Komitet Sterujący do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat.

M.P.2020.1004
ZARZĄDZENIE Nr 127
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Komitet Sterujący do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat, zwany dalej "Komitetem", którego celem jest koordynacja działań podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania, budowy, wdrożenia, eksploatacji i rozwoju Elektronicznego Systemu Poboru Opłat.
2.  Komitet jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2.  Do zadań Komitetu należy:
1) określanie kierunku prowadzonych prac mających na celu przygotowanie, budowę, wdrożenie, eksploatację i rozwój Elektronicznego Systemu Poboru Opłat;
2) koordynowanie i monitorowanie prac projektowych i koncepcyjnych mających na celu przygotowanie, budowę, wdrożenie, eksploatację i rozwój Elektronicznego Systemu Poboru Opłat;
3) opracowywanie propozycji działań w zakresie przygotowania, budowy, wdrożenia, eksploatacji i rozwoju Elektronicznego Systemu Poboru Opłat;
4) wydawanie wytycznych i przedstawianie założeń niezbędnych dla przygotowania, budowy, wdrożenia, eksploatacji i rozwoju Elektronicznego Systemu Poboru Opłat;
5) monitorowanie postępów w realizacji przygotowania, budowy, wdrożenia, eksploatacji i rozwoju Elektronicznego Systemu Poboru Opłat;
6) wspieranie działań prowadzących do zwiększania współpracy oraz zakresu przekazywanych informacji między Elektronicznym Systemem Poboru Opłat a Systemem Elektronicznego Nadzoru Transportu SENT;
7) wspieranie działań prowadzących do zwiększania współpracy oraz zakresu przekazywanych informacji między Elektronicznym Systemem Poboru Opłat a Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem KSZR.
§  3. 
1.  W skład Komitetu wchodzą:
1) przewodniczący Komitetu - minister właściwy do spraw finansów publicznych;
2) zastępca przewodniczącego Komitetu - minister właściwy do spraw transportu;
3) zastępca przewodniczącego Komitetu - minister właściwy do spraw informatyzacji;
4) zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego odpowiedzialny za przygotowanie, budowę, wdrożenie, eksploatację i rozwój Elektronicznego Systemu Poboru Opłat;
5) pozostali członkowie Komitetu zapewniający wsparcie niezbędne dla realizacji celu utworzenia Komitetu:
a) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad albo jego zastępca,
b) Dyrektor Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego albo jego zastępca,
c) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego albo jego zastępca,
d) Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych,
e) Szef Krajowej Administracji Skarbowej albo jego zastępca,
f) Pełnomocnik Ministra Finansów do spraw Informatyzacji albo jego zastępca.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego Komitetu jego zadania wykonuje wyznaczony przez przewodniczącego zastępca.
3.  Do zadań przewodniczącego Komitetu należy:
1) powoływanie sekretarza Komitetu, a także przewodniczących grup roboczych, o ile takie zostaną powołane;
2) zwoływanie posiedzeń Komitetu;
3) kierowanie pracami Komitetu;
4) przedstawianie Radzie Ministrów sprawozdania z prac Komitetu.
4.  Przewodniczący Komitetu oraz zastępcy przewodniczącego Komitetu mogą być zastępowani w pracach Komitetu przez upoważnione osoby w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu.
5.  Członkowie Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, biorą udział w pracach Komitetu osobiście, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą przewodniczącego Komitetu, mogą być zastępowani przez upoważnione osoby.
6.  Posiedzenia Komitetu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
7.  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Komitetu, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, może określić inną częstotliwość posiedzeń Komitetu.
§  4. 
1.  Obsługę organizacyjno-techniczną prac Komitetu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2.  Posiedzenia Komitetu przygotowuje i obsługuje sekretarz Komitetu będący pracownikiem urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3.  Do zadań sekretarza Komitetu należy:
1) zapewnianie właściwego przygotowania i sprawnej obsługi posiedzeń Komitetu, w tym:
a) przygotowanie projektu porządku obrad oraz koordynacja przygotowania oraz dostarczenia materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia, w szczególności projektów uchwał,
b) sporządzenie listy obecności na posiedzeniu Komitetu,
c) sporządzenie protokołu z posiedzenia Komitetu, zawierającego w szczególności:
porządek posiedzenia,
imiona i nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu,
wnioski osób biorących udział w posiedzeniu,
odpisy uchwał Komitetu podjętych podczas posiedzenia,
inne ustalenia Komitetu i przewodniczącego Komitetu;
2) uczestniczenie w posiedzeniach Komitetu;
3) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komitetu, w szczególności protokołów z posiedzeń;
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez przewodniczącego Komitetu.
§  5. 
1.  Przewodniczący Komitetu może z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu powoływać grupy robocze oraz korzystać z pomocy doradców i ekspertów, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do realizacji działań mających na celu przygotowanie, budowę, wdrożenie, eksploatację i rozwój Elektronicznego Systemu Poboru Opłat.
2.  Do udziału w pracach Komitetu mogą być zapraszane, z inicjatywy przewodniczącego Komitetu, również inne osoby.
3.  Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, są zapraszane na posiedzenia Komitetu przez przewodniczącego Komitetu.
§  6.  Komitet podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowiska. W przypadku braku uzgodnienia stanowiska rozstrzyga przewodniczący Komitetu.
§  7.  Wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Komitetu pokrywane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.
§  8.  Udział w pracach Komitetu jest nieodpłatny.
§  9. 
1.  Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu przedstawia się Radzie Ministrów raz na kwartał kalendarzowy, nie później niż w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu kwartału, do którego się odnosi.
2.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) dane identyfikacyjne (osobę sporządzającą i zatwierdzającą dokument, podstawę prawną utworzenia Komitetu, okres objęty sprawozdaniem);
2) wskazanie liczby i terminów odbytych posiedzeń Komitetu;
3) określenie postępów w pracach Komitetu w odniesieniu do zadań Komitetu;
4) wnioski i rekomendacje wynikające z prac Komitetu;
5) informacje dotyczące celowości dalszego działania Komitetu;
6) inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Komitetu.
§  10.  (uchylony).
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020