Szwecja-Polska. Porozumienie zmieniające art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej reprezentacji wizowej. Warszawa.2010.03.03.

M.P.2020.947
POROZUMIENIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.
zmieniające art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie dnia 3 marca 2010 r.
Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DK.3301.35.2019/14

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Królestwa Szwecji

Sztokholm

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Królestwa Szwecji i w nawiązaniu do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie dnia 3 marca 2010 roku, ma zaszczyt przekazać, co następuje.

Dnia 2 lutego 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy. Zgodnie z brzmieniem tego aktu (motyw 9., nowy artykuł 8) reprezentujące państwo członkowskie powinno być w pełni odpowiedzialne za całą procedurę wizową bez udziału reprezentowanego państwa członkowskiego.

W związku z tym, na podstawie artykułu 7 ustęp 1 wspomnianej wyżej Umowy oraz działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma zaszczyt zaproponować zmianę jej artykułu 4, tak aby otrzymał on brzmienie:

Konsultacje w sprawach wniosków wizowych przyjętych przez Umawiającą się Stronę w ramach reprezentacji na rzecz Drugiej Umawiającej się Strony, które wymagają zasięgnięcia opinii organów centralnych Drugiej Umawiającej się Strony lub organów centralnych innych państw członkowskich, przeprowadza Umawiająca się Strona w ramach sprawowanej reprezentacji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Królestwa Szwecji na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie zmieniające artykuł 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej reprezentacji wizowej, które wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu otrzymania ostatniej noty, w której Strony powiadomią się wzajemnie o zakończeniu wewnętrznych procedur prawnych dotyczących wejścia Porozumienia w życie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Królestwa Szwecji wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, 30 kwietnia 2020

Przekład

KANCELARIA RZĄDU SZWECJI

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z 30 kwietnia 2020 roku o następującej treści:

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Królestwa Szwecji i w nawiązaniu do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie dnia 3 marca 2010 roku, ma zaszczyt przekazać, co następuje.

Dnia 2 lutego 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy. Zgodnie z brzmieniem tego aktu (motyw 9., nowy artykuł 8) reprezentujące państwo członkowskie powinno być w pełni odpowiedzialne za całą procedurę wizową bez udziału reprezentowanego państwa członkowskiego.

W związku z tym, na podstawie artykułu 7 ustęp 1 wspomnianej wyżej Umowy oraz działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma zaszczyt zaproponować zmianę jej artykułu 4, tak aby otrzymał on brzmienie:

Konsultacje w sprawach wniosków wizowych przyjętych przez Umawiającą się Stronę w ramach reprezentacji na rzecz Drugiej Umawiającej się Strony, które wymagają zasięgnięcia opinii organów centralnych Drugiej Umawiającej się Strony lub organów centralnych innych państw członkowskich, przeprowadza Umawiająca się Strona w ramach sprawowanej reprezentacji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Królestwa Szwecji na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie zmieniające artykuł 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej reprezentacji wizowej, które wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu otrzymania ostatniej noty, w której Strony powiadomią się wzajemnie o zakończeniu wewnętrznych procedur prawnych dotyczących wejścia Porozumienia w życie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Królestwa Szwecji wyrazy wysokiego poważania"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma zaszczyt poinformować Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, że Szwecja wyraża zgodę na propozycję zawartą w nocie Ministerstwa i korzysta z tej okazji aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania.

Sztokholm, 30 czerwca 2020

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.947

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Szwecja-Polska. Porozumienie zmieniające art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej reprezentacji wizowej. Warszawa.2010.03.03.
Data aktu: 30/06/2020
Data ogłoszenia: 16/10/2020
Data wejścia w życie: 01/08/2020