Zakres i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

M.P.07.85.909
UCHWAŁA Nr 268
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 listopada 2007 r.
w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4578 z dnia 2 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" dla regionu Lubelskiego w Polsce, CCI 2007PL161PO007, zwanego dalej "RPO", przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "EFRR", do wysokości 1.155.854.549 euro, co na dzień powzięcia uchwały wynosi 4.205.114.434,72 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powzięto uchwałę.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:
1) Przedsiębiorczość i innowacje;
2) Infrastruktura ekonomiczna;
3) Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne;
4) Społeczeństwo informacyjne;
5) Transport;
6) Środowisko i czysta energia;
7) Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna;
8) Infrastruktura społeczna;
9) Pomoc techniczna.
§  2.
1. Na realizację projektów objętych pomocą publiczną w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 60.554.094 euro, co na dzień powzięcia uchwały wynosi 220.301.849,38 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powzięto uchwałę.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią część wkładu krajowego.
§  3. Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:
1) wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
2) podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
3) wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
4) zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, części wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji.
§  4. Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:
Oś priorytetowa Poziom dofinansowania EFRR (%) Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu krajowego

(w euro)

1 2 3 4 5
1 85,00 % 242.729.455 15,00 % 42.834.610
2 85,00 % 75.130.546 15,00 % 13.258.331
3 85,00 % 69.351.273 15,00 % 12.238.460
4 85,00 % 57.792.728 15,00 % 10.198.717
5 85,00 % 260.067.274 15,00 % 45.894.225
6 85,00 % 156.040.364 15,00 % 27.536.535
7 85,00 % 109.806.182 15,00 % 19.377.561
8 85,00 % 152.572.800 15,00 % 26.924.612
9 85,00 % 32.363.927 15,00 % 5.711.281
ogółem na RPO 85,00 % 1.155.854.549 15,00 % 203.974.332
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2007.85.909

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zakres i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Data aktu: 06/11/2007
Data ogłoszenia: 16/11/2007
Data wejścia w życie: 06/11/2007