Zmiana uchwały w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.20.27
UCHWAŁA Nr 349/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 16 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
Na podstawie art. 160 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  W regulaminie Państwowej Komisji Wyborczej stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M.P. poz. 286, z 2012 r. poz. 38, z 2015 r. poz. 1295, z 2016 r. poz. 600, z 2018 r. poz. 122, 530 i 653 oraz z 2019 r. poz. 390) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku takiego samego stażu w Komisji obu zastępców przewodniczącego, funkcję przewodniczącego pełni zastępca przewodniczącego starszy wiekiem, a w razie również jego nieobecności drugi z zastępców przewodniczącego, o ile przewodniczący Komisji nie postanowił inaczej.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku końca kadencji lub wygaśnięcia członkostwa w Komisji zarówno przewodniczącego, jak i zastępców przewodniczącego, posiedzenie Komisji w celu wyboru przewodniczącego, do czasu jego wyboru, prowadzi najstarszy wiekiem członek Komisji obecny na posiedzeniu, który wyraził na to zgodę.";

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przewodniczący Komisji powiadamia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz podmiot wskazujący członka Komisji o zaistnieniu przypadków uzasadniających konieczność dokonania zmian w jej składzie.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zmiany w prawie

Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020