Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury.

M.P.20.1111
ZARZĄDZENIE Nr 231
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 grudnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury
Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury (M.P. poz. 420) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY

§  1.  Ministerstwo Infrastruktury, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Infrastruktury, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006), do spraw objętych działami:
1) transport;
2) żegluga śródlądowa;
3) gospodarka morska;
4) gospodarka wodna.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Budżetu;
2) Departament Dróg Publicznych;
3) Departament Edukacji Morskiej;
4) Departament Gospodarki Morskiej;
5) Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej;
6) Departament Kolejnictwa;
7) Departament Kontroli;
8) Departament Lotnictwa;
9) Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami;
10) Departament Prawny;
11) Departament Strategii Transportu;
12) Departament Transportu Drogowego;
13) Departament Współpracy Międzynarodowej;
14) Biuro Administracyjno-Finansowe;
15) Biuro Dyrektora Generalnego;
16) Biuro Komunikacji;
17) Biuro Ministra;
18) Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej;
19) Biuro Zarządzania Kryzysowego;
20) Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
§  3.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
§  4.  Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:
1) w zakresie działu transport:
a) Departament Dróg Publicznych,
b) Departament Kolejnictwa,
c) Departament Lotnictwa,
d) Departament Strategii Transportu,
e) Departament Transportu Drogowego,
f) Departament Współpracy Międzynarodowej,
g) Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
2) w zakresie działu żegluga śródlądowa - Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej;
3) w zakresie działu gospodarka morska:
a) Departament Edukacji Morskiej,
b) Departament Gospodarki Morskiej;
4) w zakresie działu gospodarka wodna:
a) Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej,
b) Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami.

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.1111

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury.
Data aktu: 01/12/2020
Data ogłoszenia: 02/12/2020
Data wejścia w życie: 03/12/2020