Powołanie Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.

M.P.2020.999
ZARZĄDZENIE Nr 51
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 maja 2004 r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół pod nazwą "Komisja do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego", zwany dalej "Komisją".
2.  Komisja działa jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów.
§  2.  Do zadań Komisji należy upowszechnianie, w celu wprowadzenia do polskiego systemu, norm międzynarodowego prawa humanitarnego, w szczególności przez:
1) dokonywanie przeglądu i analizy umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego prawa humanitarnego oraz formułowanie opinii w tym zakresie;
2) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów okresowych opinii na temat działań legislacyjnych, organizacyjnych i edukacyjnych, jakie należy podjąć w celu zapewnienia wykonania zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowego prawa humanitarnego;
3) formułowanie propozycji związanych z przygotowaniem aktów prawnych mających na celu wdrożenie do polskiego ustawodawstwa norm międzynarodowego prawa humanitarnego;
4) utrzymywanie kontaktów i wymianę informacji na bieżąco z innymi Komitetami i Komisjami zajmującymi się problematyką międzynarodowego prawa humanitarnego, w szczególności z Komisją do Spraw Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego działającą przy Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża;
5) analizowanie informacji o przygotowywanych aktach prawnych, programach rządowych i innych dokumentach dotyczących problematyki międzynarodowego prawa humanitarnego;
6) opracowywanie projektów programów szkoleniowych z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego;
7) opiniowanie, na wniosek właściwego ministra, stanowiska Polski na konferencje międzynarodowe oraz na temat realizacji zobowiązań podjętych na tych konferencjach;
8) utrzymywanie kontaktów z instytucjami zajmującymi się problematyką międzynarodowego prawa humanitarnego za granicą.
§  3. 
1.  W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
2) wiceprzewodniczący - przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
3) członkowie - przedstawiciele ministrów właściwych do spraw administracji publicznej, finansów publicznych, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, nauki, oświaty i wychowania, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, szkolnictwa wyższego, zdrowia oraz Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości - nie więcej niż trzech przedstawicieli każdego ministra;
4) sekretarz - osoba wyznaczona przez przewodniczącego Komisji.
2.  W pracach Komisji mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez przewodniczącego.
3.  Komisja może korzystać z pomocy ekspertów.
§  4. 
1.  Komisja obraduje na posiedzeniach plenarnych oraz w zespołach problemowych.
2.  Posiedzenia plenarne zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Komisji.
3.  Zespoły problemowe powołuje przewodniczący w celu opracowania określonego zagadnienia.
§  5. 
1.  Do zadań przewodniczącego należy:
1) przewodniczenie posiedzeniom Komisji;
2) ustalenie harmonogramu prac Komisji, w szczególności ustalanie terminów i programów kolejnych posiedzeń Komisji przy uwzględnieniu wniosków zgłaszanych przez członków Komisji;
3) ustalanie składu i przedmiotu działania zespołów problemowych;
4) powoływanie przewodniczących i wiceprzewodniczących zespołów problemowych;
5) zapraszanie do udziału w pracach Komisji ekspertów oraz innych osób niebędących jej członkami;
6) zlecanie wykonania opinii, ekspertyz i tłumaczeń na potrzeby związane z realizacją zadań Komisji, o których mowa w § 2.
2.  Przewodniczący może powierzyć wykonywanie zadań wymienionych w ust. 1 wiceprzewodniczącemu.
§  6. 
1.  Do zadań przewodniczących zespołów problemowych należy:
1) przewodniczenie posiedzeniom zespołów problemowych;
2) ustalanie terminów i zakresu tematycznego kolejnych posiedzeń zespołów problemowych.
2.  Przewodniczący zespołu problemowego może powierzać wykonywanie zadań wynikających z ust. 1 wiceprzewodniczącemu zespołu problemowego.
§  7. 
1.  Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2.  Posiedzenia zespołów problemowych odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz między posiedzeniami Komisji.
3.  Z posiedzeń Komisji i zespołów problemowych sporządza się protokoły podpisywane przez prowadzącego posiedzenie i sekretarza.
4.  Przewodniczący przedstawia Prezesowi Rady Ministrów półroczne sprawozdanie z realizacji zadań Komisji, w terminie do dnia 31 lipca za pierwsze półrocze oraz do dnia 31 stycznia roku następnego za drugie półrocze.
5.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, zawiera informacje o:
1) liczbie posiedzeń, a w przypadku braku posiedzeń o przyczynach takiego stanu;
2) zadaniach zrealizowanych przez Komisję w okresie sprawozdawczym;
3) problemach lub zagrożeniach, które wystąpiły podczas realizacji zadań Komisji;
4) zadaniach przewidzianych na kolejny okres sprawozdawczy ze wskazaniem wstępnego harmonogramu ich realizacji;
5) dodatkowych wnioskach, rekomendacjach, spostrzeżeniach i potencjalnych zagrożeniach istotnych z punktu widzenia obszaru działalności Komisji;
6) zasadności dalszego funkcjonowania Komisji.
§  8. 
1.  Obsługę administracyjno-biurową Komisji zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
2.  Spotkania Komisji odbywają się w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub w innym miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji.
§  9.  Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji określa regulamin pracy Komisji, uchwalony przez Komisję na wniosek przewodniczącego.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020