Indie-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Rządu Republiki Indii na lata 2005-2007. New Delhi.2005.03.15.

M.P.07.13.127
PROGRAM WSPÓŁPRACY
między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Rządu Republiki Indii na lata 2005-2007,
podpisany w New Delhi dnia 15 marca 2005 r.
PROGRAM WSPÓŁPRACY

między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Rządu Republiki Indii na lata 2005-2007

Minister Kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury Rządu Republiki Indii, zwani dalej "Stronami",

dążąc do pogłębienia współpracy w dziedzinie kultury między obu krajami,

mając na uwadze postanowienia Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Indii, podpisanej w New Delhi dnia 27 marca 1957 r.,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł  1

Strony będą sprzyjały bezpośredniej współpracy:

1) Muzeum Narodowego w Warszawie z Muzeum Narodowym Indii oraz Narodową Galerią Sztuki Nowoczesnej Jaipur House w New Delhi;
2) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie z Muzeum Salar Jung w Hyderabadzie.

Współpraca będzie obejmowała wizyty specjalistów, a także wymianę publikacji i informacji.

Artykuł  2

Strony będą popierały współpracę w dziedzinie archiwistyki. Współpraca będzie obejmowała wymianę archiwistów (czternastodniowe pobyty), a także wymianę wystaw, publikacji i informacji. Strony będą ułatwiały wymianę fotokopii i mikrofilmów zbiorów stanowiących przedmiot ich zainteresowania, na zasadzie wzajemności i zgodnie z obowiązującymi w obu krajach przepisami.

Artykuł  3

Strony będą popierały realizację wizyt studyjnych i warsztatów prowadzonych przez reżyserów teatralnych, wykładowców szkół teatralnych lub scenografów. Wizyty będą trwały od 2 do 4 tygodni.

Artykuł  4

Strony wymienią po jednej osobie na 2-3-tygodniowy pobyt stażowy w następujących dziedzinach:

1) dziedzictwo kultury;
2) muzealnictwo;
3) projektowanie ubiorów (wzornictwo i technologie).
Artykuł  5

Przedstawiciele Strony polskiej na zaproszenie Strony indyjskiej wezmą udział w wystawie Triennale-India. Eksponatom mogą towarzyszyć komisarz lub kurator wraz z dwoma biorącymi udział w wystawie artystami. Komisarz będzie mógł wziąć udział w Seminarium Międzynarodowym, a uczestniczący artyści - w Międzynarodowych Warsztatach zorganizowanych równolegle z Triennale. Strona polska zaprosi przedstawicieli Strony indyjskiej do udziału w biennale lub triennale zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadzie wzajemności.

Artykuł  6

W czasie obowiązywania programu Strony będą czyniły starania, aby doprowadzić do wymiany wystaw artystycznych.

Artykuł  7

Strony będą popierały współpracę w zakresie ochrony, konserwacji i poznania dziedzictwa kultury obydwu krajów. W czasie obowiązywania programu Strony wymienią po jednym ekspercie z dziedziny ochrony i konserwacji zabytków na okres dwóch tygodni.

Artykuł  8

Biblioteka Narodowa w Kalkucie dokona wymiany materiałów wybranych zgodnie z zainteresowaniem Stron, w tym mikrofilmów i mikrofisz, z bibliotekami lub innymi właściwymi instytucjami w Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł  9

Strony będą popierały dokonywanie przekładów swoich dzieł literackich z języka polskiego na jeden z języków indyjskich i odwrotnie.

Artykuł  10

Strony będą dążyły do wymiany zespołów tanecznych, muzycznych oraz folklorystycznych.

Artykuł  11

Strony będą popierać wymianę filmów na zasadach handlowych i niekomercyjnych, przeprowadzenie wzajemnych przeglądów filmowych, udział filmów w międzynarodowych festiwalach organizowanych w kraju drugiej Strony, zgodnie z regulaminami tych festiwali, oraz bezpośrednią współpracę w dziedzinie kinematografii między organizacjami skupiającymi twórców, producentów i dystrybutorów, a także archiwami filmowymi i innymi właściwymi jednostkami i organizacjami z obu państw.

Artykuł  12

W przypadku otrzymania dodatkowych propozycji Strony rozważą możliwość realizacji nowych projektów w dziedzinach objętych programem.

Artykuł  13

Strona wysyłająca przekaże Stronie przyjmującej co najmniej na trzy miesiące przed proponowanym terminem wizyty wszelkie niezbędne dane dotyczące osób, których dotyczy wymiana objęta programem, w szczególności: imię i nazwisko, datę urodzenia, zawód, znajomość języków obcych, proponowany program pobytu oraz przybliżony termin przyjazdu. Po uzyskaniu zgody na realizację wizyty Strona wysyłająca powiadomi z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem Stronę przyjmującą o dokładnym terminie przyjazdu i środku transportu.

Artykuł  14

Strona wysyłająca przekaże Stronie przyjmującej wszelkie niezbędne informacje dotyczące wystawy co najmniej na trzy miesiące przed uzgodnionym terminem jej otwarcia. Eksponaty powinny zostać dostarczone na miejsce ekspozycji w warunkach dogodnych dla obu Stron.

Artykuł  15

Program wejdzie w życie w dniu podpisania i pozostanie w mocy do dnia 31 grudnia 2007 r. Warunki finansowe określone w załączniku stanowią integralną część programu.

SPORZĄDZONO w New Delhi dnia 15 marca 2005 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim, hindi i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.

ZAŁĄCZNIK 

Strony uzgodniły następujące warunki finansowe wymiany w ramach programu:

I. Wizyty krótkoterminowe przy wymianie osobowej (do 30 dni)

Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży do stolicy kraju przyjmującego i z powrotem oraz zapewni, że osoba delegowana będzie posiadała ubezpieczenie (polisę) na wypadek choroby lub nieszczęśliwego wypadku, chyba że prawo do świadczeń medycznych przysługuje na podstawie przepisów państwa przyjmującego.

Strona przyjmująca zapewnia wszelkie warunki pobytu - zakwaterowanie, wyżywienie oraz lokalny transport zgodnie z uzgodnionym programem pobytu.

II. Pokazy i występy

Jeżeli zainteresowane instytucje nie postanowią inaczej, koszty wymiany artystów pokrywane będą na następujących zasadach:

1) Strona wysyłająca pokrywa koszty transportu w obie strony wyposażenia sceny i filmów;

2) Strona przyjmująca pokrywa koszty organizacji występów i przedstawień, w tym koszty transportu wyposażenia sceny na swoim terytorium;

3) koszty przejazdu i pobytu artystów pokrywa się na zasadach określonych w części I załącznika.

III. Wymiana wystaw

Jeżeli zainteresowane instytucje nie postanowią inaczej, koszty wymiany wystaw pokrywane będą na następujących zasadach:

1) Strona wysyłająca pokrywa koszty transportu wystawy do pierwszego miejsca ekspozycji w kraju przyjmującym i z powrotem. W Republice Indii pierwszym i ostatnim miejscem ekspozycji będzie jedno z trzech miast: New Delhi, Bombaj lub Kalkuta;

2) Strona przyjmująca pokrywa koszty organizacji wystawy, ochrony, promocji i reklamy. Warunki pokrycia kosztów druku katalogów i plakatów zostaną określone w odrębnym porozumieniu;

3) Strona wysyłająca pokrywa w całości koszty ubezpieczenia wystawy w okresie, gdy znajduje się ona poza terytorium jej kraju. W przypadku utraty lub uszkodzenia eksponatów Strona przyjmująca dostarczy Stronie wysyłającej pełną dokumentację sprawy, aby umożliwić jej uzyskanie odszkodowania od instytucji ubezpieczającej. Uszkodzone eksponaty nie mogą być naprawiane bez uprzedniej zgody Strony wysyłającej;

4) wystawie towarzyszyć może jeden specjalista lub kustosz - koszty ich przejazdu i pobytu pokrywa się na zasadach określonych w części I załącznika.

IV. Wymiana czasopism i publikacji

Koszty wymiany publikacji, czasopism i innych materiałów przewidzianych programem pokrywa w całości instytucja wysyłająca.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2007.13.127

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Indie-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Rządu Republiki Indii na lata 2005-2007. New Delhi.2005.03.15.
Data aktu: 15/03/2005
Data ogłoszenia: 22/02/2007
Data wejścia w życie: 15/03/2005