393 Cedynia 723 526,00 zł
2394 Choina 1 014 887,00 zł
2395 Gryfino 5 468 058,00 zł
2396 Mieszkowice 1 152 064,00 zł
2397 Moryń 1 191 838,00 zł
2398 Stare Czarnowo 500 000,00 zł
2399 Trzcińsko-Zdrój 500 000,00 zł
2400 Widuchowa 500 000,00 zł

powiat kamieński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2401 Dziwnów 931 672,00 zł
2402 Golczewo 1 184 848,00 zł
2403 Kamień Pomorski 714 059,00 zł
2404 Międzyzdroje 1 756 930,00 zł
2405 Świerzno 710 343,00 zł
2406 Wolin 1 484 692,00 zł

powiat kołobrzeski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2407 Kołobrzeg (gmina miejska) 8 845 991,00 zł
2408 Dygowo 500 000,00 zł
2409 Gościno 867 644,00 zł
2410 Kołobrzeg 1 901 087,00 zł
2411 Rymań 500 000,00 zł
2412 Siemyśl 500 000,00 zł
2413 Ustronie Morskie 500 000,00 zł

powiat koszaliński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2414 Będzino 1 123 031,00 zł
2415 Biesiekierz 1 098 210,00 zł
2416 Bobolice 842 352,00 zł
2417 Manowo 500 000,00 zł
2418 Mielno 754 276,00 zł
2419 Polanów 500 000,00 zł
2420 Sianów 2 745 612,00 zł
2421 Świeszyno 1 296 390,00 zł

powiat myśliborski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2422 Barlinek 3 948 696,00 zł
2423 Boleszkowice 595 894,00 zł
2424 Dębno 3 213 737,00 zł
2425 Myślibórz 2 811 481,00 zł
2426 Nowogródek Pomorski 528 567,00 zł

powiat policki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2427 Dobra (Szczecińska) 5 523 689,00 zł
2428 Kołbaskowo 2 705 191,00 zł
2429 Nowe Warpno 500 000,00 zł
2430 Police 2 919 626,00 zł

powiat pyrzycki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2431 Bielice 500 000,00 zł
2432 Kozielice 500 000,00 zł
2433 Lipiany 629 178,00 zł
2434 Przelewice 500 000,00 zł
2435 Pyrzyce 1 262 758,00 zł
2436 Warnice 500 000,00 zł

powiat sławieński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2437 Darłowo (gmina miejska) 961 788,00 zł
2438 Sławno (gmina miejska) 834 709,00 zł
2439 Darłowo 1 560 008,00 zł
2440 Malechowo 500 000,00 zł
2441 Postomino 1 764 310,00 zł
2442 Sławno 2 120 923,00 zł

powiat stargardzki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2443 Stargard (gmina miejska) 5 970 608,00 zł
2444 Chociwel 808 863,00 zł
2445 Dobrzany 864 904,00 zł
2446 Dolice 1 134 068,00 zł
2447 Ińsko 500 000,00 zł
2448 Kobylanka 681 973,00 zł
2449 Marianowo 500 000,00 zł
2450 Stara Dąbrowa 500 000,00 zł
2451 Stargard 1 957 510,00 zł
2452 Suchań 500 000,00 zł

powiat szczecinecki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2453 Szczecinek (gmina miejska) 3 452 278,00 zł
2454 Barwice 500 000,00 zł
2455 Biały Bór 500 000,00 zł
2456 Borne Sulinowo 779 525,00 zł
2457 Grzmiąca 500 000,00 zł
2458 Szczecinek 792 599,00 zł

powiat świdwiński

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2459 Świdwin (gmina miejska) 685 785,00 zł
2460 Brzeżno 500 000,00 zł
2461 Połczyn-Zdrój 671 810,00 zł
2462 Rąbino 500 000,00 zł
2463 Sławoborze 500 000,00 zł
2464 Świdwin 500 000,00 zł

powiat wałecki

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2465 Wałcz (gmina miejska) 1 670 116,00 zł
2466 Człopa 642 670,00 zł
2467 Mirosławiec 574 555,00 zł
2468 Tuczno 500 000,00 zł
2469 Wałcz 987 027,00 zł

powiat łobeski

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2470 Dobra 500 000,00 zł
2471 Łobez 1 986 011,00 zł
2472 Radowo Małe 500 000,00 zł
2473 Resko 1 323 680,00 zł
2474 Węgorzyno 1 651 880,00 zł

powiat m. Koszalin

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2475 Koszalin 8 119 864,00 zł

powiat m. Szczecin

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2476 Szczecin 93 500 000,00 zł

powiat m. Świnoujście

Lp. Nazwa gminy Maksymalna kwota wsparcia
2477 Świnoujście 21 002 107,00 zł

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Maksymalny poziom wsparcia dla powiatów bez miast na prawach powiatu województwo dolnośląskie

Lp. Powiat Maksymalna kwota wsparcia
1 bolesławiecki 3 223 450,00 zł
2 dzierżoniowski 1 075 087,00 zł
3 głogowski 682 271,00 zł
4 górowski 657 153,00 zł
5 jaworski 694 589,00 zł
6 jeleniogórski 1 038 837,00 zł
7 kamiennogórski 500 000,00 zł
8 kłodzki 1 791 920,00 zł
9 legnicki 1 958 813,00 zł
10 lubański 1 612 363,00 zł
11 lubiński 3 349 627,00 zł
12 lwówecki 1 775 789,00 zł
13 milicki 500 000,00 zł
14 oleśnicki 2 495 877,00 zł
15 oławski 2 059 360,00 zł
16 polkowicki 1 825 832,00 zł
17 strzeliński 720 228,00 zł
18 średzki 2 706 631,00 zł
19 świdnicki 1 926 024,00 zł
20 trzebnicki 4 177 444,00 zł
21 wałbrzyski 1 226 071,00 zł
22 wołowski 533 433,00 zł
23 wrocławski 7 579 265,00 zł
24 ząbkowicki 500 000,00 zł
25 zgorzelecki 1 036 722,00 zł
26 złotoryjski 793 729,00 zł
województwo kujawsko-pomorskie
Lp. Powiat Maksymalna kwota wsparcia
27 aleksandrowski 1 472 626,00 zł
28 brodnicki 4 676 026,00 zł
29 bydgoski 4 323 998,00 zł
30 chełmiński 5 094 521,00 zł
31 golubsko-dobrzyński 2 476 386,00 zł
32 grudziądzki 3 283 420,00 zł
33 inowrocławski 3 039 734,00 zł
34 lipnowski 1 302 819,00 zł
35 mogileński 576 281,00 zł
36 nakielski 2 725 524,00 zł
37 radziejowski 789 316,00 zł
38 rypiński 1 648 955,00 zł
39 sępoleński 500 000,00 zł
40 świecki 5 015 488,00 zł
41 toruński 8 467 135,00 zł
42 tucholski 1 482 106,00 zł
43 wąbrzeski 1 362 555,00 zł
44 włocławski 5 891 168,00 zł
45 żniński 2 342 938,00 zł

województwo lubelskie

Lp. Powiat Maksymalna kwota wsparcia
46 bialski 7 042 208,00 zł
47 biłgorajski 5 575 561,00 zł
48 chełmski 8 165 339,00 zł
49 hrubieszowski 2 496 344,00 zł
50 janowski 3 956 694,00 zł
51 krasnostawski 3 939 738,00 zł
52 kraśnicki 5 076 702,00 zł
53 lubartowski 5 682 173,00 zł
54 lubelski 13 929 051,00 zł
55 łęczyński 2 716 293,00 zł
56 łukowski 7 641 841,00 zł
57 opolski 5 275 439,00 zł
58 parczewski 3 114 149,00 zł
59 puławski 4 388 559,00 zł
60 radzyński 4 582 751,00 zł
61 rycki 4 060 404,00 zł
62 świdnicki 3 794 605,00 zł
63 tomaszowski 3 537 551,00 zł
64 włodawski 2 008 701,00 zł
65 zamojski 5 614 493,00 zł

województwo lubuskie

Lp. Powiat Maksymalna kwota wsparcia
66 gorzowski 4 460 302,00 zł
67 krośnieński 1 182 414,00 zł
68 międzyrzecki 3 256 891,00 zł
69 nowosolski 3 284 398,00 zł
70 słubicki 678 148,00 zł
71 strzelecko-drezdenecki 692 334,00 zł
72 sulęciński 597 739,00 zł
73 świebodziński 1 029 562,00 zł
74 zielonogórski 950 370,00 zł
75 żagański 2 033 723,00 zł
76 żarski 1 582 942,00 zł
77 wschowski 999 915,00 zł

województwo łódzkie

Lp. Powiat Maksymalna kwota wsparcia
78 bełchatowski 2 001 566,00 zł
79 kutnowski 1 070 324,00 zł
80 łaski 1 591 681,00 zł
81 łęczycki 500 000,00 zł
82 łowicki 1 886 406,00 zł
83 łódzki wschodni 2 120 726,00 zł
84 opoczyński 3 752 593,00 zł
85 pabianicki 1 589 893,00 zł
86 pąjęczański 533 915,00 zł
87 piotrkowski 2 871 229,00 zł
88 poddębicki 500 000,00 zł
89 radomszczański 937 322,00 zł
90 rawski 500 000,00 zł
91 sieradzki 3 373 876,00 zł
92 skierniewicki 945 180,00 zł
93 tomaszowski 7 251 465,00 zł
94 wieluński 1 556 123,00 zł
95 wieruszowski 2 252 974,00 zł
96 zduńskowolski 1 150 515,00 zł
97 zgierski 2 380 263,00 zł
98 brzeziński 500 000,00 zł

województwo małopolskie

Lp. Powiat Maksymalna kwota wsparcia
99 bocheński 6 005 210,00 zł
100 brzeski 2 118 603,00 zł
101 chrzanowski 1 642 904,00 zł
102 dąbrowski 2 236 934,00 zł
103 gorlicki 4 458 052,00 zł
104 krakowski 16 350 415,00 zł
105 limanowski 4 977 020,00 zł
106 miechowski 3 204 824,00 zł
107 myślenicki 4 141 673,00 zł
108 nowosądecki 6 583 076,00 zł
109 nowotarski 10 856 459,00 zł
110 olkuski 4 143 905,00 zł
111 oświęcimski 6 679 295,00 zł
112 proszowicki 1 924 362,00 zł
113 suski 4 756 693,00 zł
114 tarnowski 7 223 358,00 zł
115 tatrzański 2 809 946,00 zł
116 wadowicki 8 166 835,00 zł
117 wielicki 6 106 751,00 zł

województwo mazowieckie

Lp. Powiat Maksymalna kwota wsparcia
118 białobrzeski 727 119,00 zł
119 ciechanowski 1 138 135,00 zł
120 garwoliński 2 078 279,00 zł
121 gostyniński 500 000,00 zł
122 grodziski 2 458 057,00 zł
123 grójecki 2 426 993,00 zł
124 kozienicki 978 773,00 zł
125 legionowski 3 101 150,00 zł
126 lipski 1 285 637,00 zł
127 łosicki 500 000,00 zł
128 makowski 1 815 280,00 zł
129 miński 3 395 218,00 zł
130 mławski 3 054 838,00 zł
131 nowodworski 1 227 574,00 zł
132 ostrołęcki 13 677 935,00 zł
133 ostrowski 3 667 127,00 zł
134 otwocki 5 386 604,00 zł
135 piaseczyński 7 355 125,00 zł
136 płocki 4 166 682,00 zł
137 płoński 1 628 619,00 zł
138 pruszkowski 7 289 072,00 zł
139 przasnyski 6 747 453,00 zł
140 przysuski 1 511 298,00 zł
141 pułtuski 1 219 215,00 zł
142 radomski 11 102 349,00 zł
143 siedlecki 4 032 905,00 zł
144 sierpecki 2 089 362,00 zł
145 sochaczewski 3 844 491,00 zł
146 sokołowski 4 551 364,00 zł
147 szydłowiecki 1 929 583,00 zł
148 warszawski zachodni 6 040 239,00 zł
149 węgrowski 3 477 848,00 zł
150 wołomiński 13 559 718,00 zł
151 wyszkowski 1 092 958,00 zł
152 zwoleński 1 457 746,00 zł
153 żuromiński 1 685 930,00 zł
154 żyrardowski 2 409 042,00 zł

województwo opolskie

Lp. Powiat Maksymalna kwota wsparcia
155 brzeski 1 147 512,00 zł
156 głubczycki 638 674,00 zł
157 kędzierzyńsko-kozielski 3 345 376,00 zł
158 kluczborski 500 000,00 zł
159 krapkowicki 1 258 360,00 zł
160 namysłowski 623 897,00 zł
161 nyski 7 454 278,00 zł
162 oleski 1 067 920,00 zł
163 opolski 3 960 315,00 zł
164 prudnicki 3 219 941,00 zł
165 strzelecki 2 626 922,00 zł

województwo podkarpackie

Lp. Powiat Maksymalna kwota wsparcia
166 bieszczadzki 1 582 170,00 zł
167 brzozowski 1 928 970,00 zł
168 dębicki 2 092 688,00 zł
169 jarosławski 2 533 279,00 zł
170 jasielski 3 878 576,00 zł
171 kolbuszowski 1 166 741,00 zł
172 krośnieński 2 681 048,00 zł
173 leżajski 3 321 702,00 zł
174 lubaczowski 500 000,00 zł
175 łańcucki 3 913 496,00 zł
176 mielecki 4 832 974,00 zł
177 niżański 4 969 399,00 zł
178 przemyski 3 021 175,00 zł
179 przeworski 4 429 348,00 zł
180 ropczycko-sędziszowski 816 089,00 zł
181 rzeszowski 12 292 734,00 zł
182 sanocki 2 032 276,00 zł
183 stalowowolski 2 415 576,00 zł
184 strzyżowski 1 136 492,00 zł
185 tarnobrzeski 541 688,00 zł
186 leski 716 193,00 zł

województwo podlaskie

Lp. Powiat Maksymalna kwota wsparcia
187 augustowski 2 211 446,00 zł
188 białostocki 11 305 331,00 zł
189 bielski 2 499 469,00 zł
190 grajewski 1 649 784,00 zł
191 hąjnowski 2 146 823,00 zł
192 kolneński 1 929 780,00 zł
193 łomżyński 2 256 384,00 zł
194 moniecki 2 716 920,00 zł
195 sejneński 1 176 155,00 zł
196 siemiatycki 1 746 635,00 zł
197 sokolski 5 911 288,00 zł
198 suwalski 1 819 882,00 zł
199 wysokomazowiecki 4 991 962,00 zł
200 zambrowski 1 009 721,00 zł

województwo pomorskie

Lp. Powiat Maksymalna kwota wsparcia
201 bytowski 2 788 623,00 zł
202 chojnicki 3 261 639,00 zł
203 człuchowski 1 913 287,00 zł
204 gdański 6 153 498,00 zł
205 kartuski 3 040 243,00 zł
206 kościerski 1 422 393,00 zł
207 kwidzyński 1 027 347,00 zł
208 lęborski 1 561 032,00 zł
209 malborski 1 371 000,00 zł
210 nowodworski 873 123,00 zł
211 pucki 1 569 052,00 zł
212 słupski 5 803 518,00 zł
213 starogardzki 5 942 190,00 zł
214 tczewski 4 080 130,00 zł
215 wejherowski 5 302 868,00 zł
216 sztumski 1 313 779,00 zł

województwo śląskie

Lp. Powiat Maksymalna kwota wsparcia
217 będziński 8 566 209,00 zł
218 bielski 9 247 071,00 zł
219 cieszyński 6 631 311,00 zł
220 częstochowski 7 114 188,00 zł
221 gliwicki 4 796 625,00 zł
222 kłobucki 3 214 651,00 zł
223 lubliniecki 1 433 269,00 zł
224 mikołowski 4 603 196,00 zł
225 myszkowski 5 690 614,00 zł
226 pszczyński 2 884 587,00 zł
227 raciborski 3 974 675,00 zł
228 rybnicki 1 447 235,00 zł
229 tarnogórski 5 934 942,00 zł
230 bieruńsko-lędziński 2 137 444,00 zł
231 wodzisławski 7 288 282,00 zł
232 zawierciański 3 936 100,00 zł
233 żywiecki 6 267 234,00 zł

województwo świętokrzyskie

Lp. Powiat Maksymalna kwota wsparcia
234 buski 2 467 304,00 zł
235 jędrzejowski 5 064 308,00 zł
236 kazimierski 2 179 450,00 zł
237 kielecki 9 601 968,00 zł
238 konecki 2 374 482,00 zł
239 opatowski 956 627,00 zł
240 ostrowiecki 2 717 068,00 zł
241 pińczowski 1 817 021,00 zł
242 sandomierski 1 640 117,00 zł
243 skarżyski 1 672 232,00 zł
244 starachowicki 2 480 026,00 zł
245 staszowski 2 501 999,00 zł
246 włoszczowski 2 060 083,00 zł

województwo warmińsko-mazurskie

Lp. Powiat Maksymalna kwota wsparcia
247 bartoszycki 2 429 926,00 zł
248 braniewski 1 143 130,00 zł
249 działdowski 4 624 006,00 zł
250 elbląski 2 827 062,00 zł
251 ełcki 2 891 019,00 zł
252 giżycki 2 453 805,00 zł
253 iławski 3 500 019,00 zł
254 kętrzyński 5 051 484,00 zł
255 lidzbarski 1 117 930,00 zł
256 mrągowski 1 005 225,00 zł
257 nidzicki 2 541 592,00 zł
258 nowomiejski 1 610 245,00 zł
259 olecki 1 461 485,00 zł
260 olsztyński 7 896 157,00 zł
261 ostródzki 1 075 092,00 zł
262 piski 2 191 473,00 zł
263 szczycieński 870 797,00 zł
264 gołdapski 1 425 451,00 zł
265 węgorzewski 500 000,00 zł

województwo wielkopolskie

Lp. Powiat Maksymalna kwota wsparcia
266 chodzieski 838 832,00 zł
267 czarnkowsko-trzcianecki 1 764 323,00 zł
268 gnieźnieński 5 204 963,00 zł
269 gostyński 4 510 303,00 zł
270 grodziski 2 231 986,00 zł
271 jarociński 1 425 485,00 zł
272 kaliski 4 388 325,00 zł
273 kępiński 3 908 663,00 zł
274 kolski 3 686 214,00 zł
275 koniński 5 383 324,00 zł
276 kościański 2 536 240,00 zł
277 krotoszyński 3 428 427,00 zł
278 leszczyński 1 700 925,00 zł
279 międzychodzki 1 629 340,00 zł
280 nowotomyski 2 184 209,00 zł
281 obornicki 3 121 215,00 zł
282 ostrowski 4 012 751,00 zł
283 ostrzeszowski 500 000,00 zł
284 pilski 4 174 096,00 zł
285 pleszewski 1 597 957,00 zł
286 poznański 20 000 000,00 zł
287 rawicki 513 296,00 zł
288 słupecki 5 611 479,00 zł
289 szamotulski 500 000,00 zł
290 średzki 3 839 944,00 zł
291 śremski 719 233,00 zł
292 turecki 2 479 993,00 zł
293 wągrowiecki 1 856 263,00 zł
294 wolsztyński 4 524 237,00 zł
295 wrzesiński 3 438 194,00 zł
296 złotowski 2 418 879,00 zł

województwo zachodniopomorskie

Lp. Powiat Maksymalna kwota wsparcia
297 białogardzki 500 000,00 zł
298 choszczeński 1 501 043,00 zł
299 drawski 2 073 610,00 zł
300 goleniowski 4 185 507,00 zł
301 gryficki 1 355 013,00 zł
302 gryfiński 3 507 284,00 zł
303 kamieński 1 715 146,00 zł
304 kołobrzeski 1 763 300,00 zł
305 koszaliński 3 538 756,00 zł
306 myśliborski 3 203 015,00 zł
307 policki 5 477 925,00 zł
308 pyrzycki 578 755,00 zł
309 sławieński 1 219 666,00 zł
310 stargardzki 3 134 278,00 zł
311 szczecinecki 2 696 999,00 zł
312 świdwiński 1 489 772,00 zł
313 wałecki 2 725 541,00 zł
314 łobeski 1 436 928,00 zł

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów

ZAŁĄCZNIK Nr  3a 

WZÓR
gmina

................................................................................

................................................................................

................................................................................

(nazwa gminy)

................................................................................

(kod TERYT)

Wniosek

o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

Wojewoda

.......................................

(nazwa wojewody)

1. Kwota wnioskowanych środków:
2. Numer konta:
3. Przedmiot i krótki opis inwestycji: (maks. 500 znaków)
4. Planowane miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji:
5. Szacowany koszt inwestycji: (w złotych)
6. Relacja kosztu z pkt 5 do planowanych dochodów ogółem gminy w roku rozpoczęcia realizacji:
7. Czy inwestycja była zainicjowana przez mieszkańców gminy, sołtysów, rady sołeckie, zarząd osiedla/dzielnicy, innego przedstawiciela lokalnej społeczności, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne? (tak/nie - wskazać przez kogo)
8. Uzasadnienie:
a) zrównoważony rozwój (maks. 500 znaków)
b) kompleksowość1) (w formie wskaźnikowej)
c) ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko2) (w formie wskaźnikowej)
d) udział liczby mieszkańców gminy, na który inwestycja wywiera pozytywny wpływ
udział (%) uzasadnienie (maks. 500 znaków)
e) spodziewany efekt planowanej inwestycji3) (w formie wskaźnikowej)
f) wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ (max. 500 znaków)
g) zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

(max. 500 znaków)

________

1) Przykładowe wskaźniki kompleksowości:

1) zawarcie w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej gmin zwiększonych wydatków ze środków budżetowych na transport publiczny;

2) w przypadku budownictwa komunalnego: zapisanie w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej gmin zwiększonych wydatków ze środków budżetowych na budowę równoważnej liczby mieszkań w okresie trzech lat;

3) w przypadku infrastruktury rowerowej: długość dróg/ciągów rowerowych w promieniu 2 km od każdej z końcówek zrealizowanej/nych inwestycji w zakresie dróg rowerowych, czy zrealizowano miejsca postojowe dla rowerów powiązanych z realizowaną drogą rowerową i w jakiej liczbie;

4) doświetlenie określonej liczby i udziału przejść dla pieszych;

5) w przypadku budowy hal sportowych, budowy i rozbudowy szkół i przedszkoli - zapewnienie dostępności do tych obiektów w odległości mniejszej niż 1000 m lub 20 min. dojazdu komunikacją zbiorową;

6) w przypadku realizacji zakładów przetwarzania odpadów: realizacja Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów na terenie każdej miejscowości.

2) Przykładowe wskaźniki w zakresie ograniczenia emisyjności i ingerencji w środowisko:

1) w przypadku budownictwa komunalnego: dostosowanie budynku/ów do norm dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, czy zastosowano dodatkowe nieemisyjne źródła ciepła, czy zastosowano panele fotowoltaiczne i o jakiej mocy;

2) w przypadku infrastruktury rowerowej: liczba kilometrów nowych dróg rowerowych przypadających na 10 tys. mieszkańców;

3) w przypadku instalacji nowych latarni: czy zainstalowano panele fotowoltaiczne, jaka jest ich moc oraz pokrycie zapotrzebowania nowych latarni;

4) w przypadku zakładów przetwarzania odpadów - czy zmniejszono składowanie odpadów i o ile.

3) Przykładowe wskaźniki w zakresie spodziewanego efektu inwestycji:

1) w przypadku budownictwa komunalnego - wzrost odsetka liczby osób, które mieszkają w zasobie komunalnym;

2) w przypadku inwestycji rowerowych długość mających być zrealizowanych ciągów rowerowych w stosunku do zakontraktowanych do realizacji na obszarze gminy w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku długości dróg samochodowych;

3) zmniejszenie zapotrzebowania na energię na oświetlenie ulic i o ile procent;

4) w przypadku budowy szkoły: wzrost wydatków gminy w budżecie na jednego ucznia;

5) w przypadku zakładów przetwarzania odpadów - czy zmniejszono składowanie odpadów i o ile.

Klasyfikacja budżetowa wydatków na planowaną inwestycję Udział wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wartości planowanej inwestycji

(%)

dział rozdział
1 2 3

Gmina ...................................................................................... (nazwa jst) zobowiązuje się do:

1)
przeznaczenia całości otrzymanych środków na wydatki majątkowe objęte wnioskiem, a w przypadku zmiany zakresu kosztu lub przedmiotu wydatku majątkowego poinformowania o tym Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem wojewody w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany;
2)
przeznaczenia niewykorzystanych środków na wydatki majątkowe;
3)
przeznaczenia całości odsetek od otrzymanych środków, zgromadzonych na rachunku bankowym lub lokacie, na wydatki majątkowe;
4)
przeznaczenia całości ewentualnej kary umownej, uiszczonej przez wykonawcę realizującego inwestycję dotyczącą wydatku majątkowego objętego wnioskiem, na wydatki majątkowe;
5)
przedkładania do właściwego wojewody w formie elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą, rocznych informacji o wykorzystaniu środków, na określonym w uchwale Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego wzorze, według stanu na koniec roku, w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu, za który sporządzana jest informacja, oraz 60 dni od dnia zakończenia wydatkowania przekazanych środków;
6)
umieszczenia na przedmiocie inwestycji, w momencie jej rozpoczęcia, tabliczki z logo, zgodnie ze wzorem określonym w uchwale Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, z informacją o pochodzeniu środków oraz zamieszczenia informacji o otrzymanych środkach na stronie internetowej urzędu gminy.
............................................................................................ ...........................................................................................
(skarbnik) (wójt/burmistrz/prezydent)
............................................................................................ ...........................................................................................
(data, miejscowość, podpis) (data, miejscowość, podpis)
Opinia kierownika właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

(wypełnia kierownik właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa)

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego/informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego składana po zakończeniu realizacji inwestycji

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR I ZASADY UMIESZCZANIA LOGO

1.
Inwestycja finansowana lub dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19, zwanego dalej "Funduszem", jest oznaczona logo.
2.
Wzór logo.

wzór

a)
w polu "DOFINANSOWANIE" zamieszcza się odpowiednią kwotę finansowania lub dofinansowania ze środków Funduszu,
b)
w polu "CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI" zamieszcza się odpowiednią kwotę, stanowiącą wartość inwestycji.
3.
Logo zamieszcza się na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej urzędu jednostki samorządu terytorialnego, zwanej dalej "jednostką", która otrzymała środki z Funduszu.
4.
Na tablicy informacyjnej nie zamieszcza się innych niż logo znaków graficznych ani treści.
5.
Minimalny rozmiar logo umieszczonego na tablicy informacyjnej to 80 cm x 120 cm. Logo powinno wypełniać całą powierzchnię tablicy informacyjnej.
6.
Logo zamieszczone na tablicy informacyjnej powinno być widoczne i czytelne dla odbiorców.
7.
Tablicę informacyjną należy umieścić w momencie rozpoczęcia inwestycji. Jeżeli inwestycja rozpoczęła się przed uzyskaniem finansowania lub dofinansowania, tablicę umieszcza się bezpośrednio po otrzymaniu finansowania lub dofinansowaniu, jednak nie później niż dwa tygodnie od tej daty.
8.
Tablicę informacyjną należy umieścić na przedmiocie inwestycji lub w jej pobliżu, w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym.
9.
Jeśli prowadzone są prace budowalne w kilku lokalizacjach, należy ustawić tablice w każdej z tych lokalizacji.
10.
W przypadku inwestycji liniowych należy umieścić przynajmniej dwie tablice informacyjne na odcinku początkowym i końcowym.
11.
Tablica informacyjna powinna być wyeksponowana przez pięć lat od dnia otrzymania środków z Funduszu.
12.
Jednostka powinna dbać o stan techniczny tablicy informacyjnej, a uszkodzoną lub nieczytelną tablicę wymienić lub odnowić.
13.
Logo na stronie internetowej urzędu jednostki zamieszcza się w zakładce lub podstronie przeznaczonej specjalnie dla projektów realizowanych ze środków budżetu państwa lub ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dostęp do tej zakładki lub podstrony powinien być możliwy ze strony głównej serwisu i odpowiednio wyeksponowany.

ZAŁĄCZNIK Nr  7 

WYKAZ GMIN OBJĘTYCH WSPARCIEM ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 2 W UST. 1 PKT 5 UCHWAŁY

Lp. Kod

terytorialny

Nazwa urzędu Miejscowość Województwo Powiat
1 0202011 Urząd Miejski w Bielawie Bielawa dolnośląskie dzierżoniowski
2 0202021 Urząd Miasta Dzierżoniów Dzierżoniów dolnośląskie dzierżoniowski
3 0202052 Urząd Gminy Dzierżoniów Dzierżoniów dolnośląskie dzierżoniowski
4 0202062 Urząd Gminy Łagiewniki Łagiewniki dolnośląskie dzierżoniowski
5 0202033 Urząd Miejski w Pieszycach Pieszyce dolnośląskie dzierżoniowski
6 0205023 Urząd Miejski w Bolkowie Bolków dolnośląskie jaworski
7 0205052 Urząd Gminy Paszowice Paszowice dolnośląskie jaworski
8 0206052 Urząd Gminy Janowice Wielkie Janowice Wielkie dolnośląskie jeleniogórski
9 0261011 Urząd Miasta Jelenia Góra Jelenia Góra dolnośląskie jeleniogórski
10 0206062 Urząd Gminy Jeżów Sudecki Jeżów Sudecki dolnośląskie jeleniogórski
11 0206011 Urząd Miejski w Karpaczu Karpacz dolnośląskie jeleniogórski
12 0206021 Urząd Miejski Kowary Kowary dolnośląskie jeleniogórski
13 0206072 Urząd Gminy Mysłakowice Mysłakowice dolnośląskie jeleniogórski
14 0206031 Urząd Miasta Piechowice Piechowice dolnośląskie jeleniogórski
15 0206082 Urząd Gminy Podgórzyn Podgórzyn dolnośląskie jeleniogórski
16 0206092 Urząd Gminy Stara Kamienica Stara Kamienica dolnośląskie jeleniogórski
17 0206041 Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie Szklarska Poręba dolnośląskie jeleniogórski
18 0207011 Urząd Miasta Kamienna Góra Kamienna Góra dolnośląskie kamiennogórski
19 0207022 Urząd Gminy Kamienna Góra Kamienna Góra dolnośląskie kamiennogórski
20 0207033 Urząd Miasta Lubawka Lubawka dolnośląskie kamiennogórski
21 0207042 Urząd Gminy Marciszów Marciszów dolnośląskie kamiennogórski
22 0208063 Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Bystrzyca Kłodzka dolnośląskie kłodzki
23 0208011 Urząd Miasta Duszniki-Zdrój Duszniki-Zdrój dolnośląskie kłodzki
24 0208021 Urząd Miasta Kłodzko Kłodzko dolnośląskie kłodzki
25 0208072 Urząd Gminy Kłodzko Kłodzko dolnośląskie kłodzki
26 0208031 Urząd Miasta Kudowa-Zdrój Kudowa-Zdrój dolnośląskie kłodzki
27 0208083 Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju Lądek-Zdrój dolnośląskie kłodzki
28 0208092 Urząd Gminy Lewin Kłodzki Lewin Kłodzki dolnośląskie kłodzki
29 0208103 Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Międzylesie dolnośląskie kłodzki
30 0208041 Urząd Miejski w Nowej Rudzie Nowa Ruda dolnośląskie kłodzki
31 0208112 Urząd Gminy Nowa Ruda Nowa Ruda dolnośląskie kłodzki
32 0208051 Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju Polanica-Zdrój dolnośląskie kłodzki
33 0208123 Urząd Miasta i Gminy Radków Radków dolnośląskie kłodzki
34 0208133 Urząd Miejski w Stroniu Śląskim Stronie Śląskie dolnośląskie kłodzki
35 0208143 Urząd Miasta i Gminy Szczytna Szczytna dolnośląskie kłodzki
36 0210033 Urząd Miejski w Leśnej Leśna dolnośląskie lubański
37 0210021 Urząd Miasta Świeradów-Zdrój Świeradów-Zdrój dolnośląskie lubański
38 0212043 Urząd Miasta i Gminy Mirsk Mirsk dolnośląskie lwówecki
39 0212053 Urząd Miasta i Gminy Wleń Wleń dolnośląskie lwówecki
40 0219011 Urząd Miejski w Świdnicy Świdnica dolnośląskie świdnicki
41 0219072 Urząd Gminy Świdnica Świdnica dolnośląskie świdnicki
42 0221011 Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach Boguszów-Gorce dolnośląskie wałbrzyski
43 0221042 Urząd Gminy Czarny Bór Czarny Bór dolnośląskie wałbrzyski
44 0221053 Urząd Miejski w Głuszycy Głuszyca dolnośląskie wałbrzyski
45 0221021 Urząd Miasta Jedlina-Zdrój Jedlina-Zdrój dolnośląskie wałbrzyski
46 0221063 Urząd Miejski w Mieroszowie Mieroszów dolnośląskie wałbrzyski
47 0221072 Urząd Gminy Stare Bogaczowice Stare Bogaczowice dolnośląskie wałbrzyski
48 0221031 Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju Szczawno-Zdrój dolnośląskie wałbrzyski
49 0221082 Urząd Gminy Walim Walim dolnośląskie wałbrzyski
50 0265011 Urząd Miejski w Wałbrzychu Wałbrzych dolnośląskie wałbrzyski
51 0223073 Urząd Miasta i Gminy Sobótka Sobótka dolnośląskie wrocławski
52 0224013 Urząd Miasta i Gminy w Bardzie Bardo dolnośląskie ząbkowicki
53 0224032 Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki Kamieniec Ząbkowicki dolnośląskie ząbkowicki
54 0224042 Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice dolnośląskie ząbkowicki
55 0224073 Urząd Miejski w Złotym Stoku Złoty Stok dolnośląskie ząbkowicki
56 0226032 Urząd Gminy Pielgrzymka Pielgrzymka dolnośląskie złotoryjski
57 0226043 Urząd Miasta i Gminy Świerzawa Świerzawa dolnośląskie złotoryjski
58 0226011 Urząd Miasta Wojcieszów Wojcieszów dolnośląskie złotoryjski
59 1201042 Urząd Gminy Lipnica Murowana Lipnica Murowana małopolskie bocheński
60 1201082 Urząd Gminy Trzciana Trzciana małopolskie bocheński
61 1201092 Urząd Gminy Żegocina Żegocina małopolskie bocheński
62 1202062 Urząd Gminy Iwkowa Iwkowa małopolskie brzeski
63 1205011 Urząd Miejski w Gorlicach Gorlice małopolskie gorlicki
64 1205042 Urząd Gminy Gorlice Gorlice małopolskie gorlicki
65 1205052 Urząd Gminy Lipinki Lipinki małopolskie gorlicki
66 1205062 Urząd Gminy Łużna Łużna małopolskie gorlicki
67 1205082 Urząd Gminy Ropa Ropa małopolskie gorlicki
68 1205092 Urząd Gminy Sękowa Sękowa małopolskie gorlicki
69 1205102 Urząd Gminy Uście Gorlickie Uście Gorlickie małopolskie gorlicki
70 1207032 Urząd Gminy Dobra Dobra małopolskie limanowski
71 1207042 Urząd Gminy Jodłownik Jodłownik małopolskie limanowski
72 1207052 Urząd Gminy Kamienica Kamienica małopolskie limanowski
73 1207062 Urząd Gminy Laskowa Laskowa małopolskie limanowski
74 1207011 Urząd Miasta Limanowa Limanowa małopolskie limanowski
75 1207072 Urząd Gminy Limanowa Limanowa małopolskie limanowski
76 1207082 Urząd Gminy Łukowica Łukowica małopolskie limanowski
77 1207021 Urząd Miasta Mszany Dolnej Mszana Dolna małopolskie limanowski
78 1207092 Urząd Gminy Mszana Dolna Mszana Dolna małopolskie limanowski
79 1207102 Urząd Gminy Niedźwiedź Niedźwiedź małopolskie limanowski
80 1207112 Urząd Gminy Słopnice Słopnice małopolskie limanowski
81 1207122 Urząd Gminy Tymbark Tymbark małopolskie limanowski
82 1209013 Urząd Gminy i Miasta Dobczyce Dobczyce małopolskie myślenicki
83 1209022 Urząd Gminy Lubień Lubień małopolskie myślenicki
84 1209033 Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach Myślenice małopolskie myślenicki
85 1209042 Urząd Gminy Pcim Pcim małopolskie myślenicki
86 1209052 Urząd Gminy Raciechowice Raciechowice małopolskie myślenicki
87 1209073 Urząd Miejski w Sułkowicach Sułkowice małopolskie myślenicki
88 1209082 Urząd Gminy Tokarnia Tokarnia małopolskie myślenicki
89 1209092 Urząd Gminy Wiśniowa Wiśniowa małopolskie myślenicki
90 1210022 Urząd Gminy Chełmiec Chełmiec małopolskie nowosądecki
91 1210032 Urząd Gminy Gródek Nad Dunajcem Gródek Nad Dunajcem małopolskie nowosądecki
92 1210011 Urząd Miejski w Grybowie Grybów małopolskie nowosądecki
93 1210042 Urząd Gminy Grybów Grybów małopolskie nowosądecki
94 1210052 Urząd Gminy Kamionka Wielka Kamionka Wielka małopolskie nowosądecki
95 1210062 Urząd Gminy Korzenna Korzenna małopolskie nowosądecki
96 1210073 Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju Krynica Zdrój małopolskie nowosądecki
97 1210082 Urząd Gminy Łabowa Łabowa małopolskie nowosądecki
98 1210092 Urząd Gminy Łącko Łącko małopolskie nowosądecki
99 1210102 Urząd Gminy Łososina Dolna Łososina Dolna małopolskie nowosądecki
100 1210113 Urząd Miasta i Gminy w Muszynie Muszyna małopolskie nowosądecki
101 1210122 Urząd Gminy Nawojowa Nawojowa małopolskie nowosądecki
102 1210133 Urząd Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój małopolskie nowosądecki
103 1210142 Urząd Gminy Podegrodzie Podegrodzie małopolskie nowosądecki
104 1210152 Urząd Gminy Rytro Rytro małopolskie nowosądecki
105 1210163 Urząd Miejski w Starym Sączu Stary Sącz małopolskie nowosądecki
106 1211032 Urząd Gminy Czarny Dunajec Czarny Dunajec małopolskie nowotarski
107 1211052 Urząd Gminy Jabłonka Jabłonka małopolskie nowotarski
108 1211062 Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem Krościenko nad Dunajcem małopolskie nowotarski
109 1211072 Urząd Gminy Lipnica Wielka Lipnica Wielka małopolskie nowotarski
110 1211082 Urząd Gminy Łapsze Niżne Łapsze Niżne małopolskie nowotarski
111 1211042 Urząd Gminy Czorsztyn Maniowy małopolskie nowotarski
112 1211011 Urząd Miasta Nowy Targ Nowy Targ małopolskie nowotarski
113 1211092 Urząd Gminy Nowy Targ Nowy Targ małopolskie nowotarski
114 1211102 Urząd Gminy Ochotnica Dolna Ochotnica Dolna małopolskie nowotarski
115 1211112 Urząd Gminy Raba Wyżna Raba Wyżna małopolskie nowotarski
116 1211123 Urząd Miejski w Rabce-Zdroju Rabka Zdrój małopolskie nowotarski
117 1211132 Urząd Gminy Spytkowice Spytkowice małopolskie nowotarski
118 1211142 Urząd Gminy Szaflary Szaflary małopolskie nowotarski
119 1211023 Urząd Miasta i Gminy Szczawnica Szczawnica małopolskie nowotarski
120 1262011 Urząd Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz małopolskie Nowy Sącz
121 1215032 Urząd Gminy Budzów Budzów małopolskie suski
122 1215042 Urząd Gminy Bystra-Sidzina Bystra Podhalańska małopolskie suski
123 1215011 Urząd Miasta Jordanowa Jordanów małopolskie suski
124 1215052 Urząd Gminy Jordanów Jordanów małopolskie suski
125 1215063 Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim Maków Podhalański małopolskie suski
126 1215072 Urząd Gminy Stryszawa Stryszawa małopolskie suski
127 1215021 Urząd Miasta Sucha Beskidzka Sucha Beskidzka małopolskie suski
128 1215082 Urząd Gminy Zawoja Zawoja małopolskie suski
129 1215092 Urząd Gminy Zembrzyce Zembrzyce małopolskie suski
130 1217022 Urząd Gminy Biały Dunajec Biały Dunajec małopolskie tatrzański
131 1217032 Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska Bukowina Tatrzańska małopolskie tatrzański
132 1217042 Urząd Gminy Kościelisko Kościelisko małopolskie tatrzański
133 1217052 Urząd Gminy Poronin Poronin małopolskie tatrzański
134 1217011 Urząd Miasta Zakopane Zakopane małopolskie tatrzański
135 1218013 Urząd Miejski w Andrychowie Andrychów małopolskie wadowicki
136 1218033 Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Kalwaria Zebrzydowska małopolskie wadowicki
137 1218042 Urząd Gminy Lanckorona Lanckorona małopolskie wadowicki
138 1218052 Urząd Gminy Mucharz Mucharz małopolskie wadowicki
139 1218072 Urząd Gminy Stryszów Stryszów małopolskie wadowicki
140 1218093 Urząd Miejski w Wadowicach Wadowice małopolskie wadowicki
141 1602033 Urząd Miejski w Głubczycach Głubczyce opolskie głubczycki
142 1607013 Urząd Miejski w Głuchołazach Głuchołazy opolskie nyski
143 1610043 Urząd Miejski w Prudniku Prudnik opolskie prudnicki
144 1801032 Urząd Gminy Czarna Czarna Górna podkarpackie bieszczadzki
145 1801052 Urząd Gminy Lutowiska Lutowiska podkarpackie bieszczadzki
146 1801083 Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Ustrzyki Dolne podkarpackie bieszczadzki
147 1802032 Urząd Gminy Dydnia Dydnia podkarpackie brzozowski
148 1805032 Urząd Gminy Dębowiec Dębowiec podkarpackie jasielski
149 1805062 Urząd Gminy Krempna Krempna podkarpackie jasielski
150 1805072 Urząd Gminy Nowy Żmigród Nowy Żmigród podkarpackie jasielski
151 1805082 Urząd Gminy Osiek Jasielski Osiek Jasielski podkarpackie jasielski
152 1807023 Urząd Miejski w Dukli Dukla podkarpackie krośnieński
153 1807033 Urząd Miejski w Iwoniczu-Zdroju Iwonicz-Zdrój podkarpackie krośnieński
154 1807102 Urząd Gminy Jaśliska Jaśliska podkarpackie krośnieński
155 1807083 Urząd Miejski w Rymanowie Rymanów podkarpackie krośnieński
156 1821012 Urząd Gminy Baligród Baligród podkarpackie leski
157 1821022 Urząd Gminy Cisna Cisna podkarpackie leski
158 1821033 Urząd Miasta i Gminy Lesko Lesko podkarpackie leski
159 1821042 Urząd Gminy Olszanica Olszanica podkarpackie leski
160 1821052 Urząd Gminy Solina Polańczyk podkarpackie leski
161 1813012 Urząd Gminy Bircza Bircza podkarpackie przemyski
162 1813032 Urząd Gminy Fredropol Fredropol podkarpackie przemyski
163 1817022 Urząd Gminy Besko Besko podkarpackie sanocki
164 1817032 Urząd Gminy Bukowsko Bukowsko podkarpackie sanocki
165 1817042 Urząd Gminy Komańcza Komańcza podkarpackie sanocki
166 1817011 Urząd Miasta Sanok Sanok podkarpackie sanocki
167 1817052 Urząd Gminy Sanok Sanok podkarpackie sanocki
168 1817062 Urząd Gminy Tyrawa Wołoska Tyrawa Wołoska podkarpackie sanocki
169 1817073 Urząd Miasta i Gminy Zagórz Zagórz podkarpackie sanocki
170 1817082 Urząd Gminy Zarszyn Zarszyn podkarpackie sanocki
171 2461011 Urząd Miejski w Bielsku-Białej Bielsko-Biała śląskie bielski
172 2402032 Urząd Gminy Buczkowice Buczkowice śląskie bielski
173 2402052 Urząd Gminy Jasienica Jasienica śląskie bielski
174 2402062 Urząd Gminy Jaworze Jaworze śląskie bielski
175 2402072 Urząd Gminy Kozy Kozy śląskie bielski
176 2402082 Urząd Gminy Porąbka Porąbka śląskie bielski
177 2402011 Urząd Miejski w Szczyrku Szczyrk śląskie bielski
178 2402102 Urząd Gminy Wilkowice Wilkowice śląskie bielski
179 2403042 Urząd Gminy Brenna Brenna śląskie cieszyński
180 2403072 Urząd Gminy Goleszów Goleszów śląskie cieszyński
181 2403092 Urząd Gminy Istebna Istebna śląskie cieszyński
182 2403021 Urząd Miasta Ustroń Ustroń śląskie cieszyński
183 2403031 Urząd Miejski w Wiśle Wisła śląskie cieszyński
184 2417022 Urząd Gminy Czernichów Czernichów śląskie żywiecki
185 2417032 Urząd Gminy Gilowice Gilowice śląskie żywiecki
186 2417042 Urząd Gminy Jeleśnia Jeleśnia śląskie żywiecki
187 2417052 Urząd Gminy Koszarawa Koszarawa śląskie żywiecki
188 2417062 Urząd Gminy Lipowa Lipowa śląskie żywiecki
189 2417072 Urząd Gminy Łękawica Łękawica śląskie żywiecki
190 2417082 Urząd Gminy Łodygowice Łodygowice śląskie żywiecki
191 2417092 Urząd Gminy Milówka Milówka śląskie żywiecki
192 2417102 Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz Radziechowy-Wieprz śląskie żywiecki
193 2417112 Urząd Gminy Rajcza Rajcza śląskie żywiecki
194 2417122 Urząd Gminy Ślemień Ślemień śląskie żywiecki
195 2417132 Urząd Gminy Świnna Świnna śląskie żywiecki
196 2417142 Urząd Gminy Ujsoły Ujsoły śląskie żywiecki
197 2417152 Urząd Gminy Węgierska Górka Węgierska Górka śląskie żywiecki
198 2417011 Urząd Miejski w Żywcu Żywiec śląskie żywiecki
199 2604012 Urząd Gminy Bieliny Bieliny świętokrzyskie kielecki
200 2604023 Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn Bodzentyn świętokrzyskie kielecki
201 2604133 Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia Nowa Słupia świętokrzyskie kielecki
202 2606012 Urząd Gminy Baćkowice Baćkowice świętokrzyskie opatowski
203 2607062 Urząd Gminy Waśniów Waśniów świętokrzyskie ostrowiecki

ZAŁĄCZNIK Nr  8 

WZÓR

Gmina

.....................................................

....................................................

....................................................

Wniosek

o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin opisanych w załączniku nr 7 do uchwały

Wojewoda

................................................

(nazwa wojewody)

(nazwa jednostki samorządu terytorialnego)

..................................................

(kod TERYT)
1.1 Kwota wnioskowanych środków na podstawie § 2 ust. 3 pkt 1:
1.2 Numer konta:
1.3 Przedmiot i krótki opis inwestycji/zakupu inwestycyjnego: (maks. 500 znaków)
1.4 Planowane miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji/zakupu inwestycyjnego:
1.5 Szacowany koszt inwestycji/zakupu inwestycyjnego: (w złotych)
1.6 Relacja kosztu z pkt 1.5 do planowanych dochodów ogółem gminy w roku rozpoczęcia realizacji
1.7 Uzasadnienie:
Kwoty przeznaczone na inwestycje w latach:
2016:
2017:
2018:
2019:
2020:
Średnia roczna kwota przeznaczana na inwestycje w latach 2016-2020:
a) spodziewany efekt planowanej inwestycji (w formie wskaźnikowej dotyczącej spodziewanej liczby turystów i odwiedzających)
b) zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) (maks. 500 znaków)
Klasyfikacja budżetowa wydatków na planowaną inwestycję lub zakup inwestycyjny na podstawie § 2 ust. 3 pkt 1 Udział wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wartości planowanej inwestycji lub zakupu inwestycyjnego (%)
dział rozdział
1 2 3
2.1 Kwota wnioskowanych środków na podstawie § 2 ust. 3 pkt 2:
2.2 Numer konta:
2.3 Przedmiot i krótki opis inwestycji/zakupu inwestycyjnego: (maks. 500 znaków)
2.4 Planowane miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji/zakupu inwestycyjnego:
2.5 Szacowany koszt inwestycji/zakupu inwestycyjnego: (w złotych)
2.6 Relacja kosztu z pkt 2.5 do planowanych dochodów ogółem gminy w roku rozpoczęcia realizacji inwestycji/zakupu inwestycyjnego:
2.7 Uzasadnienie:
Utracone dochody z tytułu wprowadzenia, za wybrane lub wszystkie miesiące pierwszego kwartału 2021 r., na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.), zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w zakresie:
a) usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211).
Kwota: ..............................................................................................................
b) usług ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z - działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich pod warunkiem, że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.
Kwota: .......................................................................
Klasyfikacja budżetowa wydatków na planowaną inwestycję lub zakup inwestycyjny na podstawie § 2 ust. 3 pkt 2 Udział wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wartości planowanej inwestycji lub zakupu inwestycyjnego (%)
dział rozdział
1 2 3
Gmina ............................................... (nazwa jst) oświadcza, że jest gminą uprawnioną do otrzymania wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r.

Gmina ............................................... (nazwa jst) zobowiązuje się do:

1) przeznaczenia całości otrzymanych środków na wydatki inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne objęte wnioskiem, a w przypadku zmiany zakresu kosztu lub przedmiotu wydatku inwestycyjnego lub zakupu inwestycyjnego poinformowania o tym Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem wojewody w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany;

2) przeznaczenia niewykorzystanych środków na wydatki inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne;

3) przeznaczenia całości odsetek od otrzymanych środków, zgromadzonych na rachunku bankowym lub lokacie, na wydatki inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne;

4) przeznaczenia całości ewentualnej kary umownej, uiszczonej przez wykonawcę realizującego inwestycję dotyczącą wydatku inwestycyjnego lub zakupu inwestycyjnego objętego wnioskiem, na wydatki inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne;

5) przedkładania do właściwego wojewody w formie elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą, rocznych informacji o wykorzystaniu środków, na określonym w uchwale Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego wzorze, według stanu na koniec roku, w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu, za który sporządzana jest informacja, oraz 60 dni od dnia zakończenia wydatkowania przekazanych środków;

6) umieszczenia na przedmiocie inwestycji, w momencie jej rozpoczęcia, tabliczki z logo, zgodnie z wzorem określonym w uchwale Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, z informacją o pochodzeniu środków oraz zamieszczenia informacji o otrzymanych środkach na stronie internetowej urzędu gminy.

................................................................................

(skarbnik)

............................................................................

(wójt/burmistrz/prezydent)

................................................................................. ............................................................................
(data, miejscowość, podpis) (data, miejscowość, podpis)

Zmiany w prawie

Lekarze rodzinni zbadają szybko chorych na Covid, dla innych mogą nie mieć czasu

Od dziś w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej będzie dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo będą mieć osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 25.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek to legislacyjny bubel

W przyszłym tygodniu rozpocznie się wypłacanie różnic w płacach nieprawidłowo zaniżonych po wejściu w życie reformy podatkowej - zapewnia rzecznik rządu Piotr Müller. Księgowe w prywatnych firmach mówią, że to niemożliwe, doradcy podatkowi ostrzegają, że rozporządzenie to bubel prawny, a jego realizacja grozi ogromnymi dopłatami podatku w 2023 roku.

Krzysztof Sobczak 08.01.2022
Wójt i radny działający w organach OSP nie straci stanowiska

Od 1 stycznia 2022 roku samorządowcy, zarówno z gminy, powiatu i województwa, mogą zasiadać w organach ochotniczych straży pożarnych, które prowadzą działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego, bez utraty stanowiska lub mandatu. Taki przepis znalazł się w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych. Budzi on jednak zastrzeżenia niektórych prawników.

Robert Horbaczewski 05.01.2022