Włączenie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2020.806
OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 8 września 2020 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PROWADZENIE PRACY WYCHOWAWCZEJ Z GRUPĄ" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą
2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej i warunki przedłużenia jego ważności
Ważny 10 lat

Warunkiem przedłużenia ważności certyfikatu jest przedstawienie dokumentów potwierdzających zrealizowanie co najmniej 3 programów pracy wychowawczej z dziećmi lub młodzieżą, z których każdy trwał min. 6 miesięcy. Akceptowane są dokumenty potwierdzające wykonaną pracę, takie jak: świadectwo pracy, umowa cywilnoprawna, zaświadczenie wydane przez organizację.

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej
4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą" tworzy charakterystykę grupy i identyfikuje indywidualne potrzeby jej członków, określa cele wychowawcze dla grupy. Na tej podstawie opracowuje program pracy wychowawczej. Samodzielnie realizuje zaplanowane cele wychowawcze za pomocą metod, technik i narzędzi dostosowanych do potrzeb i specyfiki grupy. W razie konieczności korzysta ze wsparcia otoczenia grupy. Dokumentuje pracę grupy i przeprowadza standardową ewaluację realizacji programu pracy wychowawczej. Poddaje refleksji i koryguje sposoby realizacji programu pracy wychowawczej.

Zestaw 1. Planowanie programu pracy wychowawczej
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Tworzy charakterystykę grupy i identyfikuje indywidualne potrzeby jej członków - charakteryzuje etapy rozwoju psychofizycznego człowieka (od okresu przedszkolnego do wczesnej dorosłości);

- opisuje metody identyfikowania potrzeb członków grupy;

- omawia charakterystykę grupy, z którą pracował(a), oraz środowiska jej działania.

Określa cele wychowawcze dla grupy - opisuje różnice między potrzebami, celami oraz sposobami realizacji celów;

- na podstawie analizy indywidualnych potrzeb członków grupy oraz charakterystyki grupy i jej środowiska działania określa cele wychowawcze dla grupy i uzasadnia ich wybór.

Tworzy plan działania - omawia program pracy wychowawczej;

- wymienia i opisuje przykładowe aktywizujące metody pracy z grupą;

- wskazuje, w jaki sposób wymienione metody pracy z grupą posłużyły realizacji wyznaczonych celów wychowawczych;

- wyjaśnia, w jaki sposób w stworzonym planie działania uwzględnił(a) zasoby (materialne, kompetencyjne) grupy i otoczenia.

Zestaw 2. Realizowanie programu pracy wychowawczej
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Prowadzi pracę z grupą - omawia uwarunkowania prawne dotyczące pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą wynikające z obowiązujących przepisów, w tym m.in. przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w części dotyczącej wolontariatu, regulaminów i instrukcji obowiązujących w podmiocie, w którym prowadzi pracę wychowawczą;

- wymienia i opisuje fazy procesu grupowego, uwzględniając różnice w procesie grupowym związane z wiekiem uczestników;

- omawia dokumentację z realizacji przeprowadzonych z daną grupą co najmniej dwóch różnych aktywizujących metod pracy, np. konspekty, filmy, zdjęcia;

- omawia i uzasadnia zastosowane przez siebie aktywizujące formy pracy adekwatne dla danej grupy wiekowej.

Prowadzi i wspiera komunikację w grupie - omawia zasady komunikacji interpersonalnej (np. aktywne słuchanie);

- omawia zasady udzielania informacji zwrotnej;

- omawia przykłady zastosowanych przez siebie sposobów rozwiązywania konfliktów.

Wspiera budowanie tożsamości grupy - uzasadnia rolę budowania tożsamości grupy;

- omawia przykłady zastosowanych przez siebie sposobów wspierania budowania tożsamości grupy (w oparciu o pozytywne wzorce oddziałujące na wychowanków, zasadę wzajemnego zaufania, otwartość i poszanowanie inności).

Współpracuje z otoczeniem grupy - omawia przykłady zastosowanych przez siebie sposobów angażowania rodziców/opiekunów (np. spotkania z rodzicami, wykorzystanie ich umiejętności, wiedzy czy zasobów) do działań wspierających pracę grupy;

- wymienia potencjalnych partnerów i specjalistów mogących wspierać grupę w realizacji jej celów oraz omawia możliwości uzyskania wsparcia.

Zestaw 3. Ewaluacja programu pracy wychowawczej
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Podsumowuje realizację programu pracy wychowawczej - przedstawia i omawia zastosowane przez siebie sposoby dokumentowania i raportowania pracy;

- omawia przeprowadzoną przez siebie po zakończeniu realizacji programu pracy wychowawczej ocenę realizacji celów wychowawczych i zaplanowanych działań;

- omawia sposób, w jaki zaangażował(a) grupę w podsumowanie i ocenę podejmowanych działań;

- omawia trudności, jakie napotkał(a) w realizacji założonego programu pracy wychowawczej, sposoby ich rozwiązania i osiągnięte efekty;

- opisuje, w jaki sposób dostosował(a) program pracy wychowawczej, reagując na pojawiające się trudności lub potrzeby członków grupy.

Uwzględnia wyniki ewaluacji w planowaniu dalszej pracy - przedstawia wnioski dotyczące swojej pracy oparte na informacjach zwrotnych uzyskanych od uczestników zrealizowanych programów pracy wychowawczej i własnej refleksji;

- wskazuje sposób wykorzystania wniosków z ewaluacji w swojej dalszej pracy wychowawczej.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
1. Weryfikacja
1.1. Metody weryfikacji
Na etapie weryfikacji stosuje się następujące metody: analiza dowodów (dokumentacji pracy z grupą funkcjonującą poza formalnym systemem edukacji) i rozmowa z komisją walidacyjną oparta o wnioski z przeprowadzonej wcześniej analizy dowodów. Weryfikacja przeprowadzana jest w 2 etapach.
Etap pierwszy weryfikacji prowadzony jest metodą analizy dowodów (dokumentacji pracy z grupą funkcjonującą poza formalnym systemem edukacji). Weryfikowane są wszystkie zestawy efektów uczenia się.

Dokumentacja pracy z grupą funkcjonującą poza formalnym systemem edukacji powinna zawierać:

1. charakterystykę grupy, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb jej członków;
2. cele wychowawcze pracy z grupą;
3. program pracy wychowawczej grupy liczącej nie mniej niż 10 uczestników (minimalna liczba spotkań - 12; minimalny czas trwania programu pracy wychowawczej - pół roku);
4. dokumentację realizacji programu pracy wychowawczej, w tym m.in. konspekty, filmy, zdjęcia z realizacji przeprowadzonych przez siebie co najmniej dwóch różnych form działania z grupą; opis technik i narzędzi zastosowanych do budowania tożsamości grupowej;
5. ocenę realizacji programu pracy wychowawczej, w tym m.in. omówienie elementów programu pracy wychowawczej, które powinny zostać skorygowane w podobnej pracy w przyszłości, oraz omówienie elementów, które w sposób szczególny wpłynęły na osiągnięcie postawionych celów wychowawczych;
6. dokument poświadczający przeprowadzenie programu pracy wychowawczej wystawiony przez podmiot, w którym osoba przystępująca do walidacji prowadziła pracę wychowawczą.
Rozmowa z komisją walidacyjną wspiera analizę dowodów. Komisja w ramach swobodnego wywiadu pozyskuje informacje o doświadczeniu osoby przystępującej do walidacji i jej autorefleksji ze zrealizowanych działań. Sprawdzana jest również wiedza osoby przystępującej do walidacji w zakresie opisanym we wszystkich zestawach efektów uczenia się. W czasie rozmowy omawiane są m.in. dokumenty, które podlegały analizie w czasie pierwszego etapu.
1.2. Zasoby kadrowe

W celu przeprowadzenia procesu weryfikacji powoływana jest komisja walidacyjna składająca się z 3 osób.

Ocenę dokumentacji metodą analizy dowodów przeprowadza co najmniej 1 członek komisji. Pozostali członkowie komisji przed przeprowadzeniem rozmowy zapoznają się

z dokumentacją. Rozmowę z osobą ubiegającą się o nadanie kwalifikacji prowadzi komisja walidacyjna w 3-osobowym składzie. Przewodniczący komisji musi posiadać wyższe wykształcenie pedagogiczne lub psychologiczne oraz spełniać przynajmniej jedno z wymagań:

- posiadać udokumentowane doświadczenie w wymiarze co najmniej 200 godzin w prowadzeniu działalności szkoleniowej skierowanej do osób zajmujących się pracą wychowawczą (akceptowane są dokumenty potwierdzające wykonaną pracę, takie jak: świadectwo pracy, umowa cywilnoprawna, zaświadczenie wydane przez organizację);

- posiadać udokumentowane 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności wspierającej (np. kierownik zespołu wychowawców) osoby zajmujące się pracą wychowawczą (akceptowane są dokumenty potwierdzające wykonaną pracę, takie jak: świadectwo pracy, umowa cywilnoprawna, zaświadczenie wydane przez organizację).

Członkami komisji mogą być osoby posiadające wyższe wykształcenie oraz spełniające przynajmniej jedno z wymagań:

- posiadające udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie (zebrane w ciągu ostatnich 10 lat) w prowadzeniu pracy wychowawczej z grupami dzieci lub młodzieży metodami aktywizującymi, poza systemem edukacji formalnej (akceptowane są dokumenty potwierdzające wykonaną pracę, takie jak: świadectwo pracy, umowa cywilnoprawna, zaświadczenie wydane przez organizację);

- posiadające udokumentowane 3-letnie doświadczenie (zebrane w ciągu ostatnich 10 lat) w prowadzeniu działalności wspierającej osoby zajmujące się systematyczną pracą wychowawczą;

- posiadające udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy jako pedagog lub psycholog (co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, zebrane w ciągu ostatnich 10 lat, w udzielaniu wsparcia pedagogicznego lub psychologicznego dzieciom lub młodzieży).

1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Instytucja prowadząca walidację zapewnia sprzęt audiowizualny niezbędny do odtworzenia nagrań przedstawianych przez osobę poddającą się walidacji oraz pomieszczenie do przeprowadzenia rozmowy z komisją walidacyjną.

2. Identyfikowanie i dokumentowanie

Nie określa się wymogów dla etapu identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się.

7. Warunki, jakie musi spełnić osoba przystępująca do walidacji
Osoba przystępująca do walidacji musi mieć ukończone 18 lat.
8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji
Nie rzadziej niż raz na dziesięć lat
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

Zmiany w prawie

Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.806

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 08/09/2020
Data ogłoszenia: 17/09/2020
Data wejścia w życie: 17/09/2020