Nadanie statutu Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej.

M.P.20.1119
ZARZĄDZENIE Nr 234
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 grudnia 2020 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej
Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 180 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (M.P. z 2019 r. poz. 762 oraz z 2020 r. poz. 32 i 323).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

§  1.  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723), do spraw objętych działami administracji rządowej:
1) rodzina;
2) zabezpieczenie społeczne.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Analiz Ekonomicznych;
2) Departament Budżetu;
3) Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej;
4) Departament Informatyki;
5) Departament Komunikacji i Promocji;
6) Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego;
7) Departament Polityki Rodzinnej;
8) Departament Polityki Senioralnej;
9) Departament Pomocy i Integracji Społecznej;
10) Departament Prawny;
11) Departament Ubezpieczeń Społecznych;
12) Biuro Administracyjne;
13) Biuro Dyrektora Generalnego;
14) Biuro Kontroli i Audytu;
15) Biuro Ministra;
16) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
17) Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej;
18) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.
§  3.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne zapewniają w szczególności:
1) Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej;
2) Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego;
3) Departament Polityki Senioralnej;
4) Departament Pomocy i Integracji Społecznej;
5) Departament Ubezpieczeń Społecznych;
6) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
§  4.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - rodzina zapewniają w szczególności:
1) Departament Polityki Rodzinnej;
2) Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej;
3) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.
§  5.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021