Zmiana zarządzenia w sprawie Rady Konsultacyjnej do spraw powszechnych spisów rolnych oraz narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań.

ZARZĄDZENIE Nr 352
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 listopada 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Konsultacyjnej do spraw powszechnych spisów rolnych oraz narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 204 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Rady Konsultacyjnej do spraw powszechnych spisów rolnych oraz narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań (M.P. z 2018 r. poz. 13 oraz z 2021 r. poz. 449) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule ogólne określenie przedmiotu zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie Rady Konsultacyjnej do spraw powszechnych spisów rolnych, narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań oraz innych badań statystycznych";

2)
w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Tworzy się Radę Konsultacyjną do spraw powszechnych spisów rolnych, narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań oraz innych badań statystycznych, zwaną dalej "Radą".";

3)
w § 2:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada prowadzi działania na rzecz realizacji zadań państwa związanych z:

1) prowadzeniem powszechnego spisu rolnego, narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz innych badań statystycznych, z wykorzystaniem rejestrów urzędowych i systemów informacyjnych administracji publicznej;

2) usystematyzowaniem danych zawartych w rejestrach urzędowych i systemach informacyjnych administracji publicznej, określeniem warunków dla ich współpracy i wymiany danych (zgodnie z wymogami interoperacyjności) oraz sposobu udostępnienia zawartych w nich informacji na potrzeby realizowanych zadań, na rzecz spisów powszechnych oraz innych badań statystycznych, przez organy państwa oraz obywateli i przedsiębiorców;

3) zapewnieniem funkcjonowania standardów informatycznych i informacyjnych, gwarantujących spójność i interoperacyjność struktury informatycznej administracji publicznej w rejestrach urzędowych i systemach informacyjnych administracji publicznej;

4) upowszechnianiem informacji o spisach powszechnych i innych badaniach statystycznych oraz ich wynikach;

5) przygotowywaniem propozycji rozwiązań służących zmniejszaniu obciążeń respondentów przez wykorzystanie danych z rejestrów urzędowych i systemów informacyjnych administracji publicznej w spisach powszechnych i innych badaniach statystycznych.",

b)
w ust. 2 w pkt 2:
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) zapewnieniu spójności zasobów informacyjnych przez stosowanie jednolitych definicji cech informacyjnych, standardów identyfikacyjnych i klasyfikacyjnych,",

w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) wsparciu statystyki publicznej w procesie efektywnej wymiany danych z prowadzącymi rejestry urzędowe i systemy informacyjne administracji publicznej;";

4)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;

2) dwaj zastępcy przewodniczącego:

a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rodziny w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,

b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw informatyzacji w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu;

3) pozostali członkowie, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczeni przez:

a) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,

b) ministra właściwego do spraw energii,

c) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

d) ministra właściwego do spraw gospodarki,

e) ministra właściwego do spraw klimatu,

f) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

g) ministra właściwego do spraw pracy,

h) ministra właściwego do spraw rolnictwa,

i) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

j) ministra właściwego do spraw rybołówstwa,

k) ministra właściwego do spraw rynków rolnych,

l) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,

m) ministra właściwego do spraw środowiska,

n) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

o) ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,

p) ministra właściwego do spraw zdrowia;

4) sekretarz - dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach programowania i koordynacji badań statystycznych w Głównym Urzędzie Statystycznym.

2. Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej, wymienionym w ust. 1, wyznacza do udziału w pracach Rady jednego sekretarza stanu albo podsekretarza stanu reprezentującego wspólne stanowisko danego ministra.

3. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym, inne osoby niebędące członkami Rady, jeżeli udział tych osób jest potrzebny ze względu na realizację zadań Rady, w szczególności:

1) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

2) przewodniczącego Rady do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej;

3) inne osoby wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek przewodniczącego.";

5)
w § 8 w ust. 2 skreśla się wyrazy ", ze środków przeznaczonych na prace przygotowawcze do spisów powszechnych";
6)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Przewodniczący sporządza i po akceptacji Rady przedstawia Radzie Ministrów roczne sprawozdanie z realizacji zadań Rady w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie.

2. Końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Rady, po jego akceptacji przez Radę, przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów w terminie 30 dni po zakończeniu prac Rady.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, może zawierać rekomendacje działań, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.

4. Przewodniczący albo działający z jego upoważnienia sekretarz zarządzają rozpatrzenie projektu sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 i 2, w trybie obiegowym w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk z członkami Rady.

5. Zarządzając rozpatrzenie, o którym mowa w ust. 4, przewodniczący albo działający z jego upoważnienia sekretarz wyznacza termin do zajęcia stanowiska przez członków Rady.

6. Projekt sprawozdania skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag do projektu. W razie zgłoszenia uwag, które nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione, projekt sprawozdania wymaga rozpatrzenia przez Radę na posiedzeniu. Przepisy § 5 stosuje się odpowiednio.

7. Na najbliższym posiedzeniu Rady przewodniczący albo działający z jego upoważnienia sekretarz informuje członków Rady o przyjęciu sprawozdania w trybie obiegowym.";

7)
po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

"§ 10a. 1. Rada może w toku prac tworzyć opinie, stanowiska lub protokoły.

2. Do opinii, stanowisk lub protokołów przepisy § 10 ust. 3-7 stosuje się odpowiednio.

3. Opinie, stanowiska lub protokoły, o których mowa w ust. 1, mogą zostać przedstawione Radzie Ministrów.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał drakoński kodeks karny

Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją kodeksu karnego z 7 lipca br., która wprowadza nową drakońską politykę karną. Kara 25 lat więzienia zastąpiona została 30 latami, możliwość zakazu warunkowego zwolnienia przy orzekaniu dożywocia, zaostrzono kary dla pijanych lub odurzonych kierowców, ale też m.in. za gwałty. Co więcej, już 14-latek za niektóre rodzaje zabójstwa ma odpowiadać jak dorosły.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 02.12.2022
Już obowiązuje nowelizacja mająca wspierać poprawę warunków mieszkaniowych

Weszły w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, które umożliwiają ubieganie się o wyższe wsparcie na poprawę efektywności energetycznej ze środków rządowego Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wprowadzają też nowe instrumenty wspierające poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków.

Krzysztof Sobczak 01.12.2022
Nowelizacja doprecyzowuje przepisy o dostarczaniu przez ZUS pism w postaci elektronicznej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. doprecyzowuje przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej. Ma ona na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów, aby proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny.

Krzysztof Sobczak 24.11.2022
W przyszłym roku kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe wzrosną dwa razy

Ponad 33 miliony złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie natomiast 349 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2023 roku wyniesie ono 3490 złotych. Od lipca z kolei kary wzrosną jeszcze bardziej.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca 2022 roku. Korzystne zasady mają jednak być utrzymane dłużej. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia, które utrzyma zwolnienia z podatku przez kolejne dwa lata.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
O udziale we wspólnocie gruntowej decyduje faktyczne korzystanie

Wspólnoty gruntowe są gruntami wspólnymi dla danej wsi, w których poszczególni rolnicy mieli udziały zależne od powierzchni posiadanych gospodarstw - są reliktem stosunków własnościowych powstałych w XIX w. na terenach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego w wyniku likwidacji pańszczyzny. Ich status reguluje ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Monika Sewastianowicz 17.11.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.1114

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zmiana zarządzenia w sprawie Rady Konsultacyjnej do spraw powszechnych spisów rolnych oraz narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań.
Data aktu: 04/11/2022
Data ogłoszenia: 23/11/2022
Data wejścia w życie: 08/12/2022