Stały Komitet Rady Ministrów.

M.P.21.327
ZARZĄDZENIE Nr 86
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1.  Stały Komitet Rady Ministrów jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.
§  2. 
1.  Zadaniem Stałego Komitetu Rady Ministrów jest inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach należących do zadań i kompetencji tych organów.
2.  Stały Komitet Rady Ministrów rozpatruje również inne sprawy niż określone w ust. 1, powierzone mu przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.
§  3. 
1.  W skład Stałego Komitetu Rady Ministrów wchodzą:
1) Przewodniczący;
2) członkowie:
a) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów,
b) przedstawiciele ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz ministrów - członków Rady Ministrów, zwani dalej "przedstawicielami ministrów",
c) przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2.  Przewodniczącego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów spośród członków Rady Ministrów.
3.  Przedstawicielem Prezesa Rady Ministrów jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
4.  Przedstawicielem ministra jest wyznaczony przez ministra sekretarz stanu albo podsekretarz stanu odpowiedzialny za koordynację działań legislacyjnych w urzędzie obsługującym ministra.
5.  Jeżeli ministra obsługuje więcej niż jeden urząd, minister może wyznaczyć:
1) jednego przedstawiciela, spośród podlegających mu sekretarzy stanu albo podsekretarzy stanu w obsługujących go urzędach, odpowiedzialnego za koordynację działań legislacyjnych w obszarze właściwości ministra albo
2) po jednym przedstawicielu z każdego z obsługujących go urzędów, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, odpowiedzialnego za koordynację działań legislacyjnych w danym urzędzie.
6.  W przypadku braku możliwości wyznaczenia przedstawiciela ministra w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, w pracach Stałego Komitetu Rady Ministrów może brać udział minister, na prawach jego członka.
7.  Przedstawicieli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w liczbie nie większej niż trzech, wyznacza Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spośród sekretarzy stanu albo podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
8.  W przypadku nieobecności członka Stałego Komitetu Rady Ministrów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, na posiedzeniu, w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw przez Komitet bierze udział inny sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra, pisemnie przez niego upoważniony, albo minister.
9.  Prezes Rady Ministrów albo z jego upoważnienia Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, w porozumieniu z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, może wyznaczyć każdorazowo dodatkowo inną osobę niż określona w ust. 1 pkt 2 lit. a do reprezentowania Prezesa Rady Ministrów w określonej sprawie będącej przedmiotem prac Stałego Komitetu Rady Ministrów.
10.  Prezes Rady Ministrów może, na wniosek Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, powołać i odwołać nie więcej niż dwóch wiceprzewodniczących tego Komitetu spośród jego członków.
11.  Sekretarzem Stałego Komitetu Rady Ministrów jest osoba kierująca komórką organizacyjną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapewniająca obsługę prac tego Komitetu.
§  4. 
1.  Prezes Rządowego Centrum Legislacji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych są stałymi uczestnikami posiedzeń Stałego Komitetu Rady Ministrów. W pracach Stałego Komitetu Rady Ministrów mogą brać udział ich przedstawiciele.
2.  Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może zapraszać do udziału w pracach tego Komitetu, z głosem doradczym, również inne osoby niż określone w ust. 1, reprezentujące organy, instytucje lub organizacje właściwe w sprawach będących przedmiotem tych prac, w tym przedstawiciela Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.
3.  Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów informuje osoby, o których mowa w ust. 2, o zasadach uczestnictwa w posiedzeniu, a także o rygorach wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli na posiedzeniu będzie rozpatrywany projekt zawierający informacje niejawne.
§  5. 
1.  Stały Komitet Rady Ministrów odbywa posiedzenia w stałych terminach określonych przez Przewodniczącego tego Komitetu.
2.  Z uzasadnionych przyczyn Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, z własnej inicjatywy albo na wniosek osób wchodzących w skład tego Komitetu, może:
1) wyznaczyć inny termin posiedzenia lub
2) zdecydować o odbyciu posiedzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

- zawiadamiając o tym Prezesa Rady Ministrów i właściwe osoby.

3.  Odbycie posiedzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami posiedzenia,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w toku posiedzenia

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

§  6. 
1.  Na podstawie projektów dokumentów rządowych wniesionych do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, Sekretarz tego Komitetu opracowuje projekt porządku obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz wprowadza w nim zmiany.
2.  Projekt porządku obrad Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów doręcza osobom uczestniczącym w posiedzeniu tego Komitetu nie później niż na 5 dni przed dniem posiedzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.
3.  Porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów z inicjatywy własnej lub na umotywowany wniosek osoby wchodzącej w skład Stałego Komitetu Rady Ministrów.
§  7.  Jeżeli Prezes Rady Ministrów jest obecny na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów, przewodniczy obradom tego Komitetu.
§  8.  W posiedzeniach Stałego Komitetu Rady Ministrów stale lub doraźnie uczestniczą, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć, osoby zaproszone przez Sekretarza tego Komitetu, jeżeli uzna on ich udział w posiedzeniu za niezbędny do wykonywania powierzonych im zadań służbowych albo do obsługi prac Stałego Komitetu Rady Ministrów.
§  9. 
1.  Posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów odbywają się przy obecności większości osób wchodzących w jego skład.
2.  Rozstrzygnięcia Stałego Komitetu Rady Ministrów zapadają w drodze uzgodnienia.
3.  W przypadkach gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być, z inicjatywy Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, poddany głosowaniu. Rozstrzygnięcia, w drodze głosowania, zapadają zwykłą większością głosów obecnych osób wchodzących w skład Stałego Komitetu Rady Ministrów, a w razie równej liczby głosów - rozstrzyga głos Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów.
4.  Osoba wchodząca w skład Stałego Komitetu Rady Ministrów może zgłosić do protokołu odrębne stanowisko w stosunku do rozstrzygnięcia podjętego na tym posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów.
§  10. 
1.  Z posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów sporządza się, pod nadzorem Sekretarza tego Komitetu, pełny zapis jego przebiegu, zwany dalej "zapisem posiedzenia", oraz protokół ustaleń posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów, zwany dalej "protokołem ustaleń".
2.  Zapis posiedzenia jest wewnętrznym dokumentem roboczym, który wykorzystuje się do sporządzenia protokołu ustaleń.
3.  Protokół ustaleń zawiera pełne zestawienie rozstrzygnięć podjętych na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz zgłoszonych do protokołu stanowisk odrębnych. Protokół ustaleń podpisują Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów i Sekretarz tego Komitetu, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów - wiceprzewodniczący oraz Sekretarz tego Komitetu.
4.  Protokół ustaleń Stałego Komitetu Rady Ministrów doręcza się organom i osobom wskazanym przez Przewodniczącego tego Komitetu.
5.  Osoba wchodząca w skład Stałego Komitetu Rady Ministrów może zgłosić do Przewodniczącego tego Komitetu, za pośrednictwem Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów, zastrzeżenia do treści protokołu ustaleń wraz z wnioskiem o jego sprostowanie w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu ustaleń.
6.  Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w protokole ustaleń może nastąpić również z urzędu w każdym czasie.
7.  Sprostowania protokołu ustaleń dokonuje Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów, za zgodą Przewodniczącego tego Komitetu.
8.  Zapis posiedzenia oraz protokół ustaleń przechowuje się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§  11.  Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów albo działający z jego upoważnienia Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów może, na wniosek organu wnioskującego albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).
§  12. 
1.  Stały Komitet Rady Ministrów może określać sposoby i terminy wykonania prac mających na celu przygotowanie projektu dokumentu rządowego przewidywanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wskazywać organy odpowiedzialne za ich wykonanie.
2.  Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują również Przewodniczącemu Stałego Komitetu Rady Ministrów, jeżeli Komitet ten nie określił sposobu i terminu wykonania odpowiednich prac lub organów odpowiedzialnych za ich wykonanie.
§  13.  Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może, spośród osób wchodzących w skład tego Komitetu oraz osób, o których mowa w § 3 ust. 9 i § 4, powoływać zespoły robocze, w celu realizacji zadań określonych przez Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów.
§  14.  Stały Komitet Rady Ministrów albo jego Przewodniczący może powoływać rzeczoznawców lub ekspertów do opracowania analiz, prognoz, ekspertyz, opinii lub koncepcji i projektów rozwiązań programowych.
§  15.  Stały Komitet Rady Ministrów składa Prezesowi Rady Ministrów, na jego żądanie, sprawozdanie ze swojej działalności.
§  16.  W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zarządzeniu, do rozpatrywania projektu dokumentu rządowego przez Stały Komitet Rady Ministrów stosuje się przepisy uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), dotyczące rozpatrzenia projektu dokumentu rządowego przez Stały Komitet Rady Ministrów.
§  17. 
1.  Do projektów dokumentów rządowych, które przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zostały skierowane do uzgodnień lub konsultacji na podstawie § 12 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 221, z późn. zm.), stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.  Przewodniczący, wiceprzewodniczący, przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów oraz sekretarz stałego komitetu Rady Ministrów, powołani lub wyznaczeni na podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 18, są odpowiednio Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, przedstawicielem Prezesa Rady Ministrów oraz Sekretarzem Stałego Komitetu Rady Ministrów w rozumieniu niniejszego zarządzenia.
§  18.  Traci moc zarządzenie nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów (M.P. poz. 1171, z 2011 r. poz. 786 i 1153 oraz z 2013 r. poz. 190 i 357).
§  19.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021