Zmiana Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.20.595
UCHWAŁA Nr 415/2020
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
Na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84, 609, 730 i 914 oraz z 2020 r. poz. 190 i 1086) Krajowa Rada Sądownictwa stanowi, co następuje:
§  1.  W Regulaminie Krajowej Rady Sądownictwa, stanowiącym załącznik do uchwały nr 158/2019 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. poz. 192), po § 26 dodaje się § 26a w następującym brzmieniu:

"§ 26a. 1. Rada, Prezydium Rady i zespół członków mogą odbywać swoje posiedzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (posiedzenie zdalne) oraz głosować w trybie obiegowym w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.

2. Członek Rady uczestniczący w posiedzeniu zdalnym może brać w nim udział stacjonarnie w siedzibie Rady albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Głosowanie obiegowe odbywa się w trybie określonym odrębnymi przepisami.

4. O odbyciu posiedzenia w trybie zdalnym lub głosowaniu obiegowym decyduje:

1) Przewodniczący Rady - w odniesieniu do posiedzenia Rady lub Prezydium;

2) przewodniczący zespołu - w odniesieniu do posiedzenia zespołu.

5. Jeżeli posiedzenie odbywa się w trybie zdalnym, w protokole posiedzenia zamieszcza się o tym wzmiankę oraz wskazuje się, którzy członkowie Rady wzięli udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Potwierdzenie logowania członków Rady do systemu komunikacji elektronicznej stanowi załącznik do protokołu.

6. Podczas posiedzenia zdalnego głosowanie jawne może zostać przeprowadzone w szczególności z wykorzystaniem oprogramowania obsługującego głosowanie (głosowanie elektroniczne) albo imiennie. Głosowanie imienne w trybie zdalnym odbywa się w ten sposób, że przewodniczący obradom lub osoba przez niego wyznaczona wyczytuje nazwiska uprawnionych do głosowania, którzy informują o swoim głosie. Przed zarządzeniem głosowania Przewodniczący każdorazowo sprawdza obecność członków Rady uczestniczących zdalnie w posiedzeniu.

7. W razie złożenia wniosku o głosowanie tajne podczas posiedzenia plenarnego Rady organizowanego w trybie zdalnym, głosowanie to odbywa się elektronicznie lub przez oddanie głosów do urny udostępnionej uczestnikom głosowania w miejscu i w czasie określonych przez przewodniczącego obradom. O formie głosowania tajnego rozstrzyga ostatecznie Rada. Jeżeli głosowanie tajne odbywa się elektronicznie, nie stosuje się § 13 ust. 2-4, a wyniki głosowania ogłasza przewodniczący obradom.".

§  2. 
1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Zmiany w prawie

Rozporządzenia o organizacji pracy szkół w czasie epidemii podpisane

Minister edukacji narodowej podpisał w środę 12 sierpnia pięć rozporządzeń, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 12.08.2020
Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Rząd zdecydował, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020